Tân Bình: Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 10/7/2018, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại Nh&agrave; Thiếu Nhi Quận, đến tham dự buổi lễ c&oacute; Đ/c Nguyễn Đăng Khoa &ndash; Ph&oacute; Ban kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đ/c Nguyễn Xu&acirc;n Tiến &ndash; Trưởng Ban d&acirc;n vận, Đ/c Mai Đ&igrave;nh Phượng &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, thường trực 15 Đo&agrave;n phường v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ của c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/1.jpg" style="height:416px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm mục ti&ecirc;u Ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n lực lượng vũ trang tham gia thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, c&aacute;c phần việc thanh ni&ecirc;n g&oacute;p phần x&acirc;y dựng quận T&acirc;n B&igrave;nh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, th&acirc;n thiện, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi lễ cũng ra mắt Ban Chỉ Huy c&aacute;c CDTN h&egrave; 2018, bảng đăng k&yacute; c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c phường trong khu vực Quận T&acirc;n B&igrave;nh. Sau buổi lễ diễn ra hoạt động hưởng ứng lễ ra qu&acirc;n hoạt động cấp Quận: đi xe đạp tuyền truyền bảo vệ m&ocirc;i trường, hoạt động dọn dẹp vệ sinh tr&ecirc;n tuyến đường Phạm Văn Bạch phường 15.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/1-1.jpg" style="height:370px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tiết mục văn nghệ đầu giờ</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/3.jpg" style="height:376px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ra mắt Ban Chỉ Huy c&aacute;c CDTN h&egrave; 2018</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/4.jpg" style="height:416px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c chiến sĩ hoa phượng đỏ đạp xe tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường</em></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Dọn dẹp vệ sinh tr&ecirc;n tuyến đường Phạm Văn Bạch</em>:</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/5.jpg" style="height:416px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/6.jpg" style="height:416px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/7.jpg" style="height:416px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/8.jpg" style="height:416px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mong muốn th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện sẽ g&oacute;p phần mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n v&agrave; n&acirc;ng chất tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Hội LHTN Việt Nam; g&oacute;p phần tạo m&ocirc;i trường để thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện về nh&acirc;n c&aacute;ch, đạo đức, lối sống, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Minh Vương</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;