Quận 5: Hành trình di sản văn hóa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Nhằm hướng đến việc tổ chức hoạt động h&egrave; theo chủ đề năm 2018 &quot;Thiếu nhi th&agrave;nh phố vui h&egrave; an to&agrave;n, bổ &iacute;ch&quot; v&agrave; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường về ph&aacute;t triển tiềm năng du lịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Ng&agrave;y 07/7/2018, Đo&agrave;n Phường 11 đ&atilde; tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Tự h&agrave;o di sản văn h&oacute;a Phường 11&rdquo; thu h&uacute;t 60 em thiếu nhi v&agrave; 12 bạn phụ tr&aacute;ch chia th&agrave;nh c&aacute;c đội đến tham quan t&igrave;m hiểu Hội qu&aacute;n Tuệ Th&agrave;nh, Hội qu&aacute;n &Ocirc;n Lăng v&agrave; Hội qu&aacute;n Nghĩa An tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c em c&ograve;n được thưởng thức ẩm thực tại c&aacute;c cơ sở kinh doanh l&acirc;u đời tr&ecirc;n địa b&agrave;n như tiệm ch&egrave; H&agrave; K&yacute;, tiệm b&aacute;nh Huệ Huệ v&agrave; chợ X&atilde; T&acirc;y.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">H&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave; một trải nghiệm th&uacute; vị d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn nhỏ, l&agrave; cơ hội để c&aacute;c t&igrave;m hiểu v&agrave; tự h&agrave;o về những di sản văn h&oacute;a tại nơi m&igrave;nh sinh sống. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p c&aacute;c em trở th&agrave;nh những tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n nh&iacute; mời gọi gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave; c&ugrave;ng đến tham quan nhằm chung tay g&oacute;p sức cho sự ph&aacute;t triển du lịch của địa phương.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/836/43268889052_cf36ce8838_c.jpg" style="height:600px; width:800px" /><img alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/846/41508651330_f8eb46d8db_c.jpg" style="height:600px; width:800px" /><img alt="" src="https://farm2.staticflickr.com/1769/41508651260_dd9e740174_b.jpg" style="height:575px; width:960px" /><img alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/923/29448216178_f98c58e2a5_c.jpg" style="height:600px; width:800px" /><img alt="" src="https://farm2.staticflickr.com/1802/43268889112_ecbd8ea3c9_c.jpg" style="height:600px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px">PHƯƠNG THẢO.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;