Quận 9: Ra mắt Chi đoàn Công ty TNHH NAHAL VINA trên 500 lao động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 26/5/2018, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 9 đ&atilde; tiến h&agrave;nh lễ ra mắt Chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty TNHH NAHAL VINA. C&ocirc;ng ty TNHH NAHAL VINA l&agrave; c&ocirc;ng ty c&oacute; 100% vốn H&agrave; Quốc với tr&ecirc;n 500 lao động đang l&agrave;m việc.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30773/a.jpg" style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:15px; height:338px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Việc th&agrave;nh lập chi đo&agrave;n&nbsp;tổ chức tập hợp lực lượng thanh ni&ecirc;n tại doanh nghiệp tr&uacute; đ&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường, mời gọi c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n đang l&agrave;m việc tại c&aacute;c doanh nghiệp tham gia phong tr&agrave;o tại địa phương.&nbsp;Qua đ&oacute; tăng cường tỷ lệ tập hợp thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, x&acirc;y dựng Đo&agrave;n&nbsp;vững mạnh. Ph&aacute;t huy tốt vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, lao động s&aacute;ng tạo của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Sau một thời gian tiếp x&uacute;c trao đổi với Ban Gi&aacute;m Đốc c&ocirc;ng ty v&agrave; được sự thống nhất đồng &yacute;&nbsp;</span>của L&atilde;nh đạo&nbsp;c&ocirc;ng ty,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(38, 38, 38); font-size:15px">Đại diện Chi đo&agrave;n, đồng ch&iacute; L&acirc;m Ngọc Yến&nbsp;&ndash; B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n l&acirc;m thời đ&atilde; đưa ra phương hướng trọng t&acirc;m cần hoạt động trong thời gian tới. Trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, triển khai việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử gắn với gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng th&ocirc;ng qua c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh đến c&aacute;c địa chỉ đỏ, c&aacute;c hoạt động về nguồn; tham gia Chương tr&igrave;nh thăm v&agrave; tặng qu&agrave; gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, chăm s&oacute;c; tuy&ecirc;n truyền về việc x&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n.&nbsp;Thực hiện &iacute;t nhất 01 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-size:15px">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thi Hiếu Hạnh - QUV, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n nhấn mạnh: &ldquo;Do l&agrave; chi Đo&agrave;n đặc th&ugrave;, cần c&oacute; những nội dung hoạt động ph&ugrave; hợp tại Chi Đo&agrave;n ph&ugrave; hợp với đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng ty; thể hiện tốt tinh thần xung k&iacute;ch của đo&agrave;n vi&ecirc;n, đi đầu trong việc n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; ph&aacute;t triển c&ocirc;ng ty ng&agrave;y c&agrave;ng lớn mạnh.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:15px">M.H</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;