Trải nghiệm làm nhân viên siêu thị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh trải nghiệm Ng&agrave;y l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n si&ecirc;u thị đ&atilde; diễn ra tại si&ecirc;u thị Co.opMart Phan Văn Trị với sự tham gia của 50 chiến sĩ Hoa phượng đỏ s&aacute;ng 01/7 nhằm tạo điều kiện cho c&aacute;c bạn học sinh c&oacute; cơ hội giao lưu, trải nghiệm hoạt động tại si&ecirc;u thị với vai tr&ograve; l&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n. Chương tr&igrave;nh do Ban Thường vụ Đo&agrave;n li&ecirc;n hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp với Ban chỉ huy chiến dịch Hoa phượng đỏ cấp th&agrave;nh tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trải nghiệm thực tế bổ &iacute;ch</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi chiến sĩ Hoa phượng đỏ tham gia sẽ được trải nghiệm ở c&aacute;c tổ kh&aacute;c nhau trong hai ng&agrave;y. Qua đ&oacute; c&aacute;c bạn sẽ được hướng dẫn, học tập những kinh nghiệm l&agrave;m việc từ c&aacute;c anh, chị nh&acirc;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với c&aacute;c tổ ng&agrave;nh h&agrave;ng, c&aacute;c chiến sĩ được học v&agrave; thực h&agrave;nh trưng b&agrave;y h&agrave;ng h&oacute;a, vệ sinh quầy kệ, hỗ trợ nh&acirc;n vi&ecirc;n soạn v&agrave; l&ecirc;n h&agrave;ng theo sơ đồ spaceman, kiểm tra hạn sử dụng, kiểm tra lượng h&agrave;ng tồn tr&ecirc;n quầy, kiểm tra trưng b&agrave;y, hỗ trợ đổi trả h&agrave;ng,...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31022/IMG_3321.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ trải nghiệm tại khu vực t&iacute;nh tiền, giao h&agrave;ng.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi tham gia v&agrave;o tổ thu ng&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ sẽ được đứng tại quầy t&iacute;nh tiền hỗ trợ bỏ bao l&uacute;c đ&ocirc;ng kh&aacute;ch, scan h&agrave;ng hoặc tập c&aacute;c thao t&aacute;c t&iacute;nh tiền v&agrave; nhận tiền như thu ng&acirc;n b&igrave;nh thường l&uacute;c vắng kh&aacute;ch h&agrave;ng. Đồng thời sẽtư vấn v&agrave; trả lời kh&aacute;ch h&agrave;ng, hỗ trợ mang h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng ra b&atilde;i xe hoặc dẫn kh&aacute;ch h&agrave;ng đến quầy dịch vụ l&agrave;m thẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với tổ marketing v&agrave; quầy dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng, đ&acirc;y được xem l&agrave; tổ kh&oacute; nhất,&nbsp; c&aacute;c chiến sĩ sẽ trải nghiệm việc l&agrave;m thẻ kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết mới cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, xuất h&oacute;a đơn t&agrave;i ch&iacute;nh, nhận chiết khấu thương mại, ph&aacute;t qu&agrave; khuyến m&atilde;i cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, g&oacute;i qu&agrave;, đổi trả h&agrave;ng,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị &Aacute;nh Tuyết (lớp 11, trường THPT Trần Hưng Đạo) chia sẻ: &ldquo;Em được trải nghiệm ở tổ thực phẩm c&ocirc;ng nghệ v&agrave; tổ tươi sống, em cảm thấy kh&aacute; kh&oacute; khăn v&igrave; khối lượng c&ocirc;ng việc lớn, phải l&agrave;m li&ecirc;n tục. Tuy nhi&ecirc;n em thấy đ&acirc;y l&agrave; trải nghiệm rất bổ &iacute;ch, v&igrave; em được học nhiều thứ từ c&aacute;ch ứng xử với kh&aacute;ch h&agrave;ng, sự ki&ecirc;n tr&igrave;, nhanh nhẹn v&agrave; cả c&aacute;ch lựa chọn rau củ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Ho&agrave;ng Nhựt T&acirc;n (nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng) chia sẻ: &ldquo;Khi hướng dẫn c&aacute;c em l&agrave;m việc, d&ugrave; c&aacute;c em chưa c&oacute; kinh nghiệm nhưng t&ocirc;i thấy kh&ocirc;ng gặp nhiều kh&oacute; khăn, m&agrave; ngược lại thấy rất th&uacute; vị. C&aacute;c em học được c&aacute;ch h&ograve;a đồng với mọi người, tận t&acirc;m, ăn n&oacute;i lịch sự v&agrave; phần lớn l&agrave; đạt được ti&ecirc;u chuẩn của một người nh&acirc;n vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đặt nền tảng cho những ước mơ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 2 ng&agrave;y trải nghiệm ở nhiều tổ kh&aacute;c nhau, c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ đ&atilde; g&oacute;p nhặt cho m&igrave;nh nhiều kinh nghiệm, kỹ năng v&agrave;o h&agrave;nh trang sống của m&igrave;nh. Đặc biệt đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; những b&agrave;i học gi&uacute;p c&aacute;c em ho&agrave;n thiện m&igrave;nh, hướng đến ước mơ nghề nghiệp trong tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31022/IMG_3323.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những trải nghiệm gi&uacute;p c&aacute;c em biết c&aacute;ch l&agrave;m việc nh&oacute;m </span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">v&agrave; học kỹ năng cho ước mơ nghề nghiệp.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dương Nguyễn Như Quỳnh (lớp 10, THPT Nguyễn C&ocirc;ng Trứ) chia sẻ: &ldquo;Em mong muốn sau n&agrave;y được l&agrave;m b&aacute;c sĩ. Qua những trải nghiệm ở tổ thu ng&acirc;n, em học được c&aacute;ch chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tận t&igrave;nh, chu đ&aacute;o, v&agrave; t&iacute;nh tỉ mỉ. Em thấy những b&agrave;i học n&agrave;y cũng rất cần cho c&ocirc;ng việc b&aacute;c sĩ m&agrave; em mơ ước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Phương Quang Huy (lớp 11, THPT Nguyễn Trung Trực) b&agrave;y tỏ: &ldquo;Khi được l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n ở tổ thực phẩm c&ocirc;ng nghệ, em học được c&aacute;ch sắp xếp, trưng b&agrave;y sản phẩm sao cho đẹp mắt v&agrave; gọn g&agrave;ng. Ước mơ của em l&agrave; l&agrave;m một nhiếp ảnh gia. C&aacute;ch x&aacute;c định bố cục tốt, t&iacute;nh thẩm mĩ sẽ l&agrave; b&agrave;i học qu&yacute; gi&aacute; cho c&ocirc;ng việc nhiếp ảnh m&agrave; em hướng đến&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối chương tr&igrave;nh, ban tổ chức tiến h&agrave;nh tổng kết v&agrave; trao phần thưởng cho học sinh đ&atilde; tham gia chương tr&igrave;nh. V&agrave; đặc biệt l&agrave; phần thưởng Hoa tận t&acirc;m cho học sinh được đ&aacute;nh gi&aacute; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhất c&ocirc;ng việc của mỗi tổ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HUỆ MẪN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;