Khối Dân - Chính - Đảng TP: Trao giải Hội diễn văn nghệ 2018 “Vươn tầm cao mới”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Qua gần 10 ng&agrave;y tổ chức, tối ng&agrave;y 20/5/2018, Hội diễn văn nghệ Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố năm 2016, chủ đề <em>&ldquo;Vươn tầm cao mới</em><em>&rdquo;</em> do Ban Thường vụ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, C&ocirc;ng chức vi&ecirc;n chức Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội cựu Chiến binh Khối phối hợp tổ chức đ&atilde; kết th&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. Hội diễn l&agrave; hoạt động thiết thực của Khối ch&agrave;o mừng kỷ niệm 128 Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), 70 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Đến dự c&oacute; Đ/c Trần Đo&agrave;n Trung - Ph&oacute; Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố, Đ/c V&otilde; Trọng&nbsp;Nam - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể thao Th&agrave;nh phố, Đ/c Vũ Hữu Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối, Đ/c Nguyễn Thị Hương - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Đ/c H&agrave;ng Thị Thu Nga - UVBTV, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đảng ủy Khối, c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ 3 đo&agrave;n thể Khối c&ugrave;ng đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n tham gia Hội diễn.</p> <p style="text-align: justify;">Diễn ra từ ng&agrave;y 12 - 20/5/2018 tại S&acirc;n khấu Sen Hồng, Hội diễn quy tụ nhiều thể loại, tiết mục đa dạng, phong ph&uacute; v&agrave; c&oacute; sự đầu tư. C&oacute; <strong>1</strong><strong>1</strong> chương tr&igrave;nh được d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu (Bảng B) v&agrave; <strong>77</strong> tiết mục biểu diễn (Bảng A) bao gồm c&aacute;c thể loại: ca cổ, đơn ca Nam, đơn ca Nữ, song ca - tam ca - tứ ca, tốp ca - hợp ca, ca m&uacute;a, m&uacute;a của <strong>64 </strong>đơn vị với hơn <strong>1</strong><strong>.000 </strong>lượt diễn vi&ecirc;n tham gia biểu diễn với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, B&aacute;c Hồ vĩ đại v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước con người Việt Nam, ca ngợi truyền thống anh h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc trong bảo vệ v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước, khơi d&acirc;̣y ni&ecirc;̀m tự h&agrave;o về những th&agrave;nh tựu của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố Anh h&ugrave;ng. Khoảng thời gian tập luyện kh&ocirc;ng d&agrave;i, nhưng với tr&aacute;ch nhiệm, l&ograve;ng nhiệt huyết với phong tr&agrave;o, với tổ chức đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n, Hội cựu chiến binh c&aacute;c tiết mục văn nghệ đ&atilde; thể hiện sự quyết t&acirc;m cao của tập thể. Hội diễn đ&atilde; đem đến cho kh&aacute;n giả nhiều cung bậc cảm x&uacute;c với c&aacute;c chương tr&igrave;nh được gi&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu, nhiều tiết mục hay&nbsp;c&oacute; t&iacute;nh nghệ thuật cao, truyền cảm, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch th&uacute; vị v&agrave; l&agrave; dịp để mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n Khối giao lưu văn ho&aacute; văn nghệ, qua đ&oacute; tạo sự đo&agrave;n kết thống nhất, gần gũi, c&ugrave;ng nỗ lực phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ năm 2018.</p> <p style="text-align: justify;">Kết quả Ban tổ chức đ&atilde; trao 6 giải nhất, 9 giải nh&igrave;, 12 giải ba v&agrave; 14 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c tiết mục biểu diễn (Bảng A) v&agrave; trao 5 giải A, 6 giải B, 6 giải nhất, 6 giải nh&igrave;, 6 giải ba v&agrave; 10 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh (Bảng A) đồng thời trao 23 giải phụ cho c&aacute;c nội dung: 9 giải d&agrave;nh cho c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; c&aacute;n bộ quản l&yacute; l&atilde;nh đạo tham hội diễn văn nghệ vớ c&aacute;c thể loại đơn ca, song ca, tam ca, 9 giải d&agrave;nh cho c&aacute;c ca kh&uacute;c s&aacute;ng t&aacute;c mới t&ocirc;n vinh c&aacute;c ng&agrave;nh nghề của c&aacute;c đơn vị trong khối, t&ocirc;n vinh c&aacute;c th&agrave;nh tựu của th&agrave;nh phố, 2 giải d&agrave;nh cho người cao tuổi, 1 giải d&agrave;nh cho chương tr&igrave;nh ấn tượng v&agrave; đặc sắc nhất, 2 giải d&agrave;nh cho chương tr&igrave;nh c&oacute; chủ đề v&agrave; nội dung hay nhất.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Th&ugrave;y Dương</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;