Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ Quận 3, năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ch&agrave;o mừng kỷ niệm 128 năm sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018) v&agrave; 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2018), s&aacute;ng ng&agrave;y 12/5, Quận Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Quận 3 tổ chức Li&ecirc;n hoan Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ, tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu trong năm học 2017 - 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30692/%E1%BA%A2nh%203.JPG" style="height:371px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Đến dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia của đồng ch&iacute; Trần Thị Hường &ndash; UV. BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3, đồng ch&iacute; Phan Nguyễn Hồng Ch&acirc;u &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 3, c&ugrave;ng sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c đo&agrave;n thể cấp Quận, ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận, c&aacute;c thầy c&ocirc; đại diện Chi bộ - Ban gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường Tiểu học, Trung học cơ sở&nbsp; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận c&ugrave;ng sự g&oacute;p mặt của c&aacute;c đồng ch&iacute; đến từ c&aacute;c đơn vị của c&aacute;c phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 3.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30692/%E1%BA%A2nh%202.JPG" style="height:340px; text-align:center; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30692/%E1%BA%A2nh%201.JPG" style="height:340px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Tại buổi li&ecirc;n hoan chương tr&igrave;nh đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 137 em Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu, đ&oacute; l&agrave; những em điển h&igrave;nh &ldquo;Thiếu nhi l&agrave;m ngh&igrave;n việc tốt&rdquo;, Học tốt &ndash; chăm ngoan&rdquo;, &ldquo;Vận động vi&ecirc;n, nghệ sĩ nhỏ tuổi&rdquo;, c&aacute;c gương &ldquo;Vượt kh&oacute; - gi&uacute;p bạn vượt kh&oacute;&rdquo;, &ldquo;Chỉ huy đội giỏi&rdquo; v&agrave; &ldquo;T&agrave;i năng trẻ&rdquo; tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Li&ecirc;n Hoan đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 10 Dũng sĩ nhỏ cần kiệm ti&ecirc;u biểu, 27 gương Li&ecirc;n đội trưởng xuất sắc trong năm học, c&aacute;c em l&agrave; những điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu cho Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Quận 3.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30692/%E1%BA%A2nh%204.JPG" style="height:358px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Mong rằng sau buổi li&ecirc;n hoan nhiều em Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều cố gắng trong việc học tập v&agrave; r&egrave;n luyện thật tốt để ng&agrave;y c&agrave;ng trở th&agrave;nh những b&ocirc;ng hoa tươi thắm trong vườn hoa Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;