Thêm 1 chiến sĩ Hoa phượng đỏ được kết nạp Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiều 22/6, lễ kết nạp Đảng cho quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n Đo&agrave;n Thị Thanh đ&atilde; diễn ra tại trường mầm non T&acirc;n Mỹ (Quận 7). Đồng ch&iacute; l&agrave; một trong những chiến sĩ ưu t&uacute;, đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong hoạt động phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n trường cũng như trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30939/5 (1).JPG" style="height:95%; width:95%" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Thị Thanh (tr&aacute;i) vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vượt qua kh&oacute; khăn để đi t&igrave;nh nguyện</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Con đường t&igrave;nh nguyện đến với Thanh từ l&uacute;c c&ocirc; c&ograve;n l&agrave; một học sinh đang ngồi dưới m&aacute;i trường THCS. Thanh t&acirc;m sự, &ldquo;Ng&agrave;y ấy, t&ocirc;i muốn đi nhiều nơi lắm, muốn l&agrave;m một c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; để gi&uacute;p đỡ những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Nhưng ba mẹ lại sợ cực n&ecirc;n kh&ocirc;ng ủng hộ việc t&ocirc;i đi t&igrave;nh nguyện lắm, mỗi khi c&oacute; hoạt động g&igrave; đ&oacute;, t&ocirc;i xin đi v&agrave; đều bị ba mẹ ngăn cản&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khoảng thời gian l&ecirc;n đại học, được tự lập xa gia đ&igrave;nh, n&ecirc;n Thanh bắt đầu c&oacute; nhiều thời gian để tham gia v&agrave;o hoạt động t&igrave;nh nguyện. Tuy gia đ&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn, nhưng đồng ch&iacute; lu&ocirc;n t&iacute;ch cực trong phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n, Hội như: Tham gia hội thao, nu&ocirc;i heo đất g&acirc;y quỹ t&igrave;nh nguyện, tham gia trồng c&acirc;y xanh, thăm nh&agrave; thờ B&aacute;c Hồ, tham gia c&aacute;c kh&oacute;a sinh hoạt kỹ năng ở huyện Cần Giờ, c&ugrave;ng c&aacute;c b&eacute; l&agrave;m mảng tường xanh ở khu chung cư T&acirc;n Mỹ&hellip; Đặc biệt, trong chiến dịch Hoa phượng đỏ, đồng ch&iacute; l&agrave; chiến sĩ chủ chốt trong c&aacute;c chuy&ecirc;n đề như: &ldquo;T&ocirc;i th&aacute;o v&aacute;t&rdquo;, &ldquo;Kỹ năng x&atilde; hội&rdquo;&hellip;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giấc mơ t&igrave;nh nguyện lại một lần nữa bị ngắt qu&atilde;ng, khi Thanh lập gia đ&igrave;nh v&agrave; sinh con. &ldquo;L&uacute;c c&oacute; em b&eacute;, t&ocirc;i gặp nhiều kh&oacute; khăn lắm, v&igrave; chỉ c&oacute; hai mẹ con ở tr&ecirc;n n&agrave;y, c&ograve;n chồng đi c&ocirc;ng t&aacute;c xa. N&ecirc;n mỗi lần c&oacute; hoạt động t&igrave;nh nguyện, t&ocirc;i lại phải sắp xếp thời gian v&agrave; gửi em b&eacute; nhờ người tr&ocirc;ng hộ th&igrave; mới c&oacute; thể đi được&rdquo;, Thanh t&acirc;m sự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; gặp một số trở ngại như vậy, nhưng đồng ch&iacute; lu&ocirc;n xem c&ocirc;ng việc t&igrave;nh nguyện l&agrave; một niềm vui để c&oacute; động lực cố gắng mỗi ng&agrave;y. &ldquo;Kỷ niệm m&agrave; t&ocirc;i nhớ nhất c&oacute; lẽ l&agrave; chuyến đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c em nhỏ ở huyện Cần Giờ. H&ocirc;m đ&oacute;, gặp trời mưa n&ecirc;n t&ocirc;i bị cảm, c&aacute;c b&eacute; thấy t&ocirc;i như vậy, liền chạy đến quan t&acirc;m rồi hỏi thăm chứ kh&ocirc;ng chơi đ&ugrave;a nữa&rdquo;, t&ocirc;i cảm thấy ấm &aacute;p v&agrave; hạnh ph&uacute;c hơn bao giờ hết, một niềm vui m&agrave; kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; được, chị bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lu&ocirc;n l&agrave; chiến sĩ xung k&iacute;ch đầu t&agrave;u</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với vai tr&ograve; l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Thị Thanh được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n giỏi, lu&ocirc;n đi đầu trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o của chiến dịch Hoa phượng đỏ nhiều năm liền. Với những cố gắng của bản th&acirc;n, chị đ&atilde; đạt được nhiều danh hiệu như: Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, lao động ti&ecirc;n tiến, gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi c&aacute;c cấp&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong chi đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Thị Thanh được c&aacute;c đồng nghiệp nhận x&eacute;t l&agrave; một người gương mẫu, t&iacute;ch cực trong mọi hoạt động. Đặc biệt, với t&iacute;nh c&aacute;ch hoạt b&aacute;t, năng động v&agrave; tư duy, Thanh lu&ocirc;n l&agrave; người được c&aacute;c đồng nghiệp đề cao trong c&ocirc;ng việc cũng như cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30939/3 (1).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>L&atilde;nh đạo Đảng ủy phường T&acirc;n Ph&uacute; v&agrave; đại diện Ban chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện </em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hoa phượng đỏ cấp th&agrave;nh v&agrave; Quận 7 </em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>đến ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute;&nbsp;Đo&agrave;n Thị Thanh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; đ&atilde; b&agrave;y tỏ niềm vui sướng v&agrave; vinh dự khi được cầm tr&ecirc;n tay quyết định ch&iacute;nh thức được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng. &ldquo;T&ocirc;i thật sự rất x&uacute;c động v&agrave; cảm ơn c&aacute;c tổ chức đ&atilde; lu&ocirc;n tạo điều kiện để t&ocirc;i được ph&aacute;t huy hết khả năng của m&igrave;nh trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o cũng như trong c&ocirc;ng việc. T&ocirc;i xin hứa sẽ lu&ocirc;n nỗ lực v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt mọi nhiệm vụ được giao, n&acirc;ng cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm khi đứng trong h&agrave;ng ngũ của Đảng&rdquo;, đồng ch&iacute; Thanh khẳng định.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, c&ocirc; Trần Thị Diễm Phượng chia sẻ: &ldquo;Đồng ch&iacute; Thanh l&agrave; người đầu ti&ecirc;n trong trường được kết nạp Đảng trong chiến dịch Hoa phượng đỏ. Đ&oacute; l&agrave; niềm vinh dự của bản th&acirc;n đồng ch&iacute; v&agrave; tập thể nh&agrave; trường n&oacute;i chung. T&ocirc;i hy vọng đồng ch&iacute; sẽ lu&ocirc;n giữ vững tay l&aacute;i, tiếp tục niềm đam m&ecirc; v&agrave; lu&ocirc;n xung k&iacute;ch, ti&ecirc;n phong trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;