Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác phối hợp hoạt động giữa các đoàn thể

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp tổ chức hoạt động giữa c&aacute;c đo&agrave;n thể cấp khối v&agrave; tại cơ sở, đồng thời ph&aacute;t hiện nh&acirc;n rộng những c&aacute;ch l&agrave;m hay từ cơ sở v&agrave; đưa ra những phương hướng ph&ugrave; hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo, chiều ng&agrave;y 16/5/2018 tại Hội trường Chi Cục Quản l&yacute; Thị Trường Th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ 3 đo&agrave;n thể Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức tọa đ&agrave;m n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp hoạt động giữa c&aacute;c đo&agrave;n thể cấp Khối v&agrave; cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự Hội nghị c&oacute; Đ/c Vũ Hữu Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối, Đ/c Đặng Thị Tuyết Mai - UVBTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Đảng ủy Khối, Đ/c Nguyễn V&otilde; Quốc Cao - UVBCH, Ph&oacute; Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ 3 đo&agrave;n thể Khối v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Thường trực c&aacute;c đo&agrave;n thể cơ sở. Tại Tọa đ&agrave;m Đ/c Phạm Văn Linh - UVBTV Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đảng ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối đ&atilde; thay mặt 3 đo&agrave;n thể Khối tr&igrave;nh b&agrave;y đề dẫn v&agrave; c&oacute; một số nhận định về c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp trong thời gian qua đồng thời đặt ra c&aacute;c nội dung để đại biểu c&ugrave;ng thảo luận: nhiều đo&agrave;n thể cơ sở k&yacute; kết phối hợp hoạt động với những nội dung đa dạng, phong ph&uacute;, c&aacute;c hoạt động đ&atilde; tập trung v&agrave; đạt được những kết quả cụ thể: Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của từng đo&agrave;n thể trong việc tổ chức c&aacute;c hoạt động chăm lo cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, th&ocirc;ng qua việc tổ chức c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng tạo kh&iacute; thế thi đua s&ocirc;i nổi trong c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động; Th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử d&acirc;n tộc cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n hướng đến x&acirc;y dựng đội ngũ c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức vừa hồng, vừa chuy&ecirc;n, tham gia dựng đảng, x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền; N&acirc;ng chất trong hoạt động từng nội dung phối hợp, xuất ph&aacute;t từ y&ecirc;u cầu tự th&acirc;n của từng đo&agrave;n thể, huy động được c&aacute;n bộ đo&agrave;n vi&ecirc;n c&aacute;c đo&agrave;n thể c&ugrave;ng tham gia, tạo thế mạnh cho phong tr&agrave;o. Nội dung li&ecirc;n kết trong hoạt động mang t&iacute;nh hiệu quả, c&oacute; định hướng c&oacute; sự lan tỏa trong phong tr&agrave;o cơ sở, đ&aacute;p ứng được nhu cầu nguyện vọng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n; Đảm bảo t&iacute;nh thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tr&aacute;nh h&igrave;nh thức v&agrave; thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Tọa đ&agrave;m, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; thảo luận về những&nbsp;mặt được v&agrave; hạn chế trong c&ocirc;ng t&aacute;c Li&ecirc;n tịch, phối hợp thời gian qua tại đơn vị. Trong đ&oacute;, đại biểu tập trung thảo luận: Chia sẻ những c&aacute;ch l&agrave;m hay từ cơ sở v&agrave; đưa ra những phương hướng ph&ugrave; hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo; Chia sẻ những kh&oacute; khăn của cơ sở trong tổ chức thực hiện c&aacute;c nội dung li&ecirc;n tịch cấp Khối v&agrave; cơ sở. Giải ph&aacute;p tổ chức hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo li&ecirc;n tịch cấp cơ sở của 3 đo&agrave;n thể Khối; Giải ph&aacute;p đổi mới nội dung, phương thức, tr&aacute;nh lập lại, tr&ugrave;ng lắp. Huy động c&aacute;n bộ đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n c&aacute;c đo&agrave;n thể c&ugrave;ng tham gia hoạt động li&ecirc;n tịch phối hợp, ph&aacute;t huy nh&acirc;n tố c&aacute;c đo&agrave;n thể hoạt động tổ chức phong tr&agrave;o. Đ/c Vũ Hữu Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối đ&atilde; ph&aacute;t biểu chỉ đạo định hướng c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp, li&ecirc;n tịch v&agrave; đặt ra 4 vấn đề để c&aacute;c đo&agrave;n thể cấp Khối v&agrave; cơ sở quan t&acirc;m, đầu tư n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp trong thời gian tới. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt 3 đo&agrave;n thể cấp Khối Đ/c Lương Tuấn Anh - UVBTV Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố, Đảng ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch C&ocirc;ng đo&agrave;n Vi&ecirc;n chức đ&atilde; tiếp thu &yacute; kiến chỉ đạo v&agrave; c&aacute;c &yacute; kiến của đại biểu, đồng thời thống nhất một số nội dung để c&aacute; đo&agrave;n thể cơ sở v&agrave; cấp Khối đầu tư, triển khai với một tinh thần mới, kh&iacute; thế mới c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp hoạt động giữa c&aacute;c đo&agrave;n thể cấp Khối v&agrave; cơ sở trong thời gian tới chắc chắn sẽ gặt h&aacute;i được hiều th&agrave;nh c&ocirc;ng g&oacute;p phần x&acirc;y dựng c&aacute;c đo&agrave;n thể vững mạnh, ph&aacute;t huy tốt vai tr&ograve;, chức năng, nhiệm vụ, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THANH DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;