Trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 24/6, đồng loạt c&aacute;c đơn vị cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y cao điểm Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh thiếu nhi trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại c&aacute;c s&acirc;n chơi kỹ năng, c&aacute;c lớp tập huấn, nhiều kiến thức bổ &iacute;ch, trải nghiệm &yacute; nghĩa trong m&ugrave;a hoa phượng đỏ đ&atilde; được mang đến cho c&aacute;c em thiếu nhi, c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ. Sau đ&acirc;y l&agrave; ghi nhanh về hoạt động của c&aacute;c bạn:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/7.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/6.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y cho c&aacute;c em.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/5.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&acirc;n chơi t&igrave;m hiểu ph&aacute;p luật gi&uacute;p c&aacute;c em chiến sĩ t&igrave;m hiểu&nbsp;kiến thức ph&aacute;p luật mới.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/IMG_3166.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tập huấn kỹ năng tự vệ cho c&aacute;c em.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/f1ed6e2db14f5011095e.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải nghiệm một ng&agrave;y l&agrave;m n&ocirc;ng d&acirc;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30938/IMG_2104.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết nạp Đo&agrave;n cho c&aacute;c em chiến sĩ Hoa phượng đỏ.</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C.T.V</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;