Ca sĩ Chí Thiện được tuyên dương danh hiệu TNTT làm theo Bác năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ca sĩ CH&Iacute; THIỆN (Trần Ch&iacute; Thiện) l&agrave; một trong số c&aacute;c nghệ sĩ trẻ được tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30882/Chi%20Thien.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ch&iacute; Thiện tham quan Nh&agrave; ga Metro ngầm Ba Son</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&iacute; Thiện kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một ng&ocirc;i sao thần tượng c&oacute; tầm ảnh hướng với giới trẻ, m&agrave; &acirc;m nhạc v&agrave; c&aacute;c hoạt động của anh c&ograve;n được kh&aacute;n giả nhiều độ tuổi quan t&acirc;m v&agrave; ủng hộ. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra Ch&iacute; Thiện c&ograve;n l&agrave; một nghệ sĩ trẻ lu&ocirc;n ti&ecirc;n phong trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o c&aacute;c sự kiện x&atilde; hội, c&aacute;c chương tr&igrave;nh v&igrave; cộ</span><span style="font-family:inherit; font-size:14px">ng đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:inherit; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30882/4%20(1).JPG" style="height:805px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Ch&iacute; Thiện tham gia Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh</span></em></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong 5 năm qua, ca sĩ Ch&iacute; Thiện tham gia hầu hết c&aacute;c chương tr&igrave;nh lưu diễn &ldquo;H&aacute;t về thời hoa đỏ&rdquo; do Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c truyền thống c&aacute;ch mạng, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước, định hướng lối sống năng động, t&iacute;ch cực hướng đến cộng đồng v&agrave; x&atilde; hội cho thanh ni&ecirc;n thành ph&ocirc;́.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&iacute; Thiện cũng tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; đều đặn hoạt động x&atilde; hội t&igrave;nh nguyện &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo;. Từ năm 2014 đến nay, anh đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh đem đến cho bệnh nh&acirc;n v&agrave; học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn những bữa cơm chất lượng cao, những phần qu&agrave; c&ugrave;ng lời ca tiếng h&aacute;t, g&oacute;p phần mang đến niềm vui cho bao mảnh đời bất hạnh. Anh cũng l&agrave; &ldquo;đại sứ thiện ch&iacute;&rdquo;v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động Kiến tạo Nhịp Cầu, thuộc quỹ thiện nguyện Nam Phương.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ thế, anh c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động hướng về biển đảo qu&ecirc; hương như chương tr&igrave;nh M&ugrave;a xu&acirc;n biển đảo 5 năm liền, tham gia &ldquo;MV L&ecirc;n đ&agrave;ng&rdquo;, c&aacute;c chương tr&igrave;nh của phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện do Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội Li&ecirc;n hi&ecirc;̣p Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP tổ chức &hellip; Đồng h&agrave;nh v&agrave; giữ vai tr&ograve; người truyền cảm hứng trong chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y hội Chung tay x&oacute;a bỏ định kiến giới, nằm trong khu&ocirc;n khổ chiến dịch B&igrave;nh thường hay bất thường, do Tổ chức Ph&aacute;t triển Li&ecirc;n Hợp Quốc (UNDP) thực hiện tại Việt Nam, năm 2016.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2017, Ch&iacute; Thiện khởi xướng v&agrave; giới thiệu th&agrave;nh c&ocirc;ng dự &aacute;n &quot;M&oacute;n qu&agrave; cảm x&uacute;c&quot;, huy động c&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; mạnh thường qu&acirc;n c&ugrave;ng chung tay trao đi những m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa, san sẻ v&agrave; gi&uacute;p đỡ nhiều ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30882/14_yeeckic93n.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong chuỗi hoạt động của dự &aacute;n n&agrave;y, đ&atilde; đại diện trao tặng 500 triệu đồng cho c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng. Với những nỗ lực của m&igrave;nh trong c&ocirc;ng việc b&ecirc;n cạnh nhận được t&igrave;nh cảm của tuổi teen anh c&ograve;n được Hội Li&ecirc;n hi&ecirc;̣p Thanh ni&ecirc;n Vi&ecirc;̣t Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng Bằng khen với th&agrave;nh t&iacute;ch đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave; hiệu quả nhất cho c&aacute;c hoạt động cộng đồng x&atilde; hội, văn h&oacute;a văn nghệ phục vụ v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, c&aacute;c chương tr&igrave;nh v&igrave; biển đảo qu&ecirc; hương trong 3 năm liền 2015 - 2017.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tầm ảnh hưởng của Ch&iacute; Thiện&nbsp;thể hiện r&otilde; n&eacute;t khi vừa l&agrave; nghệ sỹ đa năng, vừa l&agrave; gương mặt hoạt động thanh ni&ecirc;n s&ocirc;i nổi, Ch&iacute; Thiện chia sẻ, anh muốn d&ugrave;ng sức ảnh hưởng của m&igrave;nh để mang lan tỏa những điều t&iacute;ch cực v&agrave; &yacute; nghĩa qua c&aacute;c ca kh&uacute;c truyền cảm hứng sống đẹp trong giới trẻ.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">TL.</span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;