Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>&#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí</title> </head> <body> <p align="center"> <font color="#0750A9"><b><font size="2"><span style="font-family: Arial">&#272;I&#7872;U L&#7878; &#272;OÀN THANH NIÊN C&#7896;NG S&#7842;N H&#7890; CHÍ MINH</span></font><br> </b><span style="font-family: Arial"><font size="2">(&#272;&#7841;i h&#7897;i &#272;&#7841;i bi&#7875;u &#272;oàn toàn qu&#7889;c l&#7847;n th&#7913; VIII thông qua ngày 8/12/2002)</font></span></font></p> <p align="justify"> <span style="font-family: Arial"><font size="2"> <img border="0" src="huyhieudoan.gif" width="112" height="140" align="right" hspace="10">&#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh là t&#7893; ch&#7913;c chính tr&#7883; - xã h&#7897;i c&#7911;a thanh niên Vi&#7879;t Nam do &#272;&#7843;ng C&#7897;ng s&#7843;n Vi&#7879;t Nam và Ch&#7911; t&#7883;ch H&#7891; Chí Minh sáng l&#7853;p, lãnh &#273;&#7841;o và rèn luy&#7879;n. &#272;oàn bao g&#7891;m nh&#7919;ng thanh niên tiên ti&#7871;n, ph&#7845;n &#273;&#7845;u vì m&#7909;c tiêu, lý t&#432;&#7903;ng c&#7911;a &#272;&#7843;ng là &#273;&#7897;c l&#7853;p dân t&#7897;c g&#7855;n li&#7873;n v&#7899;i ch&#7911; ngh&#297;a xã h&#7897;i, dân giàu, n&#432;&#7899;c m&#7841;nh, xã h&#7897;i công b&#7857;ng, dân ch&#7911;, v&#259;n minh.<br> <br> &#272;&#432;&#7907;c xây d&#7921;ng, rèn luy&#7879;n và tr&#432;&#7903;ng thành qua các th&#7901;i k&#7923; &#273;&#7845;u tranh cách m&#7841;ng, &#272;oàn &#273;ã t&#7853;p h&#7907;p &#273;ông &#273;&#7843;o thanh niên phát huy ch&#7911; ngh&#297;a anh hùng cách m&#7841;ng, c&#7889;ng hi&#7871;n xu&#7845;t s&#7855;c cho s&#7921; nghi&#7879;p gi&#7843;i phóng dân t&#7897;c, th&#7889;ng nh&#7845;t &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c, xây d&#7921;ng và b&#7843;o v&#7879; T&#7893; qu&#7889;c. B&#432;&#7899;c vào th&#7901;i k&#7923; m&#7899;i, &#272;oàn ti&#7871;p t&#7909;c phát huy nh&#7919;ng truy&#7873;n th&#7889;ng quý báu c&#7911;a dân t&#7897;c và b&#7843;n ch&#7845;t t&#7889;t &#273;&#7865;p c&#7911;a mình, k&#7871; t&#7909;c trung thành, xu&#7845;t s&#7855;c s&#7921; nghi&#7879;p cách m&#7841;ng v&#7867; vang c&#7911;a &#272;&#7843;ng và Ch&#7911; t&#7883;ch H&#7891; Chí Minh; th&#432;&#7901;ng xuyên b&#7893; sung l&#7921;c l&#432;&#7907;ng tr&#7867; cho &#272;&#7843;ng; t&#7893; ch&#7913;c &#273;&#7897;ng viên &#273;oàn viên, thanh niên c&#7843; n&#432;&#7899;c &#273;i &#273;&#7847;u trong s&#7921; nghi&#7879;p công nghi&#7879;p hóa, hi&#7879;n &#273;&#7841;i hóa &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c và b&#7843;o v&#7879; T&#7893; qu&#7889;c Vi&#7879;t Nam xã h&#7897;i ch&#7911; ngh&#297;a.<br> <br> &#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh là &#273;&#7897;i d&#7921; b&#7883; tin c&#7853;y c&#7911;a &#272;&#7843;ng C&#7897;ng s&#7843;n Vi&#7879;t Nam, là &#273;&#7897;i quân xung kích cách m&#7841;ng, là tr&#432;&#7901;ng h&#7885;c xã h&#7897;i ch&#7911; ngh&#297;a c&#7911;a thanh niên, &#273;&#7841;i di&#7879;n ch&#259;m lo và b&#7843;o v&#7879; quy&#7873;n l&#7907;i h&#7907;p pháp c&#7911;a tu&#7893;i tr&#7867;; ph&#7909; trách &#272;&#7897;i Thi&#7871;u niên Ti&#7873;n phong H&#7891; Chí Minh; là l&#7921;c l&#432;&#7907;ng nòng c&#7889;t chính tr&#7883; trong phong trào thanh niên và trong các t&#7893; ch&#7913;c thanh niên Vi&#7879;t Nam.<br> <br> &#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh là thành viên c&#7911;a h&#7879; th&#7889;ng chính tr&#7883;, ho&#7841;t &#273;&#7897;ng trong khuôn kh&#7893; Hi&#7871;n pháp và Pháp lu&#7853;t c&#7911;a n&#432;&#7899;c C&#7897;ng hòa xã h&#7897;i ch&#7911; ngh&#297;a Vi&#7879;t Nam. &#272;oàn ph&#7889;i h&#7907;p v&#7899;i các c&#417; quan Nhà n&#432;&#7899;c, các &#273;oàn th&#7875; và t&#7893; ch&#7913;c xã h&#7897;i, các t&#7853;p th&#7875; lao &#273;&#7897;ng và gia &#273;ình ch&#259;m lo giáo d&#7909;c, &#273;ào t&#7841;o và b&#7843;o v&#7879; thanh thi&#7871;u nhi, t&#7893; ch&#7913;c cho &#273;oàn viên, thanh niên tích c&#7921;c tham gia vào vi&#7879;c qu&#7843;n lý Nhà n&#432;&#7899;c và xã h&#7897;i. <br> <br> &#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh &#273;&#432;&#7907;c t&#7893; ch&#7913;c và ho&#7841;t &#273;&#7897;ng theo nguyên t&#7855;c t&#7853;p trung dân ch&#7911;.<br> <br> &#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh &#273;oàn k&#7871;t, phát tri&#7875;n quan h&#7879; h&#7919;u ngh&#7883;, h&#7907;p tác bình &#273;&#7859;ng v&#7899;i các t&#7893; ch&#7913;c thanh niên ti&#7871;n b&#7897;, thanh niên và nhân dân các n&#432;&#7899;c trong c&#7897;ng &#273;&#7891;ng qu&#7889;c t&#7871; ph&#7845;n &#273;&#7845;u vì hòa bình, &#273;&#7897;c l&#7853;p dân t&#7897;c, dân ch&#7911; và ti&#7871;n b&#7897; xã h&#7897;i, vì t&#432;&#417;ng lai và h&#7841;nh phúc c&#7911;a tu&#7893;i tr&#7867;.</font></span></p> <p align="center"> <font size="2" color="#0750A9"> <span style="font-family: Arial; font-weight:700">&#272;I&#7872;U L&#7878; &#272;OÀN THANH NIÊN C&#7896;NG S&#7842;N H&#7890; CHÍ MINH</span></font></p> <p align="justify"> <font face="Arial" size="2">Ch&#432;&#417;ng I: <a href="chuong%201.htm">&#272;oàn viên</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng II: <a href="chuong%202.htm">Nguyên t&#7855;c c&#417; c&#7845;u t&#7893; ch&#7913;c và ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a &#272;oàn</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng III: <a href="chuong%203.htm">T&#7893; ch&#7913;c c&#417; s&#7903; c&#7911;a &#272;oàn</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng IV: <a href="chuong%204.htm">&#272;oàn Kh&#7889;i, &#272;oàn Ngành, &#272;oàn &#7903; ngoài n&#432;&#7899;c</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng V: <a href="chuong%205.htm">T&#7893; ch&#7913;c &#272;oàn trong Quân &#272;&#7897;i Nhân Dân Vi&#7879;t Nam và Công An Nhân Dân Vi&#7879;t Nam</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng VI: <a href="chuong%206.htm">Công tác ki&#7875;m tra c&#7911;a &#272;oàn và &#7910;y ban ki&#7875;m tra các c&#7845;p</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng VII: <a href="chuong%207.htm">Khen th&#432;&#7903;ng và k&#7927; lu&#7853;t c&#7911;a &#272;oàn</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng VIII: <a href="chuong%208.htm">&#272;oàn v&#7899;i các t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i c&#7911;a thanh niên</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng IX: <a href="chuong%209.htm">&#272;oàn &#273;&#7889;i v&#7899;i &#272;&#7897;i Thi&#7871;u niên ti&#7873;n phong H&#7891; Chí Minh</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng X: <a href="chuong%2010.htm">Tài chính c&#7911;a &#272;oàn</a><br> <br> Ch&#432;&#417;ng XI: <a href="chuong%2011.htm">Ch&#7845;p hành &#273;i&#7873;u l&#7879; &#272;oàn</a></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;