Lễ kết nạp Đảng viên mới - Bước trưởng thành cho một chặng đường phấn đấu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Trong s&aacute;ng nay, ng&agrave;y 11/6/2018, tại Nh&agrave; lưu niệm số 05 Ch&acirc;u Văn Li&ecirc;m (Quận 5), nơi người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; từng sinh sống v&agrave; l&agrave;m việc trước khi ra đi t&igrave;m đường cứu nước v&agrave;o ng&agrave;y 05/6/1911, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n tổ chức Lễ kết nạp 02 đảng vi&ecirc;n mới l&agrave; đ/c Nguyễn Kim Hồng &ndash; Chủ nhiệm CLB Cộng t&aacute;c vi&ecirc;n Đo&agrave;n &ndash; Hội trường (SV khoa Gi&aacute;o dục Mầm non) v&agrave; đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Như &ndash; UV BCH Đo&agrave;n trường (SV khoa Gi&aacute;o dục Tiểu học), đ&acirc;y đều l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội nồng cốt, t&iacute;ch cực trong c&aacute;c hoạt động của trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; l&agrave; chiến sĩ CDTN M&ugrave;a h&egrave; xanh nhiều năm liền. Buổi lễ diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng với sự tham dự của đ/c Nguyễn Thu Thủy &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 1, đ/c T&agrave;o Hữu Đạt &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2, đ/c Đặng Ho&agrave;ng Song Phương &ndash; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường c&ugrave;ng c&aacute;c c&aacute;c đ/c trong Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường &ndash; Hội Sinh vi&ecirc;n trường, Qu&yacute; Thầy (C&ocirc;), c&aacute;c đ/c trong Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Hội khoa Gi&aacute;o dục Mầm non, Gi&aacute;o dục Tiểu học, Ban Chủ nhiệm CLB Cộng t&aacute;c vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c đ/c đảng vi&ecirc;n của Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Buổi lễ diễn ra v&agrave;o đ&uacute;ng dịp kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc (11/6/1948 &ndash; 11/6/2018) đ&atilde; g&oacute;p phần gi&aacute;o dục tinh thần y&ecirc;u nước, hun đ&uacute;c &yacute; ch&iacute; đấu tranh v&igrave; sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ tổ quốc cho tất cả c&aacute;c đ/c tham dự đặc biệt l&agrave; 02 đ/c đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp. Tại buổi lễ đ/c T&agrave;o Hữu Đạt đ&atilde; trao quyết định kết nạp đến 02 đ/c đảng vi&ecirc;n mới, đồng thời qu&aacute;n triệt kỹ vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm cũng như những điều đảng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được l&agrave;m. Sau khi tuy&ecirc;n thệ, 02 đ/c đảng vi&ecirc;n mới đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự cảm ơn của m&igrave;nh đối với sự quan t&acirc;m, hỗ trợ, đồng h&agrave;nh của Qu&yacute; Thầy (C&ocirc;) v&agrave; mọi người xung quanh, đặc biệt l&agrave; Đo&agrave;n &ndash; Hội đ&atilde; tạo m&ocirc;i trường cho c&aacute;c đ/c được r&egrave;n luyện, trưởng th&agrave;nh, từ đ&oacute; sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới để kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng mọi người cũng như đ&oacute;ng g&oacute;p cho tổ chức, đất nước.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kết th&uacute;c buổi lễ, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 đ&atilde; tổ chức buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề tại đ&acirc;y nhằm gi&uacute;p c&aacute;c đ/c hiểu r&otilde; th&ecirc;m về giai đo&agrave;n h&igrave;nh th&agrave;nh tư tưởng v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh ra đi t&igrave;m đường cứu nước của Người, đặc biệt l&agrave; giai đoạn 1911 &ndash; 1941. Qua đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh lối sống đẹp, định hướng tinh thần y&ecirc;u nước, nhận thức ch&iacute;nh trị, h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng theo đ&uacute;ng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30868/image013.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>Tin v&agrave; b&agrave;i: Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;