Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>&#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí</title> </head> <body> <p align="center"> <font color="#0750A9"><b><font size="2"><span style="font-family: Arial">&#272;I&#7872;U L&#7878; &#272;OÀN THANH NIÊN C&#7896;NG S&#7842;N H&#7890; CHÍ MINH</span></font><br> </b><span style="font-family: Arial"><font size="2">(&#272;&#7841;i h&#7897;i &#272;&#7841;i bi&#7875;u &#272;oàn toàn qu&#7889;c l&#7847;n th&#7913; VIII thông qua ngày 8/12/2002)</font></span></font></p> <p align="justify"> <span style="font-family: Arial"><font size="2"> <img border="0" src="huyhieudoan.gif" width="112" height="140" align="right" hspace="10">&#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh là t&#7893; ch&#7913;c chính tr&#7883; - xã h&#7897;i c&#7911;a thanh niên Vi&#7879;t Nam do &#272;&#7843;ng C&#7897;ng s&#7843;n Vi&#7879;t Nam và Ch&#7911; t&#7883;ch H&#7891; Chí Minh sáng l&#7853;p, lãnh &#273;&#7841;o và rèn luy&#7879;n. &#272;oàn bao g&#7891;m nh&#7919;ng thanh niên tiên ti&#7871;n, ph&#7845;n &#273;&#7845;u vì m&#7909;c tiêu, lý t&#432;&#7903;ng c&#7911;a &#272;&#7843;ng là &#273;&#7897;c l&#7853;p dân t&#7897;c g&#7855;n li&#7873;n v&#7899;i ch&#7911; ngh&#297;a xã h&#7897;i, dân giàu, n&#432;&#7899;c m&#7841;nh, xã h&#7897;i công b&#7857;ng, dân ch&#7911;, v&#259;n minh.<br> <br> &#272;&#432;&#7907;c xây d&#7921;ng, rèn luy&#7879;n và tr&#432;&#7903;ng thành qua các th&#7901;i k&#7923; &#273;&#7845;u tranh cách m&#7841;ng, &#272;oàn &#273;ã t&#7853;p h&#7907;p &#273;ông &#273;&#7843;o thanh niên phát huy ch&#7911; ngh&#297;a anh hùng cách m&#7841;ng, c&#7889;ng hi&#7871;n xu&#7845;t s&#7855;c cho s&#7921; nghi&#7879;p gi&#7843;i phóng dân t&#7897;c, th&#7889;ng nh&#7845;t &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c, xây d&#7921;ng và b&#7843;o v&#7879; T&#7893; qu&#7889;c. B&#432;&#7899;c vào th&#7901;i k&#7923; m&#7899;i, &#272;oàn ti&#7871;p t&#7909;c phát huy nh&#7919;ng truy&#7873;n th&#7889;ng quý báu c&#7911;a dân t&#7897;c và b&#7843;n ch&#7845;t t&#7889;t &#273;&#7865;p c&#7911;a mình, k&#7871; t&#7909;c trung thành, xu&#7845;t s&#7855;c s&#7921; nghi&#7879;p cách m&#7841;ng v&#7867; vang c&#7911;a &#272;&#7843;ng và Ch&#7911; t&#7883;ch H&#7891; Chí Minh; th&#432;&#7901;ng xuyên b&#7893; sung l&#7921;c l&#432;&#7907;ng tr&#7867; cho &#272;&#7843;ng; t&#7893; ch&#7913;c &#273;&#7897;ng viên &#273;oàn viên, thanh niên c&#7843; n&#432;&#7899;c &#273;i &#273;&#7847;u trong s&#7921; nghi&#7879;p công nghi&#7879;p hóa, hi&#7879;n &#273;&#7841;i hóa &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c và b&#7843;o v&#7879; T&#7893; qu&#7889;c Vi&#7879;t Nam xã h&#7897;i ch&#7911; ngh&#297;a.<br> <br> &#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh là &#273;&#7897;i d&#7921; b&#7883; tin c&#7853;y c&#7911;a &#272;&#7843;ng C&#7897;ng s&#7843;n Vi&#7879;t Nam, là &#273;&#7897;i quân xung kích cách m&#7841;ng, là tr&#432;&#7901;ng h&#7885;c xã h&#7897;i ch&#7911; ngh&#297;a c&#7911;a thanh niên, &#273;&#7841;i di&#7879;n ch&#259;m lo và b&#7843;o v&#7879; quy&#7873;n l&#7907;i h&#7907;p pháp c&#7911;a tu&#7893;i tr&#7867;; ph&#7909; trách &#272;&#7897;i Thi&#7871;u niên Ti&#7873;n phong H&#7891; Chí Minh; là l&#7921;c l&#432;&#7907;ng nòng c&#7889;t chính tr&#7883; trong phong trào thanh niên và trong các t&#7893; ch&#7913;c thanh niên Vi&#7879;t Nam.<br> <br> &#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh là thành viên c&#7911;a h&#7879; th&#7889;ng chính tr&#7883;, ho&#7841;t &#273;&#7897;ng trong khuôn kh&#7893; Hi&#7871;n pháp và Pháp lu&#7853;t c&#7911;a n&#432;&#7899;c C&#7897;ng hòa xã h&#7897;i ch&#7911; ngh&#297;a Vi&#7879;t Nam. &#272;oàn ph&#7889;i h&#7907;p v&#7899;i các c&#417; quan Nhà n&#432;&#7899;c, các &#273;oàn th&#7875; và t&#7893; ch&#7913;c xã h&#7897;i, các t&#7853;p th&#7875; lao &#273;&#7897;ng và gia &#273;ình ch&#259;m lo giáo d&#7909;c, &#273;ào t&#7841;o và b&#7843;o v&#7879; thanh thi&#7871;u nhi, t&#7893; ch&#7913;c cho &#273;oàn viên, thanh niên tích c&#7921;c tham gia vào vi&#7879;c qu&#7843;n lý Nhà n&#432;&#7899;c và xã h&#7897;i. <br> <br> &#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh &#273;&#432;&#7907;c t&#7893; ch&#7913;c và ho&#7841;t &#273;&#7897;ng theo nguyên t&#7855;c t&#7853;p trung dân ch&#7911;.<br> <br> &#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh &#273;oàn k&#7871;t, phát tri&#7875;n quan h&#7879; h&#7919;u ngh&#7883;, h&#7907;p tác bình &#273;&#7859;ng v&#7899;i các t&#7893; ch&#7913;c thanh niên ti&#7871;n b&#7897;, thanh niên và nhân dân các n&#432;&#7899;c trong c&#7897;ng &#273;&#7891;ng qu&#7889;c t&#7871; ph&#7845;n &#273;&#7845;u vì hòa bình, &#273;&#7897;c l&#7853;p dân t&#7897;c, dân ch&#7911; và ti&#7871;n b&#7897; xã h&#7897;i, vì t&#432;&#417;ng lai và h&#7841;nh phúc c&#7911;a tu&#7893;i tr&#7867;.</font></span></p> <p align="center"> <font size="2" color="#0750A9"> <span style="font-family: Arial; font-weight:700">&#272;I&#7872;U L&#7878; &#272;OÀN THANH NIÊN C&#7896;NG S&#7842;N H&#7890; CHÍ MINH</span></font></p> <p align="justify"> <font face="Arial" size="2">Ch&#432;&#417;ng I: <a href="chuong%201.htm">&#272;oàn viên</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng II: <a href="chuong%202.htm">Nguyên t&#7855;c c&#417; c&#7845;u t&#7893; ch&#7913;c và ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a &#272;oàn</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng III: <a href="chuong%203.htm">T&#7893; ch&#7913;c c&#417; s&#7903; c&#7911;a &#272;oàn</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng IV: <a href="chuong%204.htm">&#272;oàn Kh&#7889;i, &#272;oàn Ngành, &#272;oàn &#7903; ngoài n&#432;&#7899;c</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng V: <a href="chuong%205.htm">T&#7893; ch&#7913;c &#272;oàn trong Quân &#272;&#7897;i Nhân Dân Vi&#7879;t Nam và Công An Nhân Dân Vi&#7879;t Nam</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng VI: <a href="chuong%206.htm">Công tác ki&#7875;m tra c&#7911;a &#272;oàn và &#7910;y ban ki&#7875;m tra các c&#7845;p</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng VII: <a href="chuong%207.htm">Khen th&#432;&#7903;ng và k&#7927; lu&#7853;t c&#7911;a &#272;oàn</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng VIII: <a href="chuong%208.htm">&#272;oàn v&#7899;i các t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i c&#7911;a thanh niên</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng IX: <a href="chuong%209.htm">&#272;oàn &#273;&#7889;i v&#7899;i &#272;&#7897;i Thi&#7871;u niên ti&#7873;n phong H&#7891; Chí Minh</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng X: <a href="chuong%2010.htm">Tài chính c&#7911;a &#272;oàn</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng XI: <a href="chuong%2011.htm">Ch&#7845;p hành &#273;i&#7873;u l&#7879; &#272;oàn</a></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;