Chiến sĩ Hành quân xanh cấp thẻ căn cước công dân tận nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px">V</span><span style="font-size:14px"><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">ừa qua, C&aacute;c chiến sĩ trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh quận 2 thuộc Đội Cảnh s&aacute;t Quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh về trật tự x&atilde; hội C&ocirc;ng an quận 2 đ&atilde; phối hợp với ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh về trật tự x&atilde; hội (PC64) đ&atilde; xuống tận nh&agrave; để cấp thẻ căn cước cho c&aacute;c mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng đang sinh sống tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 2, kết hợp với c&ocirc;ng t&aacute;c thăm hỏi, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng.</span></span></strong><br /> <span style="font-size:14px"><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động đền ơn đ&aacute;p nghĩa, uống nước nhớ nguồn hướng đến kỷ niệm 71 năm ng&agrave;y Thương binh - liệt sĩ Việt Nam (27/7/19477 - 27/7/2018), c&aacute;c chiến sĩ&nbsp;đến l&agrave; nh&agrave; mẹ Nguyễn Thị Y&ecirc;m (Sinh năm 1920, cư tr&uacute; tại số 43/1 đường số 9, khu phố 4, phường An Ph&uacute;). Trong kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, chồng v&agrave; 3 con trai đều tham gia kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, mẹ b&aacute;m trụ v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng cho đến </span><a class="_fcj" href="https://www.facebook.com/#" style="color: rgb(75, 79, 86); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(241, 240, 240);">ng&agrave;y </a><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">miền Nam ho&agrave;n to&agrave;n thống nhất. Trong những năm th&aacute;ng &aacute;c liệt nhất của cuộc kh&aacute;ng chiến chống đế quốc Mỹ x&acirc;m lược, chồng b&agrave; l&agrave; &ocirc;ng Phạm Ngọc Duy hi sinh năm 1967, con trai lớn l&agrave; &ocirc;ng Phạm An hy sinh năm 1968, c&ograve;n 2 con trai l&agrave; &ocirc;ng Phạm Tấn Đức v&agrave; Phạm Hồng Ch&acirc;u đều l&agrave; thương binh. </span><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Điểm đến tiếp theo của đo&agrave;n l&agrave; nh&agrave; Mẹ Nguyễn Thị Ớt ( Sinh năm 1930, cư tr&uacute; tại số 449, khu phố 3, phường An Ph&uacute;). Trong những năm 1967 &ndash; 1968, trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, lần lượt chồng ( &ocirc;ng Ng&ocirc; Văn M&acirc;y, hi sinh năm 1967) v&agrave; con trai cả ( &ocirc;ng Ng&ocirc; Văn Mưa, hy sinh năm 1968) m&atilde;i m&atilde;i nằm lại nơi đất mẹ An Ph&uacute; anh h&ugrave;ng.</span><br /> <span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ h&agrave;nh qu&acirc;n xanh Đo&agrave;n c&ocirc;ng an quận 2 tiếp tục thực hiện cấp căn cước tại nh&agrave; cho c&aacute;c mẹ:&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Mẹ Nguyễn Thị Trong, sinh năm 1927; cư tr&uacute; tại số 119 khu phố 3, phường An Ph&uacute;;&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Mẹ Phạm Thị Cục, sinh năm 1922; cư tr&uacute; tại số 146 đường 38, phường B&igrave;nh Trưng T&acirc;y;&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Mẹ Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1937; cư tr&uacute; tại số 59 L&ecirc; Văn Thịnh,phường B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng. B&ecirc;n cạnh c&ocirc;ng t&aacute;c cấp căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ C&ocirc;ng an đ&atilde; thăm hỏi, tặng qu&agrave; c&aacute;c mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, c&ugrave;ng c&aacute;c mẹ &ocirc;n lại truyền thống kh&aacute;ng chiến chống ngoại x&acirc;m h&agrave;o h&ugrave;ng của lực lượng vũ trang bưng 6 x&atilde; năm xưa.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31065/IMG_20180710_143557.jpg" style="height:900px; width:1200px" /><em>(C&aacute;c chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh thực hiện nhập liệu th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n v&agrave;o hệ thống quản l&yacute; d&acirc;n cư)</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:rgb(241, 240, 240)">Đ/c Nguyễn Thế Phương B&igrave;nh - B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Quận, Th&agrave;nh vi&ecirc;n BCH Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Quận 2 chia sẻ: đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng an Quận 2 mong muốn với những h&agrave;nh động nhỏ n&agrave;y, sẽ g&oacute;p phần đền đ&aacute;p sự hy sinh của c&aacute;c mẹ trong 02 cuộc kh&aacute;ng chiến.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="background-color:rgb(241, 240, 240); font-size:12px">H.T.</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;