Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tuyên dương 88 diển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 107 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2018), 70 năm ng&agrave;y B&aacute;c ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 93 năm ng&agrave;y B&aacute;o ch&iacute; C&aacute;ch mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ng&agrave;y 15/5/2016 của Bộ Ch&iacute;nh trị về <em>&ldquo;Đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</em>. S&aacute;ng ng&agrave;y 09/6/2018, tại Hội trường Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ Tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; v&agrave; trao Giải thưởng &ldquo;Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ&rdquo; năm 2018. Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; Đ/c Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - UVBTV, Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đ/c Đặng Thị Tuyết Mai - UVBTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Đảng ủy Khối, Đ/c Ng&ocirc; Th&uacute;y Ngọc - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Đ/c Trương Thị Ho&agrave;i Nghĩa - UVBCH, Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đảng ủy Khối c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện L&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c Đo&agrave;n thể Khối, c&ugrave;ng 113 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực v&agrave; hơn 300 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị về &ldquo;Đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo thực sự trở th&agrave;nh hoạt động sinh hoạt ch&iacute;nh trị quan trọng, thường xuy&ecirc;n v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh lan tỏa rộng r&atilde;i trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Khối. Bằng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc của m&igrave;nh, 43 tập thể v&agrave; 45 c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương dịp n&agrave;y l&agrave; những tấm gương điển h&igrave;nh trong học tập, lao động, cống hiến, ki&ecirc;n định l&yacute; tưởng, g&oacute;p phần đổi mới v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay, điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong c&aacute;c lĩnh vực c&oacute; thể kể đến như đồng ch&iacute; Vũ Thị Kim Ng&acirc;n (Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP), một c&acirc;y b&uacute;t đầy nhiệt huyết, bản lĩnh với nhiều đề t&agrave;i s&acirc;u s&aacute;t đời sống x&atilde; hội, những tuyến b&agrave;i tuy&ecirc;n truyền về tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; những tấm gương học tập l&agrave;m theo B&aacute;c; đồng ch&iacute; V&otilde; Thanh &Acirc;u (Sở Khoa học - C&ocirc;ng nghệ TP) với nhiều s&aacute;ng kiến, &yacute; tưởng c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng cao v&agrave; được &aacute;p dụng v&agrave;o thực tiễn tại đơn vị; đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Duy Lưu (Ban quản l&yacute; Khu n&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao) với những c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu khoa học gi&uacute;p người d&acirc;n chuyển đổi cơ cấu c&acirc;y trồng, x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới,...&nbsp;</span>x&acirc;y dựng chuy&ecirc;n mục &ldquo;Gương điển h&igrave;nh&rdquo; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội của c&aacute;c đơn vị, Chuy&ecirc;n mục &ldquo;Tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c tấm gương ti&ecirc;u biểu trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; &nbsp;của Đo&agrave;n Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Th&agrave;nh phố&nbsp;; Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y mới&rdquo; về những h&igrave;nh ảnh đẹp của Thanh Ni&ecirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước của Đo&agrave;n Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP; bản tin ph&aacute;t thanh thanh ni&ecirc;n về&nbsp; &ldquo;L&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; của Đo&agrave;n B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải ph&oacute;ng&hellip;qua đ&oacute; đ&atilde; thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify"><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối Phạm Văn Linh mong rằng những tập thể, c&aacute; nh&acirc;n được tuy&ecirc;n dương sẽ l&agrave; những hạt nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu nhất, tiếp tục lan toả lối sống đẹp đến tập thể, cộng đồng v&agrave; x&atilde; hội trong thời gian tới. Tiếp tục phấn đấu hơn nữa, s&aacute;ng tạo hơn nữa, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện để trở th&agrave;nh những người đi đầu trong lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực phục vụ sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></p> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y,&nbsp;Ban Thường vụ Đo&agrave;n khối đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 88 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh về học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; trao Giải thưởng &ldquo;Ng&ograve;i B&uacute;t Trẻ&rdquo; cho 25&nbsp;c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; gắn b&oacute;, c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực, nổi bật v&agrave; c&oacute; những t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; tuy&ecirc;n truyền hiệu quả cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o ni&ecirc;n Khối <em>(Giải thưởng l&agrave; nơi t&ocirc;n vinh những ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n trẻ giỏi về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, ti&ecirc;u biểu trong đạo đức nghề b&aacute;o v&agrave; t&iacute;ch cực trong c&aacute;c hoạt động cộng đồng). </em></p> <p style="text-align:right">Th&ugrave;y Dương</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;