Được vinh danh nhờ sáng kiến vì người lao động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TTO - Hai thợ trẻ c&ugrave;ng qu&ecirc; B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, l&agrave;m việc chung X&iacute; nghiệp dịch vụ &ocirc;t&ocirc; Isuzu An Lạc, Tổng c&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; giao th&ocirc;ng vận tải S&agrave;i G&ograve;n TNHH một th&agrave;nh vi&ecirc;n (TP.HCM) vừa được Trung ương Đo&agrave;n vinh danh &ldquo;Người thợ trẻ giỏi&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31021/1-1530585986798916699410.jpg" style="height:417px; width:700px" /></strong><br /> Anh Nguyễn Th&agrave;nh Tuấn (tr&aacute;i) v&agrave; anh L&ecirc; Văn Ph&aacute;p tại x&iacute; nghiệp - Ảnh: K.ANH</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; anh L&ecirc; Văn Ph&aacute;p - 28 tuổi, tổ trưởng tổ sửa chữa tổng qu&aacute;t 3 v&agrave; anh Nguyễn Th&agrave;nh Tuấn - 26 tuổi, cố vấn dịch vụ sửa chữa &ocirc;t&ocirc;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31021/Untitled.png" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">C&oacute; s&aacute;ng kiến, c&ocirc;ng đoạn l&agrave;m việc nhẹ hẳn</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đầu qu&acirc;n về x&iacute; nghiệp c&aacute;ch đ&acirc;y 5 năm sau khi tốt nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ &ocirc;t&ocirc; của Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, anh L&ecirc; Văn Ph&aacute;p bắt đầu c&ocirc;ng việc của một kỹ thuật vi&ecirc;n, chuy&ecirc;n bắt &quot;bệnh&quot; v&agrave; ra lời giải &quot;điều trị&quot; cho những cỗ m&aacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, trong nhiều lần lắp phốt đu&ocirc;i cốt m&aacute;y (động cơ), kh&ocirc;ng chỉ anh m&agrave; hầu như mọi người đều thấy kh&oacute; khăn v&agrave; đ&ocirc;i khi c&ograve;n l&agrave;m bể chiếc phốt do đẩy lực qu&aacute; tay. &quot;Chỉ l&agrave; 300.000 đồng/c&aacute;i, nhưng nếu hư hỏng nhiều cũng g&acirc;y thiệt hại cho đơn vị. T&ocirc;i suy nghĩ t&igrave;m c&aacute;ch l&agrave;m thế n&agrave;o cho hiệu quả nhất&quot; - anh Ph&aacute;p chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Ph&aacute;p đề xuất giải ph&aacute;p cải tiến c&aacute;ch lắp phốt bằng việc d&ugrave;ng dụng cụ cẩu để &eacute;p phốt khi r&aacute;p. Khi &aacute;p dụng s&aacute;ng kiến n&agrave;y, c&ocirc;ng việc ở c&ocirc;ng đoạn n&agrave;y nhẹ hẳn, động cơ rất hiếm khi bị bể phốt, tiết kiệm thời gian cho người lao động, tăng năng suất l&agrave;m việc của mỗi người thợ, g&oacute;p phần tăng hiệu quả c&ocirc;ng việc của x&iacute; nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">Giảm bớt sức người</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nguyễn Th&agrave;nh Tuấn, cựu sinh vi&ecirc;n chuy&ecirc;n ng&agrave;nh cơ kh&iacute; động lực Đại học Sư phạm kỹ thuật, cũng bắt đầu với c&ocirc;ng việc của một người thợ. Anh Tuấn l&agrave; t&aacute;c giả giải ph&aacute;p &quot;Chế tạo dụng cụ th&aacute;o trục xoay b&aacute;nh xe&quot;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute; khi l&agrave;m việc, người lao động d&ugrave;ng b&uacute;a đ&oacute;ng để th&aacute;o trục xoay b&aacute;nh xe, c&oacute; khi phải cần đến ba người mới c&oacute; thể giải quyết. Kh&ocirc;ng chỉ mất sức m&agrave; c&ograve;n dễ xảy ra tai nạn nếu người đập b&uacute;a kh&ocirc;ng chuẩn x&aacute;c th&igrave; người giữ thăng bằng sẽ bị đập v&agrave;o tay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dụng cụ do anh Tuấn s&aacute;ng chế được thiết kế bằng sắt d&ugrave;ng như &quot;s&uacute;ng bắn&quot;, c&oacute; lực khoảng 8kg để th&aacute;o trục xoay b&aacute;nh xe một c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng, nhanh ch&oacute;ng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;Vốn dĩ nh&agrave; thiết kế của h&atilde;ng xe đ&atilde; l&agrave;m rất chuẩn. Nhưng trong thực tế, một số chi tiết vẫn chưa ph&ugrave; hợp, do vậy nếu l&agrave;m việc m&agrave; c&oacute; s&aacute;ng kiến gi&uacute;p c&ocirc;ng việc hiệu quả hơn v&agrave; tất cả v&igrave; sự an to&agrave;n&quot; - anh Tuấn cho hay.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="ObjectBoxContent_1530585879154" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(245, 247, 249); font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; line-height: 1.5; color: rgb(35, 31, 32);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Tuấn từng tham gia hội thi tay nghề cấp to&agrave;n quốc của ISUZU trước anh Ph&aacute;p v&agrave; đoạt giải nhất. Đồng đội anh cũng &quot;ẵm&quot; lu&ocirc;n giải nhất tập thể.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau th&agrave;nh t&iacute;ch n&agrave;y, anh Tuấn đ&atilde; được ban l&atilde;nh đạo đề đạt l&ecirc;n vị tr&iacute; cố vấn dịch vụ sửa chữa &ocirc;t&ocirc;. Nghĩa l&agrave; anh kh&ocirc;ng c&ograve;n trực tiếp th&aacute;o r&aacute;p m&aacute;y m&oacute;c m&agrave; nhiệm vụ đ&atilde; nặng hơn khi anh vừa tiếp x&uacute;c tư vấn kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; cũng l&agrave; &quot;b&aacute;c sĩ&quot; đầu ti&ecirc;n bắt bệnh cho những chiếc xe bị hư.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n anh Ph&aacute;p cũng ghi t&ecirc;n m&igrave;nh trong danh s&aacute;ch những người thợ giỏi khi đoạt giải nhất Hội thi tay nghề kỹ thuật vi&ecirc;n ISUZU to&agrave;n quốc năm 2017 v&agrave; đội của anh đoạt giải nhất đồng đội.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện anh Ph&aacute;p đảm nhiệm vai tr&ograve; tổ trưởng tổ sửa chữa tổng qu&aacute;t 3 của x&iacute; nghiệp. Bằng kinh nghiệm người thợ vững chuy&ecirc;n m&ocirc;n, anh lu&ocirc;n hỗ trợ đồng nghiệp giải quyết c&aacute;c kh&acirc;u sửa chữa những xe bị hư hỏng nặng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cả hai anh ch&agrave;ng thợ giỏi từng được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi cho những người thợ c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến trong lao động.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KIM ANH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;