“Khát vọng sáng tạo, phụng sự đất nước”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ&oacute; cũng l&agrave; chủ đề trong chương tr&igrave;nh giao lưu c&ugrave;ng 20 đại biểu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c ti&ecirc;u biểu năm 2018 diễn ra tại t&ograve;a soạn b&aacute;o Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh vừa qua. 20 gương đ&atilde; trải l&ograve;ng m&igrave;nh th&ocirc;ng qua những c&acirc;u chuyện trong c&ocirc;ng t&aacute;c, chiến đấu, học tập, sản xuất v&agrave; lao độngđể ph&aacute;t huy kh&ocirc;ng ngừng những b&agrave;i học s&acirc;u sắc từ tấm gương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng t&aacute;c tại v&ugrave;ng xa x&ocirc;i của Tổ quốc đ&atilde; mang đến nhiều cảm x&uacute;c, v&igrave; c&aacute;c đại biểu kể như trải l&ograve;ng m&igrave;nh thật sự. B&aacute;c sĩ L&ecirc; Văn Kh&ocirc;i (b&aacute;c sĩ, Ph&oacute; trưởng khoa Đ&ocirc;ng y, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Bệnh viện đa khoa khu vực T&acirc;y Bắc Nghệ An) bộc bạch anh đang ki&ecirc;m nhiệm rất nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; để l&agrave;m tốt nhất th&igrave; kh&ocirc;ng thể n&agrave;o từ bỏ nhiệt huyết, đam m&ecirc; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n đ&atilde; ăn s&acirc;u v&agrave;o trong m&aacute;u m&igrave;nh. Tự học tập, tự r&egrave;n luyện v&agrave; nghi&ecirc;n cứu th&igrave; mới được.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với Tiến sĩ V&ograve;ng B&iacute;nh Long (giảng vi&ecirc;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n TP. HCM) muốn cống hiến cho nền khoa học nước nh&agrave; n&ecirc;n đ&atilde; quyết định trở về qu&ecirc; hương để c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; thực hiện đam m&ecirc; mở một trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu để ph&aacute;t huy hết những tiềm năng của m&igrave;nh cũng như gi&uacute;p đỡ những nh&agrave; khoa học trẻ kh&aacute;c tiếp cận kiến thức mới v&agrave; c&oacute; nhiểu đề t&agrave;i mới đ&oacute;ng g&oacute;p cho nền khoa học của đất nước. Tiến sĩ Long cho biết: &ldquo;Đam m&ecirc; gắn liền với c&ocirc;ng việc, m&agrave; đ&atilde; l&agrave; đam m&ecirc; rồi th&igrave; đang c&ograve;n trẻ cứ l&agrave;m đi. Tại sao m&igrave;nh kh&ocirc;ng l&agrave;m khi c&oacute; thể? T&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m được th&igrave; c&aacute;c bạn cũng phải l&agrave;m được&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30752/009.JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đại biểu gặp gỡ nhau v&agrave; c&ugrave;ng trao đổi tại buổi giao lưu.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30752/12.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Đại diện Trung ương Đo&agrave;n tặng hoa cho c&aacute;c đại biểu.&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trường đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh tham gia giao lưu v&agrave; đặt nhiều c&acirc;u hỏi trăn trở l&agrave;m sao giữ lửa đam m&ecirc;, v&agrave; tiếp tục l&agrave;m những điều bản th&acirc;n cho l&agrave; kh&oacute; khăn nhất. Qua chia sẻ, anh Hồ Đức Ho&agrave;n (gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty cổ phần EBIV) &ndash;cho rằng c&aacute;c bạn phải &ldquo;Tư duy ngược&rdquo;, tự m&igrave;nh l&agrave; h&igrave;nh mẫu cho ch&iacute;nh m&igrave;nh th&igrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; động lực l&agrave;m cho c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng được từ bỏ từ c&aacute;i đơn giản nhất đến việc kh&oacute; cũng l&agrave;m được. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, h&atilde;y biết đ&iacute;ch đến v&agrave; miệt m&agrave;i với n&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;C&acirc;y s&aacute;ng kiến&rdquo; l&agrave; biệt danh của anh Vũ Văn B&igrave;nh (Tập đo&agrave;n c&ocirc;ng nghiệp viễn th&ocirc;ng Qu&acirc;n đội). L&agrave;m việc trong thời kỳ 4.0 n&ecirc;n c&ocirc;ng ty cũng y&ecirc;u cầu tập thể anh lu&ocirc;n ph&aacute;t triển theo hướng tiến h&oacute;a, thay đổi v&agrave; s&aacute;ng tạo từng ng&agrave;y, n&ecirc;n d&ugrave; l&agrave;m g&igrave; th&igrave; anh B&igrave;nh cũng lu&ocirc;n lu&ocirc;n t&acirc;m niệm th&agrave; rằng l&agrave;m sai để biết m&agrave; sửa c&ograve;n hơn kh&ocirc;ng l&agrave;m được g&igrave; khi đ&oacute; mới tiếc nuối. &ldquo;Th&ocirc;i th&uacute;c động lực v&agrave; phấn đấu đến từ gi&aacute; trị cơ bản để mang đường truyền internet đến với b&agrave; con v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa cũng c&oacute; thể sử dụng tốt v&agrave; gi&uacute;p v&agrave;o cho c&aacute;c ng&agrave;nh y tế, gi&aacute;o dục, khoa học,&hellip;&rdquo; &ndash; Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của anh B&igrave;nh về kh&aacute;t vọng vươn xa hơn những đường truyền mạng internet kết nối v&agrave; phục vụ người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiệm vụ nguy hiểm, kh&oacute; khăn bất ngờ lu&ocirc;n thường trực trong mỗi nhi&ecirc;m vụ được giao nhưng anh Gi&agrave;ng A Tủa (trinh s&aacute;t bi&ecirc;n ph&ograve;ng, Bộ chỉ huy Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh Điện Bi&ecirc;n) lu&ocirc;n lu&ocirc;n đặt sự b&igrave;nh an của b&agrave; con nơi bi&ecirc;n giới l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. C&ocirc;ng việc trinh s&aacute;t bi&ecirc;n giới, tại c&aacute;c &ldquo;chảo lửa&rdquo; đường d&acirc;y bu&ocirc;n b&aacute;n ma t&uacute;y n&ecirc;n anh Tủa phải li&ecirc;n tục đối diện với nguy hiểm. Bộc bạch c&ocirc;ng việc anh Tủa cho biết &ldquo;Đ&ocirc;i khi đi c&ocirc;ng t&aacute;c h&agrave;ng mấy th&aacute;ng trời, h&oacute;a th&acirc;n v&agrave;o nhiều vai tr&ograve; để truy l&ugrave;ng v&agrave; triệt ph&aacute; đường d&acirc;y bu&ocirc;n b&aacute;n ma t&uacute;y nguy hiểm. M&igrave;nh phải l&agrave;m để đời sống b&agrave; con được ổn định, chứ kh&ocirc;ng ai l&agrave;m th&igrave; kh&ocirc;ng được!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ham học hỏi v&agrave; giải quyết thực trạng phế phẩm n&ocirc;ng nghiệp ở tỉnh Đồng Th&aacute;p, chị Đo&agrave;n Thị Minh Th&ugrave;y (Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH tinh dầu Hương Đồng Th&aacute;p) đ&atilde; thực hiện nhiều dự &aacute;n v&agrave; triển khai chiết tinh dầu hơn 50 sản phẩm chế biến từ: vỏ bưởi, vỏ qu&yacute;t hồng, l&aacute; tr&agrave;m, l&aacute; bạc h&agrave;, l&aacute; sả Java, nước hoa hồng, c&acirc;y hương thảo... đ&atilde; c&oacute; mặt ở nhiều tỉnh th&agrave;nh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ocirc;ng ty c&ograve;n giải quyết nhiều nhu cầu việc l&agrave;m cho lao động tại địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với c&acirc;u chuyện của thế hệ sinh vi&ecirc;n, đang c&ograve;n tr&ecirc;n ghế giảng đường, bạn Phạm Văn Hạnh (sinh vi&ecirc;n khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trường ĐH C&ocirc;ng nghệ H&agrave; Nội) đ&atilde; từng đạt rất nhiều giải thưởng về lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. B&ecirc;n cạnh sở trường của m&igrave;nh, Hạnh c&ograve;n hứng th&uacute; với m&ocirc;n lịch sử, một m&ocirc;n học gợi nhớ về qu&aacute; khứ, tạo động lực cho giới trẻ cần ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo v&agrave; học tập kh&ocirc;ng ngừng để ph&aacute;t triển đất nước. Hạnh chia sẻ &ldquo;Chắc chắn trong tương lai, em sẽ sử dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin để tạo ra những đoạn phim, hay phần mềm để gi&uacute;p lan truyền đến cộng đồng những kiến thức bổ &iacute;ch về lịch sử, qua đ&oacute; tạo hứng th&uacute; cho m&ocirc;n học bị nhiều người qu&ecirc;n l&atilde;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o Thanh ni&ecirc;n, anh Nguyễn Quang Th&ocirc;ng&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute; những c&acirc;u chuyện ch&uacute;ng ta được chia sẻ ng&agrave;y h&ocirc;m nay kh&ocirc;ng chỉ cho giới trẻ học hỏi v&agrave; tiếp thu được quan niệm sống, m&agrave; c&ograve;n th&uacute;c đẩy nghị lực để vượt qua những vấn đề kh&oacute; khăn trong cuộc sống. Hiểu th&ecirc;m một c&acirc;u chuyện th&igrave; ch&uacute;ng ta cần phấn đấu v&agrave; học tập kh&ocirc;ng ngừng để ng&agrave;y c&agrave;ng thấm nhuần tư tưởng, phong c&aacute;ch sống của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TH&Uacute;Y</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;