Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Cuba thăm và làm việc tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30747/572A0760.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chuyến thăm v&agrave; l&agrave;m việc tại Việt Nam của đo&agrave;n đại biểu cấp cao Đo&agrave;n TNCS Cuba, ng&agrave;y 21/5 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n TNCS Cuba Susely Morfa Gonz&aacute;lez c&ugrave;ng c&aacute;c đại biểu đ&atilde; đến thăm v&agrave; l&agrave;m việc với Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n&nbsp;đại biểu cấp cao&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n TNCS&nbsp;Cuba do đồng ch&iacute; Susely Morfa Gonz&aacute;lez - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n TNCS Cuba dẫn dầu&nbsp;đ&atilde; đến&nbsp;l&agrave;m việc với l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM v&agrave;o s&aacute;ng 21/5. Tiếp đo&agrave;n&nbsp;c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn&nbsp;- B&iacute; thư&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu - ph&oacute; B&iacute; thư, trưởng ban&nbsp;Tuy&ecirc;n&nbsp;gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; ban&nbsp;Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại buổi l&agrave;m việc, đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh </span><span style="font-size:14px">đ&atilde; giới thiệu với đo&agrave;n đại biểu cấp cao Đo&agrave;n TNCS Cuba những n&eacute;t tổng quan về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế - x&atilde; hội của TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px">&nbsp;v&agrave; c&aacute;c mặt hoạt động của tổ chức Đo&agrave;n th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c. </span><span style="font-size:14px">Chia sẻ c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo v&agrave; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span><span style="font-size:14px">, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n TNCS Cuba Susely Morfa Gonz&aacute;lez b&agrave;y tỏ sự vui mừng khi chứng kiến những th&agrave;nh tựu nổi bật của Việt Nam, nhất l&agrave; sau thời kỳ đổi mới đất nước.</span></div> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/572a0728_kuhh.jpg" style="height:444px; width:665px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi gặp mặt diễn ra trong tinh thần hữu nghị, ấm &aacute;p, hai b&ecirc;n trao đổi một số th&ocirc;ng tin về hoạt động đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n của mỗi nước, ngo&agrave;i những hoạt động chung như gi&aacute;o dục lịch sử truyền thống ... đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - UV.BTV, Ph&oacute; Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ograve;n chia sẻ th&ecirc;m về hoạt động t&igrave;nh nguyện, khoa học trẻ v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, c&ograve;n đo&agrave;n Cuba n&oacute;i về c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển văn h&oacute;a v&agrave; kinh tế d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30747/4_107943.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30747/5_108578%20(1).jpg" style="height:323px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><em>Hai đo&agrave;n tặng qu&agrave; lưu niệm tại buổi thăm, l&agrave;m việc</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y Trung ương Đo&agrave;n TNCS Cuba đ&atilde; đến ch&agrave;o x&atilde; giao l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố v&agrave;o chiều nay. Đ&oacute;n tiếp đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Phong - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; chia sẻ rất nhiều t&igrave;nh cảm của Th&agrave;nh phố&nbsp;d&agrave;nh cho Nh&acirc;n d&acirc;n, đất nước Cuba n&oacute;i chung v&agrave; tổ chức thanh ni&ecirc;n Cuba n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; susely đ&atilde; chia sẻ những th&ocirc;ng tin mới của Cuba. B&agrave; cho biết: mối quan hệ giữa Việt Nam -&nbsp;Cuba l&agrave; ti&ecirc;u biểu v&agrave; bền chặt của thế giới với nhiều điểm chung, nhất l&agrave; việc ph&aacute;t triển cho thế hệ trẻ, trẻ h&oacute;a đội ngũ l&atilde;nh đạo đất nước v&agrave; l&agrave; một trong số &iacute;t những nước an to&agrave;n nhất thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30747/572A0927.JPG" style="height:423px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo Chủ tịch&nbsp;Nguyễn Th&agrave;nh&nbsp;Phong, cả hai nước&nbsp;đều gặp những kh&oacute; khăn v&agrave; th&aacute;ch thức lớn, nhưng đội ngũ tr&iacute; thức trẻ hiện nay đ&atilde; dần phối hợp với l&atilde;nh đạo giải quyết từng bước. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong những năm gần đ&acirc;y cả&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việt Nam v&agrave; Cuba&nbsp;đ&atilde; li&ecirc;n tục c&oacute; những hợp t&aacute;c tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực.&nbsp;Sắp tới cuối th&aacute;ng 5, đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Phong&nbsp;cũng&nbsp;sẽ dẫn đầu đo&agrave;n đại biểu sang cuba k&iacute; kết việc th&uacute;c đẩy hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển doanh nghiệp hai nước.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;