Tân Bình: Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 10/7/2018, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại Nh&agrave; Thiếu Nhi Quận, đến tham dự buổi lễ c&oacute; Đ/c Nguyễn Đăng Khoa &ndash; Ph&oacute; Ban kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đ/c Nguyễn Xu&acirc;n Tiến &ndash; Trưởng Ban d&acirc;n vận, Đ/c Mai Đ&igrave;nh Phượng &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, thường trực 15 Đo&agrave;n phường v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ của c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/1.jpg" style="height:416px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm mục ti&ecirc;u Ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n lực lượng vũ trang tham gia thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, c&aacute;c phần việc thanh ni&ecirc;n g&oacute;p phần x&acirc;y dựng quận T&acirc;n B&igrave;nh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, th&acirc;n thiện, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi lễ cũng ra mắt Ban Chỉ Huy c&aacute;c CDTN h&egrave; 2018, bảng đăng k&yacute; c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c phường trong khu vực Quận T&acirc;n B&igrave;nh. Sau buổi lễ diễn ra hoạt động hưởng ứng lễ ra qu&acirc;n hoạt động cấp Quận: đi xe đạp tuyền truyền bảo vệ m&ocirc;i trường, hoạt động dọn dẹp vệ sinh tr&ecirc;n tuyến đường Phạm Văn Bạch phường 15.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/1-1.jpg" style="height:370px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tiết mục văn nghệ đầu giờ</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/3.jpg" style="height:376px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ra mắt Ban Chỉ Huy c&aacute;c CDTN h&egrave; 2018</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/4.jpg" style="height:416px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c chiến sĩ hoa phượng đỏ đạp xe tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường</em></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Dọn dẹp vệ sinh tr&ecirc;n tuyến đường Phạm Văn Bạch</em>:</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/5.jpg" style="height:416px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/6.jpg" style="height:416px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/7.jpg" style="height:416px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31069/8.jpg" style="height:416px; width:624px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mong muốn th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện sẽ g&oacute;p phần mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n v&agrave; n&acirc;ng chất tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Hội LHTN Việt Nam; g&oacute;p phần tạo m&ocirc;i trường để thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện về nh&acirc;n c&aacute;ch, đạo đức, lối sống, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Minh Vương</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;