Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tuyên dương 88 diển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 107 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2018), 70 năm ng&agrave;y B&aacute;c ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 93 năm ng&agrave;y B&aacute;o ch&iacute; C&aacute;ch mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ng&agrave;y 15/5/2016 của Bộ Ch&iacute;nh trị về <em>&ldquo;Đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</em>. S&aacute;ng ng&agrave;y 09/6/2018, tại Hội trường Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ Tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; v&agrave; trao Giải thưởng &ldquo;Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ&rdquo; năm 2018. Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; Đ/c Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - UVBTV, Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đ/c Đặng Thị Tuyết Mai - UVBTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Đảng ủy Khối, Đ/c Ng&ocirc; Th&uacute;y Ngọc - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Đ/c Trương Thị Ho&agrave;i Nghĩa - UVBCH, Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đảng ủy Khối c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện L&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c Đo&agrave;n thể Khối, c&ugrave;ng 113 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực v&agrave; hơn 300 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị về &ldquo;Đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo thực sự trở th&agrave;nh hoạt động sinh hoạt ch&iacute;nh trị quan trọng, thường xuy&ecirc;n v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh lan tỏa rộng r&atilde;i trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Khối. Bằng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc của m&igrave;nh, 43 tập thể v&agrave; 45 c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương dịp n&agrave;y l&agrave; những tấm gương điển h&igrave;nh trong học tập, lao động, cống hiến, ki&ecirc;n định l&yacute; tưởng, g&oacute;p phần đổi mới v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay, điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong c&aacute;c lĩnh vực c&oacute; thể kể đến như đồng ch&iacute; Vũ Thị Kim Ng&acirc;n (Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP), một c&acirc;y b&uacute;t đầy nhiệt huyết, bản lĩnh với nhiều đề t&agrave;i s&acirc;u s&aacute;t đời sống x&atilde; hội, những tuyến b&agrave;i tuy&ecirc;n truyền về tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; những tấm gương học tập l&agrave;m theo B&aacute;c; đồng ch&iacute; V&otilde; Thanh &Acirc;u (Sở Khoa học - C&ocirc;ng nghệ TP) với nhiều s&aacute;ng kiến, &yacute; tưởng c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng cao v&agrave; được &aacute;p dụng v&agrave;o thực tiễn tại đơn vị; đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Duy Lưu (Ban quản l&yacute; Khu n&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao) với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu khoa học gi&uacute;p người d&acirc;n chuyển đổi cơ cấu c&acirc;y trồng, x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới,...&nbsp;</span>x&acirc;y dựng chuy&ecirc;n mục &ldquo;Gương điển h&igrave;nh&rdquo; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội của c&aacute;c đơn vị, Chuy&ecirc;n mục &ldquo;Tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c tấm gương ti&ecirc;u biểu trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; &nbsp;của Đo&agrave;n Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Th&agrave;nh phố&nbsp;; Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y mới&rdquo; về những h&igrave;nh ảnh đẹp của Thanh Ni&ecirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước của Đo&agrave;n Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP; bản tin ph&aacute;t thanh thanh ni&ecirc;n về&nbsp; &ldquo;L&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; của Đo&agrave;n B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải ph&oacute;ng&hellip;qua đ&oacute; đ&atilde; thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify"><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối Phạm Văn Linh mong rằng những tập thể, c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương sẽ l&agrave; những hạt nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu nhất, tiếp tục lan toả lối sống đẹp đến tập thể, cộng đồng v&agrave; x&atilde; hội trong thời gian tới. Tiếp tục phấn đấu hơn nữa, s&aacute;ng tạo hơn nữa, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện để trở th&agrave;nh những người đi đầu trong lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực phục vụ sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></p> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y,&nbsp;Ban Thường vụ Đo&agrave;n khối đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 88 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh về học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; trao Giải thưởng &ldquo;Ng&ograve;i B&uacute;t Trẻ&rdquo; cho 25&nbsp;c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; gắn b&oacute;, c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực, nổi bật v&agrave; c&oacute; những t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; tuy&ecirc;n truyền hiệu quả cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o ni&ecirc;n Khối <em>(Giải thưởng l&agrave; nơi t&ocirc;n vinh những ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n trẻ giỏi về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, ti&ecirc;u biểu trong đạo đức nghề b&aacute;o v&agrave; t&iacute;ch cực trong c&aacute;c hoạt động cộng đồng). </em></p> <p style="text-align:right">Th&ugrave;y Dương</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;