Quận 7: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em - Quốc tế thiếu nhi 01/6

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Với nhiều niềm vui mong muốn mang đến cho c&aacute;c em thiếu nhi nh&acirc;n ng&agrave;y Quốc tế Thiếu nhi 01/6. Ban chỉ đạo sinh hoạt H&egrave; Quận 7 đ&atilde; tổ chức Lễ ph&aacute;t động Th&aacute;ng h&agrave;nh động V&igrave; trẻ em - Quốc tế thiếu nhi 01/6 tại Trung t&acirc;m Thể thao tổng hợp v&agrave; gi&aacute;o dục hướng nghiệp d&agrave;nh cho học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">Tại chương tr&igrave;nh, Quận đ&atilde; trao 500 suất qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi tại c&aacute;c Phường trực thuộc, trao 100 suất học kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội trong m&ugrave;a h&egrave; năm 2018.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, con em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thiếu nhi khuyết tật cũng được quan t&acirc;m đặc biệt v&agrave; trao tặng nhiều phần qu&agrave; hấp dẫn.<br /> C&ugrave;ng ng&agrave;y, c&aacute;c em tiếp tục tham quan v&agrave; vui chơi giải tr&iacute; tại trung t&acirc;m với nhiều tr&ograve; chơi gi&aacute;o dục ph&ugrave; hợp lứa tuổi v&agrave; bổ &iacute;ch.<br /> Một m&ugrave;a h&egrave; dễ thương, vui, an to&agrave;n, bổ &iacute;ch đ&atilde; đến với c&aacute;c em.</p> <p style="text-align: justify;">Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30790/34016201_261509047740475_1837956912734273536_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30790/34133833_261509051073808_8080087665766039552_n.jpg" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;