Tuyên dương 14 điển hình tuổi trẻ thành phố học tốt tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8633.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tuổi trẻ th&agrave;n</strong><strong>h phố đ&atilde; đ&oacute;</strong><strong>n</strong><strong>g g&oacute;p 14&nbsp;tro</strong><strong>n</strong><strong>g số 156 tập thể v&agrave; c&aacute; </strong><strong>n</strong><strong>h&acirc;</strong><strong>n</strong><strong>&nbsp;được </strong><strong>B</strong><strong>a</strong><strong>n</strong><strong>&nbsp;T</strong><strong>hườ</strong><strong>n</strong><strong>g</strong>&nbsp;<strong>vụ </strong><strong>Th&agrave;</strong><strong>n</strong><strong>h Ủy tuy&ecirc;</strong><strong>n</strong><strong>&nbsp;dươ</strong><strong>n</strong><strong>g điể</strong><strong>n</strong><strong>&nbsp;h&igrave;</strong><strong>n</strong><strong>h thực hiệ</strong><strong>n</strong><strong>&nbsp;tốt cuộc vậ</strong><strong>n</strong><strong>&nbsp;độ</strong><strong>n</strong><strong>g học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưở</strong><strong>n</strong><strong>g, đạo đức, pho</strong><strong>n</strong><strong>g c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Mi</strong><strong>nh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng&nbsp;15/5, Ban Thường&nbsp;vụ Th&agrave;nh Ủy đ&atilde; tổ chức Lễ Biểu dương 393 tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;thực hiện&nbsp;tốt cuộc vận&nbsp;động học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Trong đ&oacute; c&oacute; 156 điển&nbsp;h&igrave;nh được tặng thuởng bằng khen&nbsp;của Ban Thường&nbsp;vụ Th&agrave;nh Ủy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến&nbsp;dự v&agrave; trao bằng khen&nbsp;c&oacute; nhiều đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố: Nguyễn&nbsp;Thiện&nbsp;Nh&acirc;n&nbsp;- B&iacute; thư Th&agrave;nh Ủy TP.HCM, Nguyễn&nbsp;Thị Quyết T&acirc;m - chủ tịch Hội Đồng Nh&acirc;n&nbsp;D&acirc;n&nbsp;Th&agrave;nh phố; T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u - chủ tịch Ủy ban&nbsp;Mặt trận&nbsp;Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban, văn&nbsp;ph&ograve;ng trực thuộc Th&agrave;nh Ủy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ,&nbsp;B&iacute; thư Th&agrave;nh Ủy TP.HCM Nguyễn&nbsp;Thiện&nbsp;Nh&acirc;n&nbsp;khen&nbsp;ngợi c&aacute;c tập thể v</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&agrave; c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;được tuy&ecirc;n&nbsp;dương đ&atilde; sống, l&agrave;m việc v&agrave; đối xử với mọi người theo đ&uacute;ng tinh thần&nbsp;của cuộc vận&nbsp;động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8586.JPG" style="height:408px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi ham học đ&atilde; phấn&nbsp;đấu để vươn&nbsp;ra c&aacute;c cuộc thi quốc tế; đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c em sinh vi&ecirc;n&nbsp;đam m&ecirc; nghi&ecirc;n&nbsp;cứu khoa học, đam m&ecirc; l&agrave;m t&igrave;nh nguyện; đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c c&aacute;n&nbsp;bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n&nbsp;vi&ecirc;n&nbsp;c&oacute; những s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng gi&uacute;p người d&acirc;n; đ&oacute; l&agrave; những văn&nbsp;nghệ sĩ kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo nghệ thuật. Hay đơn&nbsp;giản&nbsp;đ&oacute; l&agrave; những người c&ocirc;ng d&acirc;n&nbsp;b&igrave;nh thường tận&nbsp;tụy với c&ocirc;ng việc v&agrave; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho cộng đồng nơi sinh sống &hellip;&rdquo; - B&iacute; thư Th&agrave;nh Ủy chia sẻ trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong số 156 điển&nbsp;h&igrave;nh được tặng thuởng bằng khen&nbsp;của Ban Thường&nbsp;vụ Th&agrave;nh Ủy, tuổi trẻ th&agrave;nh phố vinh dự được đ&oacute;ng g&oacute;p đến&nbsp;13 gương, gồm 7&nbsp;tập thể v&agrave; 7 c&aacute; nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7 tập thể gồm: Chi bộ Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh; Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng th&agrave;nh phố; Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế TP.HCM;&nbsp;Đo&agrave;n Trường Đại học Khoa học Tự nhiện, Đại học Quốc gia TP. HCM;</span></span>&nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n; Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh; Đo&agrave;n Viễn th&ocirc;ng th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8602.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8606.JPG" style="height:410px; width:600px" /></em></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn&nbsp;Thiện&nbsp;Nh&acirc;n&nbsp;- B&iacute; thư Th&agrave;nh Ủy TP.HCM v&agrave;&nbsp;Đồng ch&iacute;​&nbsp;Nguyễn&nbsp;Thị Quyết T&acirc;m - chủ tịch Hội Đồng Nh&acirc;n&nbsp;D&acirc;n&nbsp;Th&agrave;nh phố trao bằng khen cho Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng th&agrave;nh phố v&agrave;&nbsp;Đo&agrave;n Trường Đại học Khoa học Tự nhiện, Đại học Quốc gia TP. HCM&nbsp;​.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8617.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế TP.HCM</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7 c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;gồm: Em&nbsp;Trịnh Thị Ngọc Mỹ, học sinh lớp 9A8, Li&ecirc;n đội trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh Quận 1; GS.TS Phan Thanh Sơn Nam&nbsp;-&nbsp;Trưởng khoa Kỹ thuật H&oacute;a học, Trưởng ph&ograve;ng nghi&ecirc;n cứu cấu tr&uacute;c vật liệu trường Đại học B&aacute;ch khoa&nbsp;TP.HCM; anh Thạch Kim Tuấn &ndash; Vận động vi&ecirc;n cử tạ, C&ocirc;ng d&acirc;n&nbsp;trẻ ti&ecirc;u biểu th&agrave;nh phố 2017; b&aacute;c sĩ&nbsp;Nguyễn H&agrave; Phương,&nbsp;Ph&oacute; Ph&ograve;ng Tổ chức c&aacute;n bộ Bệnh viện Ung Bướu, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Sở Y tế, C&ocirc;ng d&acirc;n&nbsp;trẻ ti&ecirc;u biểu th&agrave;nh phố 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8666.JPG" style="height:403px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn&nbsp;Thiện&nbsp;Nh&acirc;n&nbsp;- B&iacute; thư Th&agrave;nh Ủy TP.HCM v&agrave;&nbsp;Đồng ch&iacute;​&nbsp;Nguyễn&nbsp;Thị Quyết T&acirc;m - chủ tịch Hội Đồng Nh&acirc;n&nbsp;D&acirc;n&nbsp;Th&agrave;nh phố trao bằng khen cho em&nbsp;Trịnh Thị Ngọc Mỹ, học sinh lớp 9A8, Li&ecirc;n đội trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh Quận 1.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8643.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span><br /> <em>GS.TS Phan Thanh Sơn Nam -&nbsp;Đại học B&aacute;ch khoa&nbsp;TP.HCM - gi&aacute;o sư trẻ&nbsp;nhất&nbsp;Việt Nam</em></span><br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8659.JPG" style="height:393px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>GS.TS Phan Thanh Sơn Nam c&ugrave;ng 2&nbsp;C&ocirc;ng d&acirc;n&nbsp;trẻ ti&ecirc;u biểu th&agrave;nh phố 2017:&nbsp;Vận động vi&ecirc;n cử tạ&nbsp;Thạch Kim Tuấn v&agrave;&nbsp;b&aacute;c sĩ&nbsp;Nguyễn H&agrave; Phương</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n&nbsp;bộ Đo&agrave;n&nbsp;c&aacute;c đơn&nbsp;vị: Đồng ch&iacute; Nguyễn Điền Ch&acirc;u,&nbsp;B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV, Đảng ủy Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng; ; Đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Tuấn Ngọc, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Liksin; Đồng ch&iacute; Huỳnh Tấn Khương, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực&nbsp;TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8661.JPG" style="height:382px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;