Quận 5: Hành trình di sản văn hóa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Nhằm hướng đến việc tổ chức hoạt động h&egrave; theo chủ đề năm 2018 &quot;Thiếu nhi th&agrave;nh phố vui h&egrave; an to&agrave;n, bổ &iacute;ch&quot; v&agrave; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường về ph&aacute;t triển tiềm năng du lịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Ng&agrave;y 07/7/2018, Đo&agrave;n Phường 11 đ&atilde; tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Tự h&agrave;o di sản văn h&oacute;a Phường 11&rdquo; thu h&uacute;t 60 em thiếu nhi v&agrave; 12 bạn phụ tr&aacute;ch chia th&agrave;nh c&aacute;c đội đến tham quan t&igrave;m hiểu Hội qu&aacute;n Tuệ Th&agrave;nh, Hội qu&aacute;n &Ocirc;n Lăng v&agrave; Hội qu&aacute;n Nghĩa An tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c em c&ograve;n được thưởng thức ẩm thực tại c&aacute;c cơ sở kinh doanh l&acirc;u đời tr&ecirc;n địa b&agrave;n như tiệm ch&egrave; H&agrave; K&yacute;, tiệm b&aacute;nh Huệ Huệ v&agrave; chợ X&atilde; T&acirc;y.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">H&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave; một trải nghiệm th&uacute; vị d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn nhỏ, l&agrave; cơ hội để c&aacute;c t&igrave;m hiểu v&agrave; tự h&agrave;o về những di sản văn h&oacute;a tại nơi m&igrave;nh sinh sống. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p c&aacute;c em trở th&agrave;nh những tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n nh&iacute; mời gọi gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave; c&ugrave;ng đến tham quan nhằm chung tay g&oacute;p sức cho sự ph&aacute;t triển du lịch của địa phương.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/836/43268889052_cf36ce8838_c.jpg" style="height:600px; width:800px" /><img alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/846/41508651330_f8eb46d8db_c.jpg" style="height:600px; width:800px" /><img alt="" src="https://farm2.staticflickr.com/1769/41508651260_dd9e740174_b.jpg" style="height:575px; width:960px" /><img alt="" src="https://farm1.staticflickr.com/923/29448216178_f98c58e2a5_c.jpg" style="height:600px; width:800px" /><img alt="" src="https://farm2.staticflickr.com/1802/43268889112_ecbd8ea3c9_c.jpg" style="height:600px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px">PHƯƠNG THẢO.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;