Quận Đoàn Thủ Đức - Vẽ tháng năm bao la tình người

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng Năm về, với mỗi con người Việt Nam, kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt v&ugrave;ng miền, đa số hay thiểu số, người gi&agrave;, trẻ nhỏ, thanh ni&ecirc;n hay phụ nữ,... đều c&oacute; một ng&agrave;y để nhớ, một th&aacute;ng để k&iacute;nh y&ecirc;u v&agrave; một đời để học tập.&nbsp;Th&aacute;ng Năm trong mỗi người đo&agrave;n vi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; rất rất nhiều những điều để nghĩ, để l&agrave;m, để xứng đ&aacute;ng với mong mỏi, kỳ vọng của Người d&agrave;nh cho.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30763/3.jpg" style="height:449px; text-align:justify; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ d&agrave;nh t&igrave;nh y&ecirc;u thương với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, Người c&ograve;n d&agrave;nh trọn vẹn t&igrave;nh y&ecirc;u thương của m&igrave;nh với tất cả mọi người. B&aacute;c chăm lo từng con người cụ thể, từng b&aacute;t cơm, manh &aacute;o, từ chỗ ở, việc l&agrave;m để an cư lạc nghiệp, đến tương c&agrave; mắm muối h&agrave;ng ng&agrave;y cho nh&acirc;n d&acirc;n. B&aacute;c lo cho cả d&acirc;n tộc v&agrave; chăm lo cho từng chiến sỹ bảo vệ, phục vụ quanh m&igrave;nh v&agrave; đặc biệt quan t&acirc;m chăm lo cho những người c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30763/1.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức của Người, ch&uacute;ng t&ocirc;i biết y&ecirc;u thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn v&agrave; lan tỏa trong cộng đồng để mọi người c&ugrave;ng y&ecirc;u thương, che chở lẫn nhau, chia sẻ kh&oacute; khăn với những người yếu thế, cần sự gi&uacute;p đỡ. V&agrave; 01 qu&aacute;n cơm y&ecirc;u thương đ&atilde; được h&igrave;nh th&agrave;nh &ldquo;Qu&aacute;n cơm 3.000đ&rdquo; của Hội LHTN phường Tam Ph&uacute; với mục đ&iacute;ch phục vụ cho sinh vi&ecirc;n v&agrave; người lao động c&oacute; thu nhập thấp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30763/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">01 căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh để che nắng, che mưa v&agrave; x&acirc;y đắp những ước mơ cho 02 người bạn thanh ni&ecirc;n phường Tam Ph&uacute;;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30763/da.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">01 căn nh&agrave; t&igrave;nh thương ở phường Tam B&igrave;nh đ&atilde; khởi c&ocirc;ng v&agrave; đang được đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng nhau x&acirc;y dựng...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tất cả những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;chất liệu&rdquo; để đo&agrave;n vi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i vẽ một bức tranh thật đẹp về t&igrave;nh y&ecirc;u thương con người &ndash; một trong những chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vẽ Th&aacute;ng Năm bằng ch&iacute;nh những việc tốt, những c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa gi&uacute;p đỡ mọi người, đ&oacute; sẽ l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; gi&aacute; trị nhất để kỷ niệm 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018) . </span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">P.A</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;