Lễ kết nạp Đảng viên mới - Bước trưởng thành cho một chặng đường phấn đấu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Trong s&aacute;ng nay, ng&agrave;y 11/6/2018, tại Nh&agrave; lưu niệm số 05 Ch&acirc;u Văn Li&ecirc;m (Quận 5), nơi người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; từng sinh sống v&agrave; l&agrave;m việc trước khi ra đi t&igrave;m đường cứu nước v&agrave;o ng&agrave;y 05/6/1911, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n tổ chức Lễ kết nạp 02 đảng vi&ecirc;n mới l&agrave; đ/c Nguyễn Kim Hồng &ndash; Chủ nhiệm CLB Cộng t&aacute;c vi&ecirc;n Đo&agrave;n &ndash; Hội trường (SV khoa Gi&aacute;o dục Mầm non) v&agrave; đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Như &ndash; UV BCH Đo&agrave;n trường (SV khoa Gi&aacute;o dục Tiểu học), đ&acirc;y đều l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội nồng cốt, t&iacute;ch cực trong c&aacute;c hoạt động của trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; l&agrave; chiến sĩ CDTN M&ugrave;a h&egrave; xanh nhiều năm liền. Buổi lễ diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng với sự tham dự của đ/c Nguyễn Thu Thủy &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 1, đ/c T&agrave;o Hữu Đạt &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2, đ/c Đặng Ho&agrave;ng Song Phương &ndash; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường c&ugrave;ng c&aacute;c c&aacute;c đ/c trong Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường &ndash; Hội Sinh vi&ecirc;n trường, Qu&yacute; Thầy (C&ocirc;), c&aacute;c đ/c trong Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Hội khoa Gi&aacute;o dục Mầm non, Gi&aacute;o dục Tiểu học, Ban Chủ nhiệm CLB Cộng t&aacute;c vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c đ/c đảng vi&ecirc;n của Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Buổi lễ diễn ra v&agrave;o đ&uacute;ng dịp kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc (11/6/1948 &ndash; 11/6/2018) đ&atilde; g&oacute;p phần gi&aacute;o dục tinh thần y&ecirc;u nước, hun đ&uacute;c &yacute; ch&iacute; đấu tranh v&igrave; sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ tổ quốc cho tất cả c&aacute;c đ/c tham dự đặc biệt l&agrave; 02 đ/c đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp. Tại buổi lễ đ/c T&agrave;o Hữu Đạt đ&atilde; trao quyết định kết nạp đến 02 đ/c đảng vi&ecirc;n mới, đồng thời qu&aacute;n triệt kỹ vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm cũng như những điều đảng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được l&agrave;m. Sau khi tuy&ecirc;n thệ, 02 đ/c đảng vi&ecirc;n mới đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự cảm ơn của m&igrave;nh đối với sự quan t&acirc;m, hỗ trợ, đồng h&agrave;nh của Qu&yacute; Thầy (C&ocirc;) v&agrave; mọi người xung quanh, đặc biệt l&agrave; Đo&agrave;n &ndash; Hội đ&atilde; tạo m&ocirc;i trường cho c&aacute;c đ/c được r&egrave;n luyện, trưởng th&agrave;nh, từ đ&oacute; sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới để kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng mọi người cũng như đ&oacute;ng g&oacute;p cho tổ chức, đất nước.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Kết th&uacute;c buổi lễ, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 đ&atilde; tổ chức buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề tại đ&acirc;y nhằm gi&uacute;p c&aacute;c đ/c hiểu r&otilde; th&ecirc;m về giai đo&agrave;n h&igrave;nh th&agrave;nh tư tưởng v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh ra đi t&igrave;m đường cứu nước của Người, đặc biệt l&agrave; giai đoạn 1911 &ndash; 1941. Qua đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh lối sống đẹp, định hướng tinh thần y&ecirc;u nước, nhận thức ch&iacute;nh trị, h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng theo đ&uacute;ng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30868/image013.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>Tin v&agrave; b&agrave;i: Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;