Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác phối hợp hoạt động giữa các đoàn thể

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp tổ chức hoạt động giữa c&aacute;c đo&agrave;n thể cấp khối v&agrave; tại cơ sở, đồng thời ph&aacute;t hiện nh&acirc;n rộng những c&aacute;ch l&agrave;m hay từ cơ sở v&agrave; đưa ra những phương hướng ph&ugrave; hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo, chiều ng&agrave;y 16/5/2018 tại Hội trường Chi Cục Quản l&yacute; Thị Trường Th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ 3 đo&agrave;n thể Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức tọa đ&agrave;m n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp hoạt động giữa c&aacute;c đo&agrave;n thể cấp Khối v&agrave; cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự Hội nghị c&oacute; Đ/c Vũ Hữu Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối, Đ/c Đặng Thị Tuyết Mai - UVBTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Đảng ủy Khối, Đ/c Nguyễn V&otilde; Quốc Cao - UVBCH, Ph&oacute; Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ 3 đo&agrave;n thể Khối v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Thường trực c&aacute;c đo&agrave;n thể cơ sở. Tại Tọa đ&agrave;m Đ/c Phạm Văn Linh - UVBTV Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đảng ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối đ&atilde; thay mặt 3 đo&agrave;n thể Khối tr&igrave;nh b&agrave;y đề dẫn v&agrave; c&oacute; một số nhận định về c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp trong thời gian qua đồng thời đặt ra c&aacute;c nội dung để đại biểu c&ugrave;ng thảo luận: nhiều đo&agrave;n thể cơ sở k&yacute; kết phối hợp hoạt động với những nội dung đa dạng, phong ph&uacute;, c&aacute;c hoạt động đ&atilde; tập trung v&agrave; đạt được những kết quả cụ thể: Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của từng đo&agrave;n thể trong việc tổ chức c&aacute;c hoạt động chăm lo cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, th&ocirc;ng qua việc tổ chức c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng tạo kh&iacute; thế thi đua s&ocirc;i nổi trong c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động; Th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử d&acirc;n tộc cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n hướng đến x&acirc;y dựng đội ngũ c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức vừa hồng, vừa chuy&ecirc;n, tham gia dựng đảng, x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền; N&acirc;ng chất trong hoạt động từng nội dung phối hợp, xuất ph&aacute;t từ y&ecirc;u cầu tự th&acirc;n của từng đo&agrave;n thể, huy động được c&aacute;n bộ đo&agrave;n vi&ecirc;n c&aacute;c đo&agrave;n thể c&ugrave;ng tham gia, tạo thế mạnh cho phong tr&agrave;o. Nội dung li&ecirc;n kết trong hoạt động mang t&iacute;nh hiệu quả, c&oacute; định hướng c&oacute; sự lan tỏa trong phong tr&agrave;o cơ sở, đ&aacute;p ứng được nhu cầu nguyện vọng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n; Đảm bảo t&iacute;nh thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tr&aacute;nh h&igrave;nh thức v&agrave; thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Tọa đ&agrave;m, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; thảo luận về những&nbsp;mặt được v&agrave; hạn chế trong c&ocirc;ng t&aacute;c Li&ecirc;n tịch, phối hợp thời gian qua tại đơn vị. Trong đ&oacute;, đại biểu tập trung thảo luận: Chia sẻ những c&aacute;ch l&agrave;m hay từ cơ sở v&agrave; đưa ra những phương hướng ph&ugrave; hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo; Chia sẻ những kh&oacute; khăn của cơ sở trong tổ chức thực hiện c&aacute;c nội dung li&ecirc;n tịch cấp Khối v&agrave; cơ sở. Giải ph&aacute;p tổ chức hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo li&ecirc;n tịch cấp cơ sở của 3 đo&agrave;n thể Khối; Giải ph&aacute;p đổi mới nội dung, phương thức, tr&aacute;nh lập lại, tr&ugrave;ng lắp. Huy động c&aacute;n bộ đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n c&aacute;c đo&agrave;n thể c&ugrave;ng tham gia hoạt động li&ecirc;n tịch phối hợp, ph&aacute;t huy nh&acirc;n tố c&aacute;c đo&agrave;n thể hoạt động tổ chức phong tr&agrave;o. Đ/c Vũ Hữu Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối đ&atilde; ph&aacute;t biểu chỉ đạo định hướng c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp, li&ecirc;n tịch v&agrave; đặt ra 4 vấn đề để c&aacute;c đo&agrave;n thể cấp Khối v&agrave; cơ sở quan t&acirc;m, đầu tư n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp trong thời gian tới. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt 3 đo&agrave;n thể cấp Khối Đ/c Lương Tuấn Anh - UVBTV Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố, Đảng ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch C&ocirc;ng đo&agrave;n Vi&ecirc;n chức đ&atilde; tiếp thu &yacute; kiến chỉ đạo v&agrave; c&aacute;c &yacute; kiến của đại biểu, đồng thời thống nhất một số nội dung để c&aacute; đo&agrave;n thể cơ sở v&agrave; cấp Khối đầu tư, triển khai với một tinh thần mới, kh&iacute; thế mới c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp hoạt động giữa c&aacute;c đo&agrave;n thể cấp Khối v&agrave; cơ sở trong thời gian tới chắc chắn sẽ gặt h&aacute;i được hiều th&agrave;nh c&ocirc;ng g&oacute;p phần x&acirc;y dựng c&aacute;c đo&agrave;n thể vững mạnh, ph&aacute;t huy tốt vai tr&ograve;, chức năng, nhiệm vụ, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THANH DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;