Quận 2: Chương trình Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2018) và tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018), kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2018), căn cứ chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận 2 năm học 2017 &ndash; 2018 với chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;. Ng&agrave;y 15/5/2018, Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n 2 tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tuy&ecirc;n dương 186 em Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu Quận 2 năm 2018. Đ&acirc;y l&agrave; những gương điển h&igrave;nh trong phong tr&agrave;o học tập, r&egrave;n luyện kỹ năng, vượt kh&oacute;, sinh hoạt Đội ti&ecirc;u biểu của Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi quận 2.</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Kết quả hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận 2 cũng như th&ocirc;ng qua c&aacute;c điển h&igrave;nh đội vi&ecirc;n - Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu từ c&aacute;c phong tr&agrave;o, đ&atilde; cho thấy chủ đề hoạt động của thiếu nhi năm học 2017 &ndash; 2018 với chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo; đ&atilde; thực sự nối tiếp v&agrave; ph&aacute;t huy được th&agrave;nh quả của những năm học trước với nhiều loại h&igrave;nh hoạt động phong ph&uacute;, đa dạng, mang m&agrave;u sắc tươi vui, s&ocirc;i nổi, thiết thực, ph&ugrave; hợp với lứa tuổi thiếu ni&ecirc;n nhi đồng. Đ&oacute; l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;Học tập s&aacute;ng tạo &ndash; Vươn tới tương lai&rdquo;, x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường học tập t&iacute;ch cực, s&aacute;ng tạo, gi&uacute;p bạn trong học tập, gi&uacute;p đỡ c&aacute;c em thiếu nhi, đội vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tiếp tục đến trường. L&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;R&egrave;n luyện chăm ngoan &ndash; thiếu nhi sẵn s&agrave;ng&rdquo;, &ldquo;L&agrave;m ngh&igrave;n việc tốt &ndash; hoa thơm d&acirc;ng B&aacute;c&rdquo;,&hellip; c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống &ldquo;về nguồn&rdquo;, &ldquo;h&agrave;nh tr&igrave;nh đến bảo t&agrave;ng&rdquo;, &ldquo;sử ca học đường&rdquo; mang t&iacute;nh trực quan sinh động l&agrave; điểm nhấn trong chương tr&igrave;nh &ldquo;Tự h&agrave;o truyền thống &ndash; Tiếp bước cha anh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30716/20180515_184512.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">(Đ/c L&ecirc; Ngọc Dũng - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội quận ph&aacute;t biểu &ocirc;n truyền thống)</span></em></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh đồng ch&iacute; Nguyễn Duy T&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n BTV &ndash; Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy quận 2 mong c&aacute;c em tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, ra sức phấn đấu, học tập, r&egrave;n luyện, để trở th&agrave;nh những con ngoan, tr&ograve; giỏi v&agrave; sau n&agrave;y trở th&agrave;nh những t&agrave;i năng, những c&ocirc;ng d&acirc;n tốt g&oacute;p phần x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc tươi đẹp. Đồng thời, mong c&aacute;c cấp ủy &ETH;ảng, ch&iacute;nh quyền, c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c thầy gi&aacute;o, c&ocirc; gi&aacute;o, c&aacute;c thẩy c&ocirc; phụ tr&aacute;ch Đội cần tiếp tục n&ecirc;u cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, phối hợp chăm lo đầu tư hơn nữa đối với c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục trẻ em, tạo m&ocirc;i trường, điều kiện cho c&aacute;c em được vui chơi, học tập, được r&egrave;n luyện v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội. Hội đồng đội Quận cần tiếp tục hướng dẫn nội dung, h&igrave;nh thức hoạt động ph&ugrave; hợp với t&acirc;m l&yacute; lứa tuổi, nhu cầu nguyện vọng của thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng, tạo cơ hội ph&aacute;t triển b&igrave;nh đẳng v&agrave; to&agrave;n diện cho c&aacute;c em. C&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ &ETH;o&agrave;n, tổng phụ tr&aacute;ch &ETH;ội, c&aacute;c thầy gi&aacute;o, c&ocirc; gi&aacute;o l&agrave; những người trực tiếp d&igrave;u dắt c&aacute;c em trong đoạn đường tuổi thơ, những năm th&aacute;ng đẹp nhất của đời người. Mong c&aacute;c đồng ch&iacute; cố gắng hơn nữa để l&agrave;m tốt tr&aacute;ch nhiệm cao qu&yacute; của m&igrave;nh, g&oacute;p phần t&iacute;ch cực chăm lo bồi dưỡng thế hệ c&aacute;ch mạng cho mai sau.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30716/1.png" style="height:299px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>(186 gương đội vi&ecirc;n đạt danh hiệu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm 2018)</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 2 kỳ vọng&nbsp;sau đợt tuy&ecirc;n dương n&agrave;y sẽ ph&aacute;t huy nh&acirc;n tố mới trong việc x&acirc;y dựng Đội vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua của thiếu nhi quận 2 thực hiện tốt &ldquo;5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo;; g&oacute;p phần khẳng định vị tr&iacute; của tổ chức Đội, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c lực lượng x&atilde; hội đối với việc bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t triển vững mạnh.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Thiện V&otilde;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;