Quận 12: 77 gương cháu ngoan Bác Hồ được tuyên dương trong Lễ kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 15/5, tại Hội trường Nh&agrave; thiếu nhi, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n - Hội Đồng Đội Quận đ&atilde; tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2018) v&agrave; tuy&ecirc;n dương 77 gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu cấp Quận năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30704/20180515090313_IMG_5030.JPG" style="height:463px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:16px">Tại lễ kỷ niệm, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n nhi đồng đ&atilde; được &ocirc;n truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội, nghe lời ph&aacute;t biểu chỉ đạo của l&atilde;nh đạo Quận uỷ, th&ocirc;ng điệp của đại diện 77 Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ cấp Quận.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">77 gương được tuy&ecirc;n dương l&agrave; những đội vi&ecirc;n, nhi đồng ti&ecirc;u biểu trong học tập cũng như tham gia t&iacute;ch cực trong phong tr&agrave;o Đội. Trong năm học 2017 &ndash; 2018, với việc tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o Đội như: Phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ, Nụ cười hồng, c&aacute;c hội thi do Li&ecirc;n đội, cấp Quận tổ chức, qua đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; hơn <strong>33808</strong> em đội vi&ecirc;n, nhi đồng được c&ocirc;ng nhận l&agrave; Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30704/20180515092005_IMG_5080.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đặc biệt trong số 77 gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu vừa qua, c&oacute; 02 em đội vi&ecirc;n vừa được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng danh hiệu &ldquo;Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu to&agrave;n th&agrave;nh năm 2018&rdquo; đ&oacute; l&agrave; em Trần Mai Quỳnh Anh &ndash; Li&ecirc;n đội trưởng trường THCS Nguyễn Hiền l&agrave; một đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu vừa được kết nạp v&agrave;o tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh với th&agrave;nh t&iacute;ch học sinh giỏi 9 năm liền, chỉ huy đội h&igrave;nh nghi thức đạt giải nh&igrave; cấp Th&agrave;nh phố, Giải nhất tiếng h&aacute;t chim sơn ca cấp Quận, Giải chỉ huy xuất sắc đội h&igrave;nh nghi thức 2017-2018, l&agrave; Đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu cấp th&agrave;nh phố năm 2017-2018, hạng nhất tiếng Anh tăng cường năm 2017-2018, l&agrave; Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ nhiều năm liền, Huy chương v&agrave;ng chuy&ecirc;n hiệu &ldquo; nghệ sỹ nhỏ tuổi&rdquo; cấp Quận hay như em Nguyễn Thị Xu&acirc;n Th&ugrave;y &ndash; Li&ecirc;n đội trưởng trường TH Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc như Giải Nh&igrave; Phụ Tr&aacute;ch Sao giỏi NH 2016-2017, Giải Ba Chuy&ecirc;n hiệu kỹ năng Đội vi&ecirc;n NH 2016-2017, 2017 - 2018, Giải Nhất chỉ huy trống k&egrave;n NH 2016-2017, Ch&aacute;u Ngoan B&aacute;c Hồ cấp Quận NH 2016-2017,&nbsp; Giải Nh&igrave; Chuy&ecirc;n hiệu kỹ năng Đội vi&ecirc;n NH 2017-2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Sau Lễ tuy&ecirc;n dương c&aacute;c em c&ograve;n tham gia s&acirc;n chơi trong Ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n như: Hội thi h&ugrave;ng biện tiếng anh &#39;Fly up skill&quot;, hội thi thiết kế &quot;Học từ b&aacute;o Đội&quot;, gian h&agrave;ng Kế hoạch nhỏ v&agrave; nhiều hoạt động kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">Diễm Hằng</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;