Tuổi trẻ Cụm Sản xuất ra quân hưởng ứng chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ Hồng lần thứ 17 năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ ra qu&acirc;n hưởng ứng chiến dịch, C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n Cụm Sản xuất đ&atilde; triển khai đồng loạt nhiều tuyến nội dung hoạt động thiết thực với phương ch&acirc;m <em>&ldquo;Lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n để phục vụ cộng đồng&rdquo;</em> cụ thể như: Hỗ trợ&nbsp;kinh ph&iacute; sửa chữa 01 căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn; Thực hiện b&oacute; gọn c&aacute;p th&ocirc;ng tin, lắp c&aacute;c bộ đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng d&acirc;n lập tại 02 tuyến hẻm; Thực hiện cải tạo, lắp đặt hệ thống điện miễn ph&iacute; cho 50 hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn; Trao tặng qu&agrave; cho 05 mẹ VNAH, 20 gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch; Trao tặng c&aacute;c suất học bổng, qu&agrave; tặng cặp v&agrave; dụng cụ học tập cho 20 em học sinh vượt kh&oacute; học giỏi&hellip;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đơn vị trong Cụm đ&atilde; hỗ trợ thực hiện kh&aacute;m bệnh v&agrave; ph&aacute;t thuốc cho 300 người d&acirc;n, tập huấn nu&ocirc;i trồng thủy sản v&agrave; trồng nấm cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện Nh&agrave; B&egrave;, trao tặng 02 phương tiện sinh kế cho hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp nối chương tr&igrave;nh trong Th&aacute;ng 07&nbsp;n&agrave;y, Cụm Sản xuất sẽ triển khai c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện hỗ trợ cho người d&acirc;n v&ugrave;ng s&acirc;u kh&oacute; khăn tại</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;địa b&agrave;n x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh, huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n, tỉnh T&acirc;y Ninh v&agrave;o 02 ng&agrave;y 21, 22/07/2018.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_4853.JPG" style="height:394px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_4857.JPG" style="height:394px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_4861.JPG" style="height:394px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_8157.jpg" style="height:393px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31070/IMG_4808.jpg" style="height:443px; width:590px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>TẤN&nbsp;KHƯƠNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;