Tuyên dương 14 điển hình tuổi trẻ thành phố học tốt tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8633.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tuổi trẻ th&agrave;n</strong><strong>h phố đ&atilde; đ&oacute;</strong><strong>n</strong><strong>g g&oacute;p 14&nbsp;tro</strong><strong>n</strong><strong>g số 156 tập thể v&agrave; c&aacute; </strong><strong>n</strong><strong>h&acirc;</strong><strong>n</strong><strong>&nbsp;được </strong><strong>B</strong><strong>a</strong><strong>n</strong><strong>&nbsp;T</strong><strong>hườ</strong><strong>n</strong><strong>g</strong>&nbsp;<strong>vụ </strong><strong>Th&agrave;</strong><strong>n</strong><strong>h Ủy tuy&ecirc;</strong><strong>n</strong><strong>&nbsp;dươ</strong><strong>n</strong><strong>g điể</strong><strong>n</strong><strong>&nbsp;h&igrave;</strong><strong>n</strong><strong>h thực hiệ</strong><strong>n</strong><strong>&nbsp;tốt cuộc vậ</strong><strong>n</strong><strong>&nbsp;độ</strong><strong>n</strong><strong>g học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưở</strong><strong>n</strong><strong>g, đạo đức, pho</strong><strong>n</strong><strong>g c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Mi</strong><strong>nh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng&nbsp;15/5, Ban Thường&nbsp;vụ Th&agrave;nh Ủy đ&atilde; tổ chức Lễ Biểu dương 393 tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;thực hiện&nbsp;tốt cuộc vận&nbsp;động học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Trong đ&oacute; c&oacute; 156 điển&nbsp;h&igrave;nh được tặng thuởng bằng khen&nbsp;của Ban Thường&nbsp;vụ Th&agrave;nh Ủy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến&nbsp;dự v&agrave; trao bằng khen&nbsp;c&oacute; nhiều đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố: Nguyễn&nbsp;Thiện&nbsp;Nh&acirc;n&nbsp;- B&iacute; thư Th&agrave;nh Ủy TP.HCM, Nguyễn&nbsp;Thị Quyết T&acirc;m - chủ tịch Hội Đồng Nh&acirc;n&nbsp;D&acirc;n&nbsp;Th&agrave;nh phố; T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u - chủ tịch Ủy ban&nbsp;Mặt trận&nbsp;Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban, văn&nbsp;ph&ograve;ng trực thuộc Th&agrave;nh Ủy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ,&nbsp;B&iacute; thư Th&agrave;nh Ủy TP.HCM Nguyễn&nbsp;Thiện&nbsp;Nh&acirc;n&nbsp;khen&nbsp;ngợi c&aacute;c tập thể v</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&agrave; c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;được tuy&ecirc;n&nbsp;dương đ&atilde; sống, l&agrave;m việc v&agrave; đối xử với mọi người theo đ&uacute;ng tinh thần&nbsp;của cuộc vận&nbsp;động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8586.JPG" style="height:408px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi ham học đ&atilde; phấn&nbsp;đấu để vươn&nbsp;ra c&aacute;c cuộc thi quốc tế; đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c em sinh vi&ecirc;n&nbsp;đam m&ecirc; nghi&ecirc;n&nbsp;cứu khoa học, đam m&ecirc; l&agrave;m t&igrave;nh nguyện; đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c c&aacute;n&nbsp;bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n&nbsp;vi&ecirc;n&nbsp;c&oacute; những s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng gi&uacute;p người d&acirc;n; đ&oacute; l&agrave; những văn&nbsp;nghệ sĩ kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo nghệ thuật. Hay đơn&nbsp;giản&nbsp;đ&oacute; l&agrave; những người c&ocirc;ng d&acirc;n&nbsp;b&igrave;nh thường tận&nbsp;tụy với c&ocirc;ng việc v&agrave; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho cộng đồng nơi sinh sống &hellip;&rdquo; - B&iacute; thư Th&agrave;nh Ủy chia sẻ trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong số 156 điển&nbsp;h&igrave;nh được tặng thuởng bằng khen&nbsp;của Ban Thường&nbsp;vụ Th&agrave;nh Ủy, tuổi trẻ th&agrave;nh phố vinh dự được đ&oacute;ng g&oacute;p đến&nbsp;13 gương, gồm 7&nbsp;tập thể v&agrave; 7 c&aacute; nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7 tập thể gồm: Chi bộ Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh; Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng th&agrave;nh phố; Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế TP.HCM;&nbsp;Đo&agrave;n Trường Đại học Khoa học Tự nhiện, Đại học Quốc gia TP. HCM;</span></span>&nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n; Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh; Đo&agrave;n Viễn th&ocirc;ng th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8602.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8606.JPG" style="height:410px; width:600px" /></em></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn&nbsp;Thiện&nbsp;Nh&acirc;n&nbsp;- B&iacute; thư Th&agrave;nh Ủy TP.HCM v&agrave;&nbsp;Đồng ch&iacute;​&nbsp;Nguyễn&nbsp;Thị Quyết T&acirc;m - chủ tịch Hội Đồng Nh&acirc;n&nbsp;D&acirc;n&nbsp;Th&agrave;nh phố trao bằng khen cho Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng th&agrave;nh phố v&agrave;&nbsp;Đo&agrave;n Trường Đại học Khoa học Tự nhiện, Đại học Quốc gia TP. HCM&nbsp;​.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8617.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế TP.HCM</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7 c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;gồm: Em&nbsp;Trịnh Thị Ngọc Mỹ, học sinh lớp 9A8, Li&ecirc;n đội trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh Quận 1; GS.TS Phan Thanh Sơn Nam&nbsp;-&nbsp;Trưởng khoa Kỹ thuật H&oacute;a học, Trưởng ph&ograve;ng nghi&ecirc;n cứu cấu tr&uacute;c vật liệu trường Đại học B&aacute;ch khoa&nbsp;TP.HCM; anh Thạch Kim Tuấn &ndash; Vận động vi&ecirc;n cử tạ, C&ocirc;ng d&acirc;n&nbsp;trẻ ti&ecirc;u biểu th&agrave;nh phố 2017; b&aacute;c sĩ&nbsp;Nguyễn H&agrave; Phương,&nbsp;Ph&oacute; Ph&ograve;ng Tổ chức c&aacute;n bộ Bệnh viện Ung Bướu, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Sở Y tế, C&ocirc;ng d&acirc;n&nbsp;trẻ ti&ecirc;u biểu th&agrave;nh phố 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8666.JPG" style="height:403px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn&nbsp;Thiện&nbsp;Nh&acirc;n&nbsp;- B&iacute; thư Th&agrave;nh Ủy TP.HCM v&agrave;&nbsp;Đồng ch&iacute;​&nbsp;Nguyễn&nbsp;Thị Quyết T&acirc;m - chủ tịch Hội Đồng Nh&acirc;n&nbsp;D&acirc;n&nbsp;Th&agrave;nh phố trao bằng khen cho em&nbsp;Trịnh Thị Ngọc Mỹ, học sinh lớp 9A8, Li&ecirc;n đội trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh Quận 1.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8643.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span><br /> <em>GS.TS Phan Thanh Sơn Nam -&nbsp;Đại học B&aacute;ch khoa&nbsp;TP.HCM - gi&aacute;o sư trẻ&nbsp;nhất&nbsp;Việt Nam</em></span><br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8659.JPG" style="height:393px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>GS.TS Phan Thanh Sơn Nam c&ugrave;ng 2&nbsp;C&ocirc;ng d&acirc;n&nbsp;trẻ ti&ecirc;u biểu th&agrave;nh phố 2017:&nbsp;Vận động vi&ecirc;n cử tạ&nbsp;Thạch Kim Tuấn v&agrave;&nbsp;b&aacute;c sĩ&nbsp;Nguyễn H&agrave; Phương</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n&nbsp;bộ Đo&agrave;n&nbsp;c&aacute;c đơn&nbsp;vị: Đồng ch&iacute; Nguyễn Điền Ch&acirc;u,&nbsp;B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV, Đảng ủy Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng; ; Đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Tuấn Ngọc, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Liksin; Đồng ch&iacute; Huỳnh Tấn Khương, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực&nbsp;TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30707/572A8661.JPG" style="height:382px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;