Mang yêu thương về huyện ngoại thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 250 chiến sĩ Hoa phượng đỏ từ c&aacute;c trường Trung học phổ th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n, trường Trung cấp nghề tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 5 đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tham gia chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;V&igrave; người bạn ngoại th&agrave;nh&rdquo; do Ban chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ Quận 5 tổ chức với những hoạt động như: an sinh x&atilde; hội, tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi cho thiếu nhi tại x&atilde; Hiệp Phước, Nh&agrave; B&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31029/IMG_3451.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Lần đầu trải nghiệm l&agrave;m đường của c&aacute;c bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i theo ch&acirc;n 50 chiến sĩ nh&oacute;m 4 đến với tuyến hẻm 688, ấp 1. C&ocirc;ng việc của nh&oacute;m c&aacute;c bạn l&agrave; hỗ trợ lực lượng bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm. Chắc hẳn rằng đối với nhiều bạn, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n c&aacute;c bạn được tham gia trải nghiệm như vậy khi l&agrave;m chiến sĩ Hoa phượng đỏ. Giờ đ&acirc;y, m&agrave;u đỏ của &aacute;o chiến sĩ đ&atilde; trải d&agrave;i tr&ecirc;n tuyến hẻm, c&aacute;c bạn đang c&ugrave;ng nhau đẩy những chiếc xe chở b&ecirc; t&ocirc;ng v&agrave; kh&ocirc;ng kh&oacute; để bắt gặp h&igrave;nh ảnh của c&aacute;c chiến sĩ nữkh&ocirc;ng ngại bẩn, kh&ocirc;ng ngại vất vả để c&ugrave;ng nhau đẩy những chiếc xe kh&aacute; nặng với mong muốn c&oacute; thể g&oacute;p sức m&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh được con hẻm gi&uacute;p người d&acirc;n nơi đ&acirc;y c&oacute; thể đi lại một c&aacute;ch thuận tiện hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở đ&acirc;u đ&oacute; c&oacute; những tiếng h&aacute;t đồng thanh vang l&ecirc;n &ldquo;N&agrave;o anh em ta c&ugrave;ng nhau x&ocirc;ng pha, l&ecirc;n đ&agrave;ng.&nbsp;Kiếm nguồn tươi s&aacute;ng.&nbsp;Ta nguyện đồng l&ograve;ng điểm t&ocirc; non song. Từ nay ra sức anh t&agrave;i&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; tiếng h&aacute;t của c&aacute;c bạn chiến sĩ. C&aacute;c bạn h&aacute;t để qu&ecirc;n đi những mệt nhọc, h&aacute;t để tiếp động lực cho nhau, h&aacute;t để qu&ecirc;n đi c&aacute;i n&oacute;ng giữa trời trưa nắng. Chắc chắn rằng bất k&igrave; ai đ&atilde; từng một lần tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện khi nh&igrave;n thấy những h&igrave;nh ảnh n&agrave;y, nghe những c&acirc;u h&aacute;t kia th&igrave; ắt hẳn c&aacute;c bạn sẽ cảm thấy nhớ, nhớ những h&igrave;nh ảnh của ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh, của đồng đội m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o buổi chiều, Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ Quận 5 phối hợp c&ugrave;ng Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ huyện Nh&agrave; B&egrave; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;V&igrave; người bạn ngoại th&agrave;nh&rdquo;: tặng 01 bộ k&egrave;n đội cho Li&ecirc;n đội trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo, 02 xe đạp cho em L&ecirc; Tấn T&agrave;i v&agrave; em Trần Kh&aacute;nh Huy, 100 phần dụng cụ học tập cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31029/IMG_3476.JPG" style="height:95%; width:95%" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>S&acirc;n chơi thiếu nhi vui nhộn trong chiều ngoại th&agrave;nh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, 250 bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ đến từ Quận 5 c&ograve;n tổ chức s&acirc;n chơi d&acirc;n gian cho thiếu nhi. S&acirc;n của Trung t&acirc;m Văn h&oacute;a Thể thao x&atilde; Hiệp Phước đ&acirc;u đ&acirc;u cũng nghe thấy tiếng cười của c&aacute;c em thiếu nhi, của c&aacute;c bạn chiến sĩ. Tham gia c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi em n&agrave;o cũng được nhận qu&agrave; từ c&aacute;c anh chị vậy n&ecirc;n ai ai n&agrave;o cũng cảm thấy vui v&agrave; hứng th&uacute;. C&oacute; nhiều em thiếu nhi lần đầu ti&ecirc;n được tham gia s&acirc;n chơi như vậy n&ecirc;n c&aacute;c em cảm thấy bỡ ngỡ. Nhưng chỉ sau v&agrave;i ph&uacute;t, được c&aacute;c anh, chị chiến sĩ khuyến kh&iacute;ch, hướng dẫn c&aacute;ch chơi, c&aacute;c em trở n&ecirc;n mạnh dạn hơn kh&ocirc;ng c&ograve;n e ngại như trước đ&oacute; nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Trung Khang &ndash; chiến sĩ Hoa phượng đỏ trường THPT H&ugrave;ng Vương chia sẻ: &ldquo;Ng&agrave;y h&ocirc;m nay em v&agrave; c&aacute;c bạn được tham gia v&agrave;o rất nhiều hoạt động rất bổ &iacute;ch, l&agrave;nh mạnh v&agrave; gắn kết được tinh thần đồng đội của c&aacute;c bạn, tập cho c&aacute;c bạn tinh thần tự gi&aacute;c, tự nguyện&rdquo;. Ngo&agrave;i ra, Bạn Ng&ocirc; Trung Quốc &ndash; chiến sĩ Hoa phượng đỏTHPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong cho biết: &ldquo;H&ocirc;m nay d&ugrave; c&oacute; thấm mệt nhưng em đ&atilde; thấy được cuộc sống kh&oacute; khăn của những người ở nơi đ&acirc;y để m&igrave;nh cố sức gi&uacute;p họ hơnv&agrave; em học th&ecirc;m được &yacute; nghĩa của việc l&agrave;m t&igrave;nh nguyện&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; YẾN THANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;