Chiến sĩ Hoa phượng đỏ trải nghiệm Một ngày làm nông dân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 24/6/2018, hưởng ứng ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh thiếu nhi trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội&rdquo;, Ban chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ phường Long B&igrave;nh (Quận 9) đ&atilde; tổ chức hoạt động&nbsp;trải nghiệm chương tr&igrave;nh &ldquo;Một ng&agrave;y l&agrave;m n&ocirc;ng d&acirc;n&rdquo; cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30966/n2.jpg" style="height:720px; width:960px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia chương t&igrave;nh c&oacute; 70 đo&agrave;n vi&ecirc;n, 36 em thiếu nhi v&agrave; 30 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n. Từ 7h s&aacute;ng, c&aacute;c bạn đ&atilde; được di chuyển đến trại c&aacute; cảnh &ocirc;ng B&ugrave;i Văn Ph&eacute;p để tham quan, tiếp đ&oacute; l&agrave; tham quan m&ocirc; h&igrave;nh trồng sen.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c bạn đ&atilde; được tham gia v&agrave;o những hoạt động như ch&iacute;nh c&ocirc;ng việc thường ng&agrave;y của một người n&ocirc;ng d&acirc;n. Mỗi bạn được ban tổ chức cung cấp một bộ &aacute;o b&agrave; ba m&agrave;u n&acirc;u c&ugrave;ng với chiếc khăn rằn quen thuộc của miền T&acirc;y Nam Bộ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30966/n3.jpg" style="height:720px; width:960px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những bạn tham gia được chia th&agrave;nh c&aacute;c đội, sau đ&oacute; c&ugrave;ng nhau tham gia thi đấu qua c&aacute;c tr&ograve; chơi như: m&ugrave;a gieo trồng (trải nghiệm trồng l&uacute;a nước), tải l&uacute;a về bồ, bắt thi&ecirc;n nga, t&aacute;t đ&igrave;a bắt c&aacute;,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi chiều, c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tiếp tục với hoạt động &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh l&ecirc;n rẫy&rdquo;, mỗi nh&oacute;m phải vừa di chuyển đến địa điểm cắm trại v&agrave; vừa luộc 10 quả trứng g&agrave;. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; thi nấu cơm sen, nấu c&aacute;, thi chế biến m&oacute;n ăn từ vịt v&agrave; c&aacute; l&oacute;c bắt được trong phần thi buổi s&aacute;ng, giao lưu văn nghệ v&agrave; chơi tr&ograve; chơi tập thể c&ugrave;ng ban tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30966/n1.jpg" style="height:720px; width:960px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đa phần c&aacute;c bạn đều lần đầu ti&ecirc;n được mặc &aacute;o quần b&agrave; ba, đi ch&acirc;n đất quanh c&aacute;nh đồng. Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu c&aacute;c bạn tự m&igrave;nh lội b&ugrave;n bắt c&aacute;, bắt vịt v&agrave; tự chế biến m&oacute;n ăn từ những nguy&ecirc;n liệu đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; thời tiết nắng n&oacute;ng, rất mệt nhưng tất cả đều rất h&agrave;o hứng tham gia c&aacute;c phần thi. Với từng thử th&aacute;ch, tất cả c&aacute;c đội đều đảm bảo&nbsp; y&ecirc;u cầu m&agrave; ban tổ chức đưa ra, nhanh tay mang về những sản phẩm tốt nhất cho đội m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>M.H</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;