Chiến sĩ Hoa phượng đỏ trải nghiệm Một ngày làm nông dân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 24/6/2018, hưởng ứng ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh thiếu nhi trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội&rdquo;, Ban chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ phường Long B&igrave;nh (Quận 9) đ&atilde; tổ chức hoạt động&nbsp;trải nghiệm chương tr&igrave;nh &ldquo;Một ng&agrave;y l&agrave;m n&ocirc;ng d&acirc;n&rdquo; cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30966/n2.jpg" style="height:720px; width:960px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia chương t&igrave;nh c&oacute; 70 đo&agrave;n vi&ecirc;n, 36 em thiếu nhi v&agrave; 30 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n. Từ 7h s&aacute;ng, c&aacute;c bạn đ&atilde; được di chuyển đến trại c&aacute; cảnh &ocirc;ng B&ugrave;i Văn Ph&eacute;p để tham quan, tiếp đ&oacute; l&agrave; tham quan m&ocirc; h&igrave;nh trồng sen.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c bạn đ&atilde; được tham gia v&agrave;o những hoạt động như ch&iacute;nh c&ocirc;ng việc thường ng&agrave;y của một người n&ocirc;ng d&acirc;n. Mỗi bạn được ban tổ chức cung cấp một bộ &aacute;o b&agrave; ba m&agrave;u n&acirc;u c&ugrave;ng với chiếc khăn rằn quen thuộc của miền T&acirc;y Nam Bộ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30966/n3.jpg" style="height:720px; width:960px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những bạn tham gia được chia th&agrave;nh c&aacute;c đội, sau đ&oacute; c&ugrave;ng nhau tham gia thi đấu qua c&aacute;c tr&ograve; chơi như: m&ugrave;a gieo trồng (trải nghiệm trồng l&uacute;a nước), tải l&uacute;a về bồ, bắt thi&ecirc;n nga, t&aacute;t đ&igrave;a bắt c&aacute;,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi chiều, c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tiếp tục với hoạt động &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh l&ecirc;n rẫy&rdquo;, mỗi nh&oacute;m phải vừa di chuyển đến địa điểm cắm trại v&agrave; vừa luộc 10 quả trứng g&agrave;. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; thi nấu cơm sen, nấu c&aacute;, thi chế biến m&oacute;n ăn từ vịt v&agrave; c&aacute; l&oacute;c bắt được trong phần thi buổi s&aacute;ng, giao lưu văn nghệ v&agrave; chơi tr&ograve; chơi tập thể c&ugrave;ng ban tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30966/n1.jpg" style="height:720px; width:960px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đa phần c&aacute;c bạn đều lần đầu ti&ecirc;n được mặc &aacute;o quần b&agrave; ba, đi ch&acirc;n đất quanh c&aacute;nh đồng. Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu c&aacute;c bạn tự m&igrave;nh lội b&ugrave;n bắt c&aacute;, bắt vịt v&agrave; tự chế biến m&oacute;n ăn từ những nguy&ecirc;n liệu đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; thời tiết nắng n&oacute;ng, rất mệt nhưng tất cả đều rất h&agrave;o hứng tham gia c&aacute;c phần thi. Với từng thử th&aacute;ch, tất cả c&aacute;c đội đều đảm bảo&nbsp; y&ecirc;u cầu m&agrave; ban tổ chức đưa ra, nhanh tay mang về những sản phẩm tốt nhất cho đội m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>M.H</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;