Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Cuba thăm và làm việc tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30747/572A0760.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chuyến thăm v&agrave; l&agrave;m việc tại Việt Nam của đo&agrave;n đại biểu cấp cao Đo&agrave;n TNCS Cuba, ng&agrave;y 21/5 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n TNCS Cuba Susely Morfa Gonz&aacute;lez c&ugrave;ng c&aacute;c đại biểu đ&atilde; đến thăm v&agrave; l&agrave;m việc với Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n&nbsp;đại biểu cấp cao&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n TNCS&nbsp;Cuba do đồng ch&iacute; Susely Morfa Gonz&aacute;lez - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n TNCS Cuba dẫn dầu&nbsp;đ&atilde; đến&nbsp;l&agrave;m việc với l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM v&agrave;o s&aacute;ng 21/5. Tiếp đo&agrave;n&nbsp;c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn&nbsp;- B&iacute; thư&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu - ph&oacute; B&iacute; thư, trưởng ban&nbsp;Tuy&ecirc;n&nbsp;gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; ban&nbsp;Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại buổi l&agrave;m việc, đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh </span><span style="font-size:14px">đ&atilde; giới thiệu với đo&agrave;n đại biểu cấp cao Đo&agrave;n TNCS Cuba những n&eacute;t tổng quan về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế - x&atilde; hội của TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px">&nbsp;v&agrave; c&aacute;c mặt hoạt động của tổ chức Đo&agrave;n th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c. </span><span style="font-size:14px">Chia sẻ c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo v&agrave; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span><span style="font-size:14px">, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n TNCS Cuba Susely Morfa Gonz&aacute;lez b&agrave;y tỏ sự vui mừng khi chứng kiến những th&agrave;nh tựu nổi bật của Việt Nam, nhất l&agrave; sau thời kỳ đổi mới đất nước.</span></div> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/572a0728_kuhh.jpg" style="height:444px; width:665px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi gặp mặt diễn ra trong tinh thần hữu nghị, ấm &aacute;p, hai b&ecirc;n trao đổi một số th&ocirc;ng tin về hoạt động đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n của mỗi nước, ngo&agrave;i những hoạt động chung như gi&aacute;o dục lịch sử truyền thống ... đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - UV.BTV, Ph&oacute; Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ograve;n chia sẻ th&ecirc;m về hoạt động t&igrave;nh nguyện, khoa học trẻ v&agrave; gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, c&ograve;n đo&agrave;n Cuba n&oacute;i về c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển văn h&oacute;a v&agrave; kinh tế d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30747/4_107943.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30747/5_108578%20(1).jpg" style="height:323px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><em>Hai đo&agrave;n tặng qu&agrave; lưu niệm tại buổi thăm, l&agrave;m việc</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y Trung ương Đo&agrave;n TNCS Cuba đ&atilde; đến ch&agrave;o x&atilde; giao l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố v&agrave;o chiều nay. Đ&oacute;n tiếp đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Phong - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; chia sẻ rất nhiều t&igrave;nh cảm của Th&agrave;nh phố&nbsp;d&agrave;nh cho Nh&acirc;n d&acirc;n, đất nước Cuba n&oacute;i chung v&agrave; tổ chức thanh ni&ecirc;n Cuba n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; susely đ&atilde; chia sẻ những th&ocirc;ng tin mới của Cuba. B&agrave; cho biết: mối quan hệ giữa Việt Nam -&nbsp;Cuba l&agrave; ti&ecirc;u biểu v&agrave; bền chặt của thế giới với nhiều điểm chung, nhất l&agrave; việc ph&aacute;t triển cho thế hệ trẻ, trẻ h&oacute;a đội ngũ l&atilde;nh đạo đất nước v&agrave; l&agrave; một trong số &iacute;t những nước an to&agrave;n nhất thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30747/572A0927.JPG" style="height:423px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo Chủ tịch&nbsp;Nguyễn Th&agrave;nh&nbsp;Phong, cả hai nước&nbsp;đều gặp những kh&oacute; khăn v&agrave; th&aacute;ch thức lớn, nhưng đội ngũ tr&iacute; thức trẻ hiện nay đ&atilde; dần phối hợp với l&atilde;nh đạo giải quyết từng bước. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong những năm gần đ&acirc;y cả&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việt Nam v&agrave; Cuba&nbsp;đ&atilde; li&ecirc;n tục c&oacute; những hợp t&aacute;c tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực.&nbsp;Sắp tới cuối th&aacute;ng 5, đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Phong&nbsp;cũng&nbsp;sẽ dẫn đầu đo&agrave;n đại biểu sang cuba k&iacute; kết việc th&uacute;c đẩy hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển doanh nghiệp hai nước.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;