Thanh niên công nhân Thành phố chung sức xây dựng văn minh đô thị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng&nbsp;Th&aacute;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n năm 2018 đồng thời ph&aacute;t huy t&iacute;nh xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện chủ trương của Th&agrave;nh phố về ph&ograve;ng, chống ch&aacute;y nổ trong Nh&acirc;n d&acirc;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực &nbsp;đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y &amp; Chữa ch&aacute;y, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh Nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; Quận Đo&agrave;n 3 tổ chức Lễ ra qu&acirc;n k&yacute; li&ecirc;n tịch thực hiện chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y c&ugrave;ng h&agrave;nh động.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề&nbsp;&ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố chung sức x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;, chương tr&igrave;nh với nhiều nội dung thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa g&oacute;p phần hỗ trợ cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 3 v&agrave;o ng&agrave;y 13/05/2018.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tại buổi lễ, c&aacute;c đơn vị đ&atilde; thực hiện k&yacute; kết li&ecirc;n tịch v&agrave; c&ugrave;ng ph&aacute;t động ra qu&acirc;n thực hiện c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội g&oacute;p phần x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 3 như trao tặng 20 phần qu&agrave; cho thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; 10 b&igrave;nh chữa ch&aacute;y x&aacute;ch tay v&agrave; ph&aacute;t cẩm nang tuy&ecirc;n truyền, tổ chức tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ, kỹ năng tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; sự cố xảy ra, sử dụng gas an to&agrave;n cho người d&acirc;n tại khu chung cư 218 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Đồng thời, tham gia&nbsp;thực hiện cải tạo, b&oacute; gọn hệ thống lưới điện hạ thế, c&aacute;p th&ocirc;ng tin v&agrave; lắp c&aacute;c bộ đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng d&acirc;n lập đồng thời dọn vệ sinh tạo mảng xanh tại Chung cư 218 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu v&agrave; Tuyến hẻm 148 L&yacute; Ch&iacute;nh Thắng, Quận 3 nhằm đảm bảo mỹ quan, an to&agrave;n n&acirc;ng cao đời sống sinh hoạt cho người d&acirc;n tại đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>Một số h&igrave;nh ảnh hoạt động trong Lễ ra qu&acirc;n:</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_0149.jpg" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_0176.jpg" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_3416.JPG" style="height:332px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_3377.JPG" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30713/IMG_3438.jpg" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TẤN KHƯƠNG</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;