Khối Dân - Chính - Đảng TP: Trao giải Hội diễn văn nghệ 2018 “Vươn tầm cao mới”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Qua gần 10 ng&agrave;y tổ chức, tối ng&agrave;y 20/5/2018, Hội diễn văn nghệ Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố năm 2016, chủ đề <em>&ldquo;Vươn tầm cao mới</em><em>&rdquo;</em> do Ban Thường vụ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, C&ocirc;ng chức vi&ecirc;n chức Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội cựu Chiến binh Khối phối hợp tổ chức đ&atilde; kết th&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. Hội diễn l&agrave; hoạt động thiết thực của Khối ch&agrave;o mừng kỷ niệm 128 Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), 70 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Đến dự c&oacute; Đ/c Trần Đo&agrave;n Trung - Ph&oacute; Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố, Đ/c V&otilde; Trọng&nbsp;Nam - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể thao Th&agrave;nh phố, Đ/c Vũ Hữu Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối, Đ/c Nguyễn Thị Hương - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Đ/c H&agrave;ng Thị Thu Nga - UVBTV, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đảng ủy Khối, c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ 3 đo&agrave;n thể Khối c&ugrave;ng đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n tham gia Hội diễn.</p> <p style="text-align: justify;">Diễn ra từ ng&agrave;y 12 - 20/5/2018 tại S&acirc;n khấu Sen Hồng, Hội diễn quy tụ nhiều thể loại, tiết mục đa dạng, phong ph&uacute; v&agrave; c&oacute; sự đầu tư. C&oacute; <strong>1</strong><strong>1</strong> chương tr&igrave;nh được d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu (Bảng B) v&agrave; <strong>77</strong> tiết mục biểu diễn (Bảng A) bao gồm c&aacute;c thể loại: ca cổ, đơn ca Nam, đơn ca Nữ, song ca - tam ca - tứ ca, tốp ca - hợp ca, ca m&uacute;a, m&uacute;a của <strong>64 </strong>đơn vị với hơn <strong>1</strong><strong>.000 </strong>lượt diễn vi&ecirc;n tham gia biểu diễn với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, B&aacute;c Hồ vĩ đại v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước con người Việt Nam, ca ngợi truyền thống anh h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc trong bảo vệ v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước, khơi d&acirc;̣y ni&ecirc;̀m tự h&agrave;o về những th&agrave;nh tựu của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố Anh h&ugrave;ng. Khoảng thời gian tập luyện kh&ocirc;ng d&agrave;i, nhưng với tr&aacute;ch nhiệm, l&ograve;ng nhiệt huyết với phong tr&agrave;o, với tổ chức đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n, Hội cựu chiến binh c&aacute;c tiết mục văn nghệ đ&atilde; thể hiện sự quyết t&acirc;m cao của tập thể. Hội diễn đ&atilde; đem đến cho kh&aacute;n giả nhiều cung bậc cảm x&uacute;c với c&aacute;c chương tr&igrave;nh được gi&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu, nhiều tiết mục hay&nbsp;c&oacute; t&iacute;nh nghệ thuật cao, truyền cảm, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch th&uacute; vị v&agrave; l&agrave; dịp để mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n Khối giao lưu văn ho&aacute; văn nghệ, qua đ&oacute; tạo sự đo&agrave;n kết thống nhất, gần gũi, c&ugrave;ng nỗ lực phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ năm 2018.</p> <p style="text-align: justify;">Kết quả Ban tổ chức đ&atilde; trao 6 giải nhất, 9 giải nh&igrave;, 12 giải ba v&agrave; 14 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c tiết mục biểu diễn (Bảng A) v&agrave; trao 5 giải A, 6 giải B, 6 giải nhất, 6 giải nh&igrave;, 6 giải ba v&agrave; 10 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh (Bảng A) đồng thời trao 23 giải phụ cho c&aacute;c nội dung: 9 giải d&agrave;nh cho c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; c&aacute;n bộ quản l&yacute; l&atilde;nh đạo tham hội diễn văn nghệ vớ c&aacute;c thể loại đơn ca, song ca, tam ca, 9 giải d&agrave;nh cho c&aacute;c ca kh&uacute;c s&aacute;ng t&aacute;c mới t&ocirc;n vinh c&aacute;c ng&agrave;nh nghề của c&aacute;c đơn vị trong khối, t&ocirc;n vinh c&aacute;c th&agrave;nh tựu của th&agrave;nh phố, 2 giải d&agrave;nh cho người cao tuổi, 1 giải d&agrave;nh cho chương tr&igrave;nh ấn tượng v&agrave; đặc sắc nhất, 2 giải d&agrave;nh cho chương tr&igrave;nh c&oacute; chủ đề v&agrave; nội dung hay nhất.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Th&ugrave;y Dương</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;