Đi để biết mình còn trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 15/7, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường như ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, CĐ C&ocirc;ng Nghệ Thủ Đức, ĐH N&ocirc;ng l&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, ĐH Giao th&ocirc;ng Vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham gia dọn vệ sinh, cải tạo k&ecirc;nh Cầu Đ&uacute;c Nhỏ (Thủ Đức). Số lượng tham gia khoảng 350 người bao gồm c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; chiến sĩ lực lượng vũ trang.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chung sức khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng k&ecirc;nh</strong></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giữa c&aacute;i nắng gay gắt của m&ugrave;a h&egrave;, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện lu&ocirc;n trong tư thế l&agrave;m việc nhiệt t&igrave;nh, hăng h&aacute;i từ c&agrave;o rau muống, cỏ dại ở dưới l&ograve;ng k&ecirc;nh đến thu gom v&agrave; mang ra b&atilde;i tập kết để xe chuyển về b&atilde;i r&aacute;c. C&ocirc;ng việc cải tạo, khơi th&ocirc;ng k&ecirc;nh diễn ra nhịp nh&agrave;ng v&agrave; nhanh ch&oacute;ng nhờ v&agrave;o sự phối hợp, g&oacute;p sức của c&aacute;c chiến sĩ cả nam lẫn nữ.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ho&agrave;ng Thị Huế (ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ: &ldquo;Do đội h&igrave;nh của m&igrave;nh đa số l&agrave; con g&aacute;i n&ecirc;n khi thực hiện c&ocirc;ng việc c&oacute; cảm thấy một phần vất vả, kh&ocirc;ng khi&ecirc;ng v&aacute;c qu&aacute; nhiều được. Tuy nhi&ecirc;n m&igrave;nh thấy rất vui v&agrave; h&agrave;o hứng khi được đ&oacute;ng g&oacute;p một phần sức lực cho cộng đồng&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31095/IMG_3589.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện vượt nắng thắng mưa khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng k&ecirc;nh.</em></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Tấn Ph&aacute;t (ĐH N&ocirc;ng l&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh) cho biết: &ldquo;M&igrave;nh đ&atilde; nhiều lần tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; ở địa phương. Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; lần đầu m&igrave;nh tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh khi m&igrave;nh l&agrave; sinh vi&ecirc;n. M&igrave;nh muốn tham gia để c&oacute; th&ecirc;m trải nghiệm, c&oacute; th&ecirc;m niềm vui, sự giao lưu với c&aacute;c bạn v&agrave; đi v&igrave; tuổi trẻ, để biết m&igrave;nh c&ograve;n trẻ, m&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; thể cống hiến cho x&atilde; hội&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; gặp nhiều kh&oacute; khăn do thời tiết nắng mưa thất thường, tuy nhi&ecirc;n bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, sự hỗ trợ của chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng như sự động vi&ecirc;n, thăm hỏi kịp thời của c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đến cuối ng&agrave;y c&aacute;c hoạt động cải tạo k&ecirc;nh đ&atilde; cơ bản ho&agrave;n th&agrave;nh trong sự h&acirc;n hoan, vui mừng của c&aacute;c chiến sĩ.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những lần đầu ti&ecirc;n...</strong></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn c&ograve;n nhớ cảm x&uacute;c lần đầu ti&ecirc;n m&igrave;nh được đến trường? Lần đầu ti&ecirc;n biết bơi hay lần đầu c&oacute; t&igrave;nh cảm đặc biệt với ai đ&oacute;? Những lần đầu ti&ecirc;n bao giờ cũng thật đ&aacute;ng nhớ. V&agrave; những chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh của ch&uacute;ng ta cũng đ&atilde; c&oacute; những lần đầu ti&ecirc;n đầy cảm x&uacute;c v&agrave; kỉ niệm.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31095/IMG_3540.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Cải tạo d&ograve;ng k&ecirc;nh l&agrave; một trong những kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ của c&aacute;c&nbsp;bạn.</em></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Th&uacute;y Vi (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm 3 rồi nhưng đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n m&igrave;nh tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh. D&ugrave; m&igrave;nh bận thực tập v&agrave; học tiếng Anh, nhưng m&igrave;nh đ&atilde; cố gắng thu xếp để tham gia chiến dịch. V&igrave; l&agrave; lần đầu n&ecirc;n m&igrave;nh cảm thấy hơi mệt, bỡ ngỡ nhưng sau đ&oacute; l&agrave; thấy vui v&agrave; rất tự h&agrave;o khi m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m điều c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội, g&oacute;p sức nhỏ của m&igrave;nh cho cộng động. V&agrave; đặc biệt l&agrave; để lại một dấu ấn đẹp trong thời sinh vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Đ&igrave;nh Dương (CĐ C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức) b&agrave;y tỏ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ ba m&igrave;nh tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh rồi. Lần đầu tham gia m&igrave;nh cũng l&agrave;m việc tr&ecirc;n ch&iacute;nh con k&ecirc;nh Cầu Đ&uacute;c Nhỏ n&agrave;y. Với mong muốn được giao lưu với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n kh&aacute;c v&agrave; c&oacute; trải nghiệm mới m&igrave;nh đ&atilde; chọn tham gia l&agrave;m chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh. Lần đầu ti&ecirc;n ấy m&igrave;nh cảm thấy bỡ ngỡ, rụt r&egrave; nhưng dần dần rồi quen&quot;.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Hồi cấp 3 m&igrave;nh được mấy chị kể l&agrave; tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh vui lắm. M&igrave;nh cũng xem tivi thấy c&aacute;c anh, chị trong m&agrave;u &aacute;o xanh khiến m&igrave;nh th&iacute;ch v&ocirc; c&ugrave;ng. N&ecirc;n m&igrave;nh đ&atilde; chọn l&agrave;m một chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh. D&ugrave; đ&acirc;y l&agrave; lần đầu tham gia nhưng m&igrave;nh kh&ocirc;ng thấy kh&oacute; khăn qu&aacute; nhiều, c&ocirc;ng việc vừa sức v&agrave; được giao lưu với c&aacute;c bạn kh&aacute;c đem lại cho m&igrave;nh nhiều niềm vui. M&igrave;nh hi vọng năm sau sẽ tiếp tục kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o xanh t&igrave;nh nguyện n&agrave;y&rdquo; - Nguyễn Thị Thu Na (ĐH Giao th&ocirc;ng Vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ.</span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HUỆ MẪN</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;