Quận Đoàn Thủ Đức - Vẽ tháng năm bao la tình người

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng Năm về, với mỗi con người Việt Nam, kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt v&ugrave;ng miền, đa số hay thiểu số, người gi&agrave;, trẻ nhỏ, thanh ni&ecirc;n hay phụ nữ,... đều c&oacute; một ng&agrave;y để nhớ, một th&aacute;ng để k&iacute;nh y&ecirc;u v&agrave; một đời để học tập.&nbsp;Th&aacute;ng Năm trong mỗi người đo&agrave;n vi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; rất rất nhiều những điều để nghĩ, để l&agrave;m, để xứng đ&aacute;ng với mong mỏi, kỳ vọng của Người d&agrave;nh cho.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30763/3.jpg" style="height:449px; text-align:justify; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ d&agrave;nh t&igrave;nh y&ecirc;u thương với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, Người c&ograve;n d&agrave;nh trọn vẹn t&igrave;nh y&ecirc;u thương của m&igrave;nh với tất cả mọi người. B&aacute;c chăm lo từng con người cụ thể, từng b&aacute;t cơm, manh &aacute;o, từ chỗ ở, việc l&agrave;m để an cư lạc nghiệp, đến tương c&agrave; mắm muối h&agrave;ng ng&agrave;y cho nh&acirc;n d&acirc;n. B&aacute;c lo cho cả d&acirc;n tộc v&agrave; chăm lo cho từng chiến sỹ bảo vệ, phục vụ quanh m&igrave;nh v&agrave; đặc biệt quan t&acirc;m chăm lo cho những người c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30763/1.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức của Người, ch&uacute;ng t&ocirc;i biết y&ecirc;u thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn v&agrave; lan tỏa trong cộng đồng để mọi người c&ugrave;ng y&ecirc;u thương, che chở lẫn nhau, chia sẻ kh&oacute; khăn với những người yếu thế, cần sự gi&uacute;p đỡ. V&agrave; 01 qu&aacute;n cơm y&ecirc;u thương đ&atilde; được h&igrave;nh th&agrave;nh &ldquo;Qu&aacute;n cơm 3.000đ&rdquo; của Hội LHTN phường Tam Ph&uacute; với mục đ&iacute;ch phục vụ cho sinh vi&ecirc;n v&agrave; người lao động c&oacute; thu nhập thấp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30763/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">01 căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh để che nắng, che mưa v&agrave; x&acirc;y đắp những ước mơ cho 02 người bạn thanh ni&ecirc;n phường Tam Ph&uacute;;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30763/da.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">01 căn nh&agrave; t&igrave;nh thương ở phường Tam B&igrave;nh đ&atilde; khởi c&ocirc;ng v&agrave; đang được đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng nhau x&acirc;y dựng...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tất cả những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;chất liệu&rdquo; để đo&agrave;n vi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i vẽ một bức tranh thật đẹp về t&igrave;nh y&ecirc;u thương con người &ndash; một trong những chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vẽ Th&aacute;ng Năm bằng ch&iacute;nh những việc tốt, những c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa gi&uacute;p đỡ mọi người, đ&oacute; sẽ l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; gi&aacute; trị nhất để kỷ niệm 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018) . </span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">P.A</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;