Hành trình khám phá “Thành phố tôi yêu”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 24/6/2018, Ban chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Quận 2 tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; &ldquo;Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo; thu h&uacute;t được 40 chiến sĩ Hoa phượng đỏ l&agrave; học sinh, l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ đang tham gia chiến dịch. H&agrave;nh tr&igrave;nh xuất ph&aacute;t từ Nh&agrave; thiếu nhi Quận 2 đưa c&aacute;c chiến sĩ đến tham quan một số điểm tr&ecirc;n th&agrave;nh phố như: Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh (chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh), Trung t&acirc;m điều khiển Hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n. Tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh, ngo&agrave;i việc tham quan c&aacute;c địa điểm n&oacute;i tr&ecirc;n, c&aacute;c bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ c&ograve;n được trang bị c&aacute;c kỹ năng v&agrave; thực hiện những y&ecirc;u cầu, t&igrave;nh huống do Ban chỉ huy đưa ra dựa tr&ecirc;n những kỹ năng m&agrave; c&aacute;c bạn vừa được học.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30970/IMG_3218.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ được giới thiệu về t</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">rung t&acirc;m điều khiển&nbsp;hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi d&acirc;ng hương tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh (chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh), c&aacute;c chiến sĩ được nghe thuyết minh về con đường v&agrave; sự nghiệp cứu nước của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Ngo&agrave;i ra, mỗi chiến sĩ đều được hướng dẫn kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m v&agrave; được chia th&agrave;nh những nh&oacute;m nhỏ c&ugrave;ng nhau vận dụng những kiến thức vừa học được để thực hiện hoạt động thuyết tr&igrave;nh về &yacute; nghĩa của &ldquo;Cần&rdquo; v&agrave; &ldquo;Kiệm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với Trung t&acirc;m hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, đo&agrave;n h&agrave;nh tr&igrave;nh được tham quan v&agrave; nghe giới thiệu về hệ thống thiết bị, quy tr&igrave;nh vận h&agrave;nh, c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; của trung t&acirc;m điều khiển. Từ đ&oacute;, gi&uacute;p c&aacute;c bạn chiến sĩ hiểu hơn về quy chế vận h&agrave;nh, tầm quan trọng của Hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n trong vấn đề giảm bớt &aacute;p lực giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ rất th&iacute;ch th&uacute; khi được hướng dẫn kỹ năng l&agrave;m bong b&oacute;ng nghệ thuật một c&aacute;ch đơn giản nhất, đ&oacute; cũng l&agrave; với hoạt động cuối c&ugrave;ng của chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh. Sau khi được hướng dẫn c&aacute;ch l&agrave;m, mỗi chiến sĩ đều c&oacute; thể tự tay l&agrave;m những chiếc bong b&oacute;ng với nhiều h&igrave;nh dạng ngộ nghĩnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh, bạn Nguyễn B&ugrave;i Gia H&acirc;n &ndash; chiến sĩ Hoa phượng đỏ chia sẻ: &ldquo;Em cảm thấy h&agrave;nh tr&igrave;nh thật &yacute; nghĩa v&agrave; bổ &iacute;ch, đồng thời em cũng rất vui khi được học những kiến thức về lịch sử. Tham gia c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh c&ograve;n trang bị h&agrave;nh trang gi&uacute;p em trong cuộc sống&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; YẾN THANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;