Quận 10: Tuyên dương 70 gương Cháu ngoan Bác Hồ - Năm 2018.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 14/5/2018, tại nh&agrave; Thiếu Nhi Quận 10, Hội Đồng Đội Quận 10 tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2018), v&agrave; tuy&ecirc;n dương 70 gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ - năm 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Tại lễ kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2018) v&agrave; Li&ecirc;n hoan ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ Quận 10 năm 2018, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Hồng Hoa &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận Đo&agrave;n 10 c&ugrave;ng đại biểu v&agrave; c&aacute;c em thiế</span><span style="color:rgb(29, 33, 41)">u ni&ecirc;n, nhi đồng đ&atilde; &ocirc;n lại truyền thống 77 năm chặng đường lịch sử vẻ vang của Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">77 năm qua, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quan t&acirc;m của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c đo&agrave;n thể ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội, sự chăm lo của c&aacute;c bậc cha mẹ, thầy c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; được phụ tr&aacute;ch bởi Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, tổ chức Đội v&agrave; những đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng tr&ecirc;n khắp mọi miền Tổ quốc đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng học tập, hăng h&aacute;i thi đua, t&iacute;ch cực r&egrave;n luyện v&agrave; tham gia c&aacute;c cuộc vận động, c&aacute;c phong tr&agrave;o, hoạt động Đội.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30710/DSCN1713.JPG" style="height:540px; width:720px" /><br /> Từ c&aacute;c phong tr&agrave;o &ldquo;Kế hoạch nhỏ&rdquo;, &ldquo;Hợp t&aacute;c x&atilde; măng non&rdquo;, nay đ&atilde; ph&aacute;t triển th&ecirc;m nhiều phong tr&agrave;o, cuộc vận động mới như: &ldquo;Gi&uacute;p bạn đến trường&rdquo;, &ldquo;Ngh&igrave;n việc tốt&rdquo;, &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo;, &ldquo;Ng&ocirc;i nh&agrave; khăn qu&agrave;ng đỏ&rdquo;&hellip; với nhiều nội dung bổ &iacute;ch, thiết thực, h&igrave;nh thức triển khai đa dạng, hiệu quả, ph&ugrave; hợp với lứa tuổi thiếu nhi, thu h&uacute;t được sự tham gia đ&ocirc;ng đảo của c&aacute;c em. Từ c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua học tập, r&egrave;n luyện của tập thể Đội v&agrave; đội vi&ecirc;n, nhiều tấm gương s&aacute;ng, những gương mặt t&agrave;i năng ti&ecirc;u biểu đ&atilde; vượt l&ecirc;n, g&oacute;p phần c&ugrave;ng thế hệ trẻ l&agrave;m rạng danh đất nước.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30710/DSCN1742.JPG" style="height:540px; width:720px" /><br /> B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, với chủ đề năm học 2017 &ndash; 2018 &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;, c&aacute;c Li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 10 đ&atilde; triển khai c&aacute;c phong tr&agrave;o, chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện Đội vi&ecirc;n với c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh mạnh, thiết thực đ&atilde; tập hợp c&aacute;c em đội vi&ecirc;n tham gia. Tại buổi lễ, Ban thường vụ Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; ghi nhận v&agrave; tuy&ecirc;n dương đại biểu ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực: Thiếu nhi l&agrave;m việc tốt 8 em, Chỉ huy Đội &ndash; 9 em, Vượt kh&oacute; v&agrave; gi&uacute;p bạn vượt kh&oacute; 14 em, T&agrave;i năng trẻ - 13 em, Học tốt chăm ngoan &ndash; 12 em, Vận động vi&ecirc;n &ndash; Nghệ sĩ nhỏ tuổi 8 em.</span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>QUỐC BẢO​</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;