Quận 2: Chương trình Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2018) và tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018), kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2018), căn cứ chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận 2 năm học 2017 &ndash; 2018 với chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;. Ng&agrave;y 15/5/2018, Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n 2 tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tuy&ecirc;n dương 186 em Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu Quận 2 năm 2018. Đ&acirc;y l&agrave; những gương điển h&igrave;nh trong phong tr&agrave;o học tập, r&egrave;n luyện kỹ năng, vượt kh&oacute;, sinh hoạt Đội ti&ecirc;u biểu của Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi quận 2.</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Kết quả hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận 2 cũng như th&ocirc;ng qua c&aacute;c điển h&igrave;nh đội vi&ecirc;n - Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu từ c&aacute;c phong tr&agrave;o, đ&atilde; cho thấy chủ đề hoạt động của thiếu nhi năm học 2017 &ndash; 2018 với chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo; đ&atilde; thực sự nối tiếp v&agrave; ph&aacute;t huy được th&agrave;nh quả của những năm học trước với nhiều loại h&igrave;nh hoạt động phong ph&uacute;, đa dạng, mang m&agrave;u sắc tươi vui, s&ocirc;i nổi, thiết thực, ph&ugrave; hợp với lứa tuổi thiếu ni&ecirc;n nhi đồng. Đ&oacute; l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;Học tập s&aacute;ng tạo &ndash; Vươn tới tương lai&rdquo;, x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường học tập t&iacute;ch cực, s&aacute;ng tạo, gi&uacute;p bạn trong học tập, gi&uacute;p đỡ c&aacute;c em thiếu nhi, đội vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tiếp tục đến trường. L&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;R&egrave;n luyện chăm ngoan &ndash; thiếu nhi sẵn s&agrave;ng&rdquo;, &ldquo;L&agrave;m ngh&igrave;n việc tốt &ndash; hoa thơm d&acirc;ng B&aacute;c&rdquo;,&hellip; c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống &ldquo;về nguồn&rdquo;, &ldquo;h&agrave;nh tr&igrave;nh đến bảo t&agrave;ng&rdquo;, &ldquo;sử ca học đường&rdquo; mang t&iacute;nh trực quan sinh động l&agrave; điểm nhấn trong chương tr&igrave;nh &ldquo;Tự h&agrave;o truyền thống &ndash; Tiếp bước cha anh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30716/20180515_184512.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">(Đ/c L&ecirc; Ngọc Dũng - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội quận ph&aacute;t biểu &ocirc;n truyền thống)</span></em></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh đồng ch&iacute; Nguyễn Duy T&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n BTV &ndash; Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy quận 2 mong c&aacute;c em tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, ra sức phấn đấu, học tập, r&egrave;n luyện, để trở th&agrave;nh những con ngoan, tr&ograve; giỏi v&agrave; sau n&agrave;y trở th&agrave;nh những t&agrave;i năng, những c&ocirc;ng d&acirc;n tốt g&oacute;p phần x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc tươi đẹp. Đồng thời, mong c&aacute;c cấp ủy &ETH;ảng, ch&iacute;nh quyền, c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c thầy gi&aacute;o, c&ocirc; gi&aacute;o, c&aacute;c thẩy c&ocirc; phụ tr&aacute;ch Đội cần tiếp tục n&ecirc;u cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, phối hợp chăm lo đầu tư hơn nữa đối với c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục trẻ em, tạo m&ocirc;i trường, điều kiện cho c&aacute;c em được vui chơi, học tập, được r&egrave;n luyện v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội. Hội đồng đội Quận cần tiếp tục hướng dẫn nội dung, h&igrave;nh thức hoạt động ph&ugrave; hợp với t&acirc;m l&yacute; lứa tuổi, nhu cầu nguyện vọng của thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng, tạo cơ hội ph&aacute;t triển b&igrave;nh đẳng v&agrave; to&agrave;n diện cho c&aacute;c em. C&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ &ETH;o&agrave;n, tổng phụ tr&aacute;ch &ETH;ội, c&aacute;c thầy gi&aacute;o, c&ocirc; gi&aacute;o l&agrave; những người trực tiếp d&igrave;u dắt c&aacute;c em trong đoạn đường tuổi thơ, những năm th&aacute;ng đẹp nhất của đời người. Mong c&aacute;c đồng ch&iacute; cố gắng hơn nữa để l&agrave;m tốt tr&aacute;ch nhiệm cao qu&yacute; của m&igrave;nh, g&oacute;p phần t&iacute;ch cực chăm lo bồi dưỡng thế hệ c&aacute;ch mạng cho mai sau.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30716/1.png" style="height:299px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>(186 gương đội vi&ecirc;n đạt danh hiệu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm 2018)</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 2 kỳ vọng&nbsp;sau đợt tuy&ecirc;n dương n&agrave;y sẽ ph&aacute;t huy nh&acirc;n tố mới trong việc x&acirc;y dựng Đội vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua của thiếu nhi quận 2 thực hiện tốt &ldquo;5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo;; g&oacute;p phần khẳng định vị tr&iacute; của tổ chức Đội, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c lực lượng x&atilde; hội đối với việc bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t triển vững mạnh.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Thiện V&otilde;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;