Thêm 1 chiến sĩ Hoa phượng đỏ được kết nạp Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiều 22/6, lễ kết nạp Đảng cho quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n Đo&agrave;n Thị Thanh đ&atilde; diễn ra tại trường mầm non T&acirc;n Mỹ (Quận 7). Đồng ch&iacute; l&agrave; một trong những chiến sĩ ưu t&uacute;, đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong hoạt động phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n trường cũng như trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30939/5 (1).JPG" style="height:95%; width:95%" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Thị Thanh (tr&aacute;i) vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vượt qua kh&oacute; khăn để đi t&igrave;nh nguyện</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Con đường t&igrave;nh nguyện đến với Thanh từ l&uacute;c c&ocirc; c&ograve;n l&agrave; một học sinh đang ngồi dưới m&aacute;i trường THCS. Thanh t&acirc;m sự, &ldquo;Ng&agrave;y ấy, t&ocirc;i muốn đi nhiều nơi lắm, muốn l&agrave;m một c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; để gi&uacute;p đỡ những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Nhưng ba mẹ lại sợ cực n&ecirc;n kh&ocirc;ng ủng hộ việc t&ocirc;i đi t&igrave;nh nguyện lắm, mỗi khi c&oacute; hoạt động g&igrave; đ&oacute;, t&ocirc;i xin đi v&agrave; đều bị ba mẹ ngăn cản&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khoảng thời gian l&ecirc;n đại học, được tự lập xa gia đ&igrave;nh, n&ecirc;n Thanh bắt đầu c&oacute; nhiều thời gian để tham gia v&agrave;o hoạt động t&igrave;nh nguyện. Tuy gia đ&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn, nhưng đồng ch&iacute; lu&ocirc;n t&iacute;ch cực trong phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n, Hội như: Tham gia hội thao, nu&ocirc;i heo đất g&acirc;y quỹ t&igrave;nh nguyện, tham gia trồng c&acirc;y xanh, thăm nh&agrave; thờ B&aacute;c Hồ, tham gia c&aacute;c kh&oacute;a sinh hoạt kỹ năng ở huyện Cần Giờ, c&ugrave;ng c&aacute;c b&eacute; l&agrave;m mảng tường xanh ở khu chung cư T&acirc;n Mỹ&hellip; Đặc biệt, trong chiến dịch Hoa phượng đỏ, đồng ch&iacute; l&agrave; chiến sĩ chủ chốt trong c&aacute;c chuy&ecirc;n đề như: &ldquo;T&ocirc;i th&aacute;o v&aacute;t&rdquo;, &ldquo;Kỹ năng x&atilde; hội&rdquo;&hellip;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giấc mơ t&igrave;nh nguyện lại một lần nữa bị ngắt qu&atilde;ng, khi Thanh lập gia đ&igrave;nh v&agrave; sinh con. &ldquo;L&uacute;c c&oacute; em b&eacute;, t&ocirc;i gặp nhiều kh&oacute; khăn lắm, v&igrave; chỉ c&oacute; hai mẹ con ở tr&ecirc;n n&agrave;y, c&ograve;n chồng đi c&ocirc;ng t&aacute;c xa. N&ecirc;n mỗi lần c&oacute; hoạt động t&igrave;nh nguyện, t&ocirc;i lại phải sắp xếp thời gian v&agrave; gửi em b&eacute; nhờ người tr&ocirc;ng hộ th&igrave; mới c&oacute; thể đi được&rdquo;, Thanh t&acirc;m sự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; gặp một số trở ngại như vậy, nhưng đồng ch&iacute; lu&ocirc;n xem c&ocirc;ng việc t&igrave;nh nguyện l&agrave; một niềm vui để c&oacute; động lực cố gắng mỗi ng&agrave;y. &ldquo;Kỷ niệm m&agrave; t&ocirc;i nhớ nhất c&oacute; lẽ l&agrave; chuyến đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c em nhỏ ở huyện Cần Giờ. H&ocirc;m đ&oacute;, gặp trời mưa n&ecirc;n t&ocirc;i bị cảm, c&aacute;c b&eacute; thấy t&ocirc;i như vậy, liền chạy đến quan t&acirc;m rồi hỏi thăm chứ kh&ocirc;ng chơi đ&ugrave;a nữa&rdquo;, t&ocirc;i cảm thấy ấm &aacute;p v&agrave; hạnh ph&uacute;c hơn bao giờ hết, một niềm vui m&agrave; kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; được, chị bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lu&ocirc;n l&agrave; chiến sĩ xung k&iacute;ch đầu t&agrave;u</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với vai tr&ograve; l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Thị Thanh được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n giỏi, lu&ocirc;n đi đầu trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o của chiến dịch Hoa phượng đỏ nhiều năm liền. Với những cố gắng của bản th&acirc;n, chị đ&atilde; đạt được nhiều danh hiệu như: Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, lao động ti&ecirc;n tiến, gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi c&aacute;c cấp&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong chi đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Thị Thanh được c&aacute;c đồng nghiệp nhận x&eacute;t l&agrave; một người gương mẫu, t&iacute;ch cực trong mọi hoạt động. Đặc biệt, với t&iacute;nh c&aacute;ch hoạt b&aacute;t, năng động v&agrave; tư duy, Thanh lu&ocirc;n l&agrave; người được c&aacute;c đồng nghiệp đề cao trong c&ocirc;ng việc cũng như cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30939/3 (1).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>L&atilde;nh đạo Đảng ủy phường T&acirc;n Ph&uacute; v&agrave; đại diện Ban chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện </em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hoa phượng đỏ cấp th&agrave;nh v&agrave; Quận 7 </em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>đến ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute;&nbsp;Đo&agrave;n Thị Thanh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; đ&atilde; b&agrave;y tỏ niềm vui sướng v&agrave; vinh dự khi được cầm tr&ecirc;n tay quyết định ch&iacute;nh thức được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng. &ldquo;T&ocirc;i thật sự rất x&uacute;c động v&agrave; cảm ơn c&aacute;c tổ chức đ&atilde; lu&ocirc;n tạo điều kiện để t&ocirc;i được ph&aacute;t huy hết khả năng của m&igrave;nh trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o cũng như trong c&ocirc;ng việc. T&ocirc;i xin hứa sẽ lu&ocirc;n nỗ lực v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt mọi nhiệm vụ được giao, n&acirc;ng cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm khi đứng trong h&agrave;ng ngũ của Đảng&rdquo;, đồng ch&iacute; Thanh khẳng định.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, c&ocirc; Trần Thị Diễm Phượng chia sẻ: &ldquo;Đồng ch&iacute; Thanh l&agrave; người đầu ti&ecirc;n trong trường được kết nạp Đảng trong chiến dịch Hoa phượng đỏ. Đ&oacute; l&agrave; niềm vinh dự của bản th&acirc;n đồng ch&iacute; v&agrave; tập thể nh&agrave; trường n&oacute;i chung. T&ocirc;i hy vọng đồng ch&iacute; sẽ lu&ocirc;n giữ vững tay l&aacute;i, tiếp tục niềm đam m&ecirc; v&agrave; lu&ocirc;n xung k&iacute;ch, ti&ecirc;n phong trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;