Quận 9: Ra mắt Chi đoàn Công ty TNHH NAHAL VINA trên 500 lao động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 26/5/2018, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 9 đ&atilde; tiến h&agrave;nh lễ ra mắt Chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty TNHH NAHAL VINA. C&ocirc;ng ty TNHH NAHAL VINA l&agrave; c&ocirc;ng ty c&oacute; 100% vốn H&agrave; Quốc với tr&ecirc;n 500 lao động đang l&agrave;m việc.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30773/a.jpg" style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:15px; height:338px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Việc th&agrave;nh lập chi đo&agrave;n&nbsp;tổ chức tập hợp lực lượng thanh ni&ecirc;n tại doanh nghiệp tr&uacute; đ&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường, mời gọi c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n đang l&agrave;m việc tại c&aacute;c doanh nghiệp tham gia phong tr&agrave;o tại địa phương.&nbsp;Qua đ&oacute; tăng cường tỷ lệ tập hợp thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, x&acirc;y dựng Đo&agrave;n&nbsp;vững mạnh. Ph&aacute;t huy tốt vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, lao động s&aacute;ng tạo của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Sau một thời gian tiếp x&uacute;c trao đổi với Ban Gi&aacute;m Đốc c&ocirc;ng ty v&agrave; được sự thống nhất đồng &yacute;&nbsp;</span>của L&atilde;nh đạo&nbsp;c&ocirc;ng ty,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(38, 38, 38); font-size:15px">Đại diện Chi đo&agrave;n, đồng ch&iacute; L&acirc;m Ngọc Yến&nbsp;&ndash; B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n l&acirc;m thời đ&atilde; đưa ra phương hướng trọng t&acirc;m cần hoạt động trong thời gian tới. Trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, triển khai việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử gắn với gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng th&ocirc;ng qua c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh đến c&aacute;c địa chỉ đỏ, c&aacute;c hoạt động về nguồn; tham gia Chương tr&igrave;nh thăm v&agrave; tặng qu&agrave; gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, chăm s&oacute;c; tuy&ecirc;n truyền về việc x&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n.&nbsp;Thực hiện &iacute;t nhất 01 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-size:15px">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thi Hiếu Hạnh - QUV, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n nhấn mạnh: &ldquo;Do l&agrave; chi Đo&agrave;n đặc th&ugrave;, cần c&oacute; những nội dung hoạt động ph&ugrave; hợp tại Chi Đo&agrave;n ph&ugrave; hợp với đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng ty; thể hiện tốt tinh thần xung k&iacute;ch của đo&agrave;n vi&ecirc;n, đi đầu trong việc n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; ph&aacute;t triển c&ocirc;ng ty ng&agrave;y c&agrave;ng lớn mạnh.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:15px">M.H</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;