Trải nghiệm làm nhân viên siêu thị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh trải nghiệm Ng&agrave;y l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n si&ecirc;u thị đ&atilde; diễn ra tại si&ecirc;u thị Co.opMart Phan Văn Trị với sự tham gia của 50 chiến sĩ Hoa phượng đỏ s&aacute;ng 01/7 nhằm tạo điều kiện cho c&aacute;c bạn học sinh c&oacute; cơ hội giao lưu, trải nghiệm hoạt động tại si&ecirc;u thị với vai tr&ograve; l&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n. Chương tr&igrave;nh do Ban Thường vụ Đo&agrave;n li&ecirc;n hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp với Ban chỉ huy chiến dịch Hoa phượng đỏ cấp th&agrave;nh tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trải nghiệm thực tế bổ &iacute;ch</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi chiến sĩ Hoa phượng đỏ tham gia sẽ được trải nghiệm ở c&aacute;c tổ kh&aacute;c nhau trong hai ng&agrave;y. Qua đ&oacute; c&aacute;c bạn sẽ được hướng dẫn, học tập những kinh nghiệm l&agrave;m việc từ c&aacute;c anh, chị nh&acirc;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với c&aacute;c tổ ng&agrave;nh h&agrave;ng, c&aacute;c chiến sĩ được học v&agrave; thực h&agrave;nh trưng b&agrave;y h&agrave;ng h&oacute;a, vệ sinh quầy kệ, hỗ trợ nh&acirc;n vi&ecirc;n soạn v&agrave; l&ecirc;n h&agrave;ng theo sơ đồ spaceman, kiểm tra hạn sử dụng, kiểm tra lượng h&agrave;ng tồn tr&ecirc;n quầy, kiểm tra trưng b&agrave;y, hỗ trợ đổi trả h&agrave;ng,...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31022/IMG_3321.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ trải nghiệm tại khu vực t&iacute;nh tiền, giao h&agrave;ng.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi tham gia v&agrave;o tổ thu ng&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ sẽ được đứng tại quầy t&iacute;nh tiền hỗ trợ bỏ bao l&uacute;c đ&ocirc;ng kh&aacute;ch, scan h&agrave;ng hoặc tập c&aacute;c thao t&aacute;c t&iacute;nh tiền v&agrave; nhận tiền như thu ng&acirc;n b&igrave;nh thường l&uacute;c vắng kh&aacute;ch h&agrave;ng. Đồng thời sẽtư vấn v&agrave; trả lời kh&aacute;ch h&agrave;ng, hỗ trợ mang h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng ra b&atilde;i xe hoặc dẫn kh&aacute;ch h&agrave;ng đến quầy dịch vụ l&agrave;m thẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với tổ marketing v&agrave; quầy dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng, đ&acirc;y được xem l&agrave; tổ kh&oacute; nhất,&nbsp; c&aacute;c chiến sĩ sẽ trải nghiệm việc l&agrave;m thẻ kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết mới cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, xuất h&oacute;a đơn t&agrave;i ch&iacute;nh, nhận chiết khấu thương mại, ph&aacute;t qu&agrave; khuyến m&atilde;i cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, g&oacute;i qu&agrave;, đổi trả h&agrave;ng,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị &Aacute;nh Tuyết (lớp 11, trường THPT Trần Hưng Đạo) chia sẻ: &ldquo;Em được trải nghiệm ở tổ thực phẩm c&ocirc;ng nghệ v&agrave; tổ tươi sống, em cảm thấy kh&aacute; kh&oacute; khăn v&igrave; khối lượng c&ocirc;ng việc lớn, phải l&agrave;m li&ecirc;n tục. Tuy nhi&ecirc;n em thấy đ&acirc;y l&agrave; trải nghiệm rất bổ &iacute;ch, v&igrave; em được học nhiều thứ từ c&aacute;ch ứng xử với kh&aacute;ch h&agrave;ng, sự ki&ecirc;n tr&igrave;, nhanh nhẹn v&agrave; cả c&aacute;ch lựa chọn rau củ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Ho&agrave;ng Nhựt T&acirc;n (nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng) chia sẻ: &ldquo;Khi hướng dẫn c&aacute;c em l&agrave;m việc, d&ugrave; c&aacute;c em chưa c&oacute; kinh nghiệm nhưng t&ocirc;i thấy kh&ocirc;ng gặp nhiều kh&oacute; khăn, m&agrave; ngược lại thấy rất th&uacute; vị. C&aacute;c em học được c&aacute;ch h&ograve;a đồng với mọi người, tận t&acirc;m, ăn n&oacute;i lịch sự v&agrave; phần lớn l&agrave; đạt được ti&ecirc;u chuẩn của một người nh&acirc;n vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đặt nền tảng cho những ước mơ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 2 ng&agrave;y trải nghiệm ở nhiều tổ kh&aacute;c nhau, c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ đ&atilde; g&oacute;p nhặt cho m&igrave;nh nhiều kinh nghiệm, kỹ năng v&agrave;o h&agrave;nh trang sống của m&igrave;nh. Đặc biệt đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; những b&agrave;i học gi&uacute;p c&aacute;c em ho&agrave;n thiện m&igrave;nh, hướng đến ước mơ nghề nghiệp trong tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31022/IMG_3323.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những trải nghiệm gi&uacute;p c&aacute;c em biết c&aacute;ch l&agrave;m việc nh&oacute;m </span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">v&agrave; học kỹ năng cho ước mơ nghề nghiệp.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dương Nguyễn Như Quỳnh (lớp 10, THPT Nguyễn C&ocirc;ng Trứ) chia sẻ: &ldquo;Em mong muốn sau n&agrave;y được l&agrave;m b&aacute;c sĩ. Qua những trải nghiệm ở tổ thu ng&acirc;n, em học được c&aacute;ch chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tận t&igrave;nh, chu đ&aacute;o, v&agrave; t&iacute;nh tỉ mỉ. Em thấy những b&agrave;i học n&agrave;y cũng rất cần cho c&ocirc;ng việc b&aacute;c sĩ m&agrave; em mơ ước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Phương Quang Huy (lớp 11, THPT Nguyễn Trung Trực) b&agrave;y tỏ: &ldquo;Khi được l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n ở tổ thực phẩm c&ocirc;ng nghệ, em học được c&aacute;ch sắp xếp, trưng b&agrave;y sản phẩm sao cho đẹp mắt v&agrave; gọn g&agrave;ng. Ước mơ của em l&agrave; l&agrave;m một nhiếp ảnh gia. C&aacute;ch x&aacute;c định bố cục tốt, t&iacute;nh thẩm mĩ sẽ l&agrave; b&agrave;i học qu&yacute; gi&aacute; cho c&ocirc;ng việc nhiếp ảnh m&agrave; em hướng đến&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối chương tr&igrave;nh, ban tổ chức tiến h&agrave;nh tổng kết v&agrave; trao phần thưởng cho học sinh đ&atilde; tham gia chương tr&igrave;nh. V&agrave; đặc biệt l&agrave; phần thưởng Hoa tận t&acirc;m cho học sinh được đ&aacute;nh gi&aacute; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhất c&ocirc;ng việc của mỗi tổ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HUỆ MẪN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;