Đi để biết mình còn trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 15/7, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường như ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, CĐ C&ocirc;ng Nghệ Thủ Đức, ĐH N&ocirc;ng l&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, ĐH Giao th&ocirc;ng Vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham gia dọn vệ sinh, cải tạo k&ecirc;nh Cầu Đ&uacute;c Nhỏ (Thủ Đức). Số lượng tham gia khoảng 350 người bao gồm c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; chiến sĩ lực lượng vũ trang.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chung sức khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng k&ecirc;nh</strong></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giữa c&aacute;i nắng gay gắt của m&ugrave;a h&egrave;, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện lu&ocirc;n trong tư thế l&agrave;m việc nhiệt t&igrave;nh, hăng h&aacute;i từ c&agrave;o rau muống, cỏ dại ở dưới l&ograve;ng k&ecirc;nh đến thu gom v&agrave; mang ra b&atilde;i tập kết để xe chuyển về b&atilde;i r&aacute;c. C&ocirc;ng việc cải tạo, khơi th&ocirc;ng k&ecirc;nh diễn ra nhịp nh&agrave;ng v&agrave; nhanh ch&oacute;ng nhờ v&agrave;o sự phối hợp, g&oacute;p sức của c&aacute;c chiến sĩ cả nam lẫn nữ.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ho&agrave;ng Thị Huế (ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ: &ldquo;Do đội h&igrave;nh của m&igrave;nh đa số l&agrave; con g&aacute;i n&ecirc;n khi thực hiện c&ocirc;ng việc c&oacute; cảm thấy một phần vất vả, kh&ocirc;ng khi&ecirc;ng v&aacute;c qu&aacute; nhiều được. Tuy nhi&ecirc;n m&igrave;nh thấy rất vui v&agrave; h&agrave;o hứng khi được đ&oacute;ng g&oacute;p một phần sức lực cho cộng đồng&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31095/IMG_3589.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện vượt nắng thắng mưa khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng k&ecirc;nh.</em></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Tấn Ph&aacute;t (ĐH N&ocirc;ng l&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh) cho biết: &ldquo;M&igrave;nh đ&atilde; nhiều lần tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; ở địa phương. Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; lần đầu m&igrave;nh tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh khi m&igrave;nh l&agrave; sinh vi&ecirc;n. M&igrave;nh muốn tham gia để c&oacute; th&ecirc;m trải nghiệm, c&oacute; th&ecirc;m niềm vui, sự giao lưu với c&aacute;c bạn v&agrave; đi v&igrave; tuổi trẻ, để biết m&igrave;nh c&ograve;n trẻ, m&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; thể cống hiến cho x&atilde; hội&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; gặp nhiều kh&oacute; khăn do thời tiết nắng mưa thất thường, tuy nhi&ecirc;n bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, sự hỗ trợ của chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng như sự động vi&ecirc;n, thăm hỏi kịp thời của c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đến cuối ng&agrave;y c&aacute;c hoạt động cải tạo k&ecirc;nh đ&atilde; cơ bản ho&agrave;n th&agrave;nh trong sự h&acirc;n hoan, vui mừng của c&aacute;c chiến sĩ.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những lần đầu ti&ecirc;n...</strong></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn c&ograve;n nhớ cảm x&uacute;c lần đầu ti&ecirc;n m&igrave;nh được đến trường? Lần đầu ti&ecirc;n biết bơi hay lần đầu c&oacute; t&igrave;nh cảm đặc biệt với ai đ&oacute;? Những lần đầu ti&ecirc;n bao giờ cũng thật đ&aacute;ng nhớ. V&agrave; những chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh của ch&uacute;ng ta cũng đ&atilde; c&oacute; những lần đầu ti&ecirc;n đầy cảm x&uacute;c v&agrave; kỉ niệm.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31095/IMG_3540.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Cải tạo d&ograve;ng k&ecirc;nh l&agrave; một trong những kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ của c&aacute;c&nbsp;bạn.</em></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Th&uacute;y Vi (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm 3 rồi nhưng đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n m&igrave;nh tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh. D&ugrave; m&igrave;nh bận thực tập v&agrave; học tiếng Anh, nhưng m&igrave;nh đ&atilde; cố gắng thu xếp để tham gia chiến dịch. V&igrave; l&agrave; lần đầu n&ecirc;n m&igrave;nh cảm thấy hơi mệt, bỡ ngỡ nhưng sau đ&oacute; l&agrave; thấy vui v&agrave; rất tự h&agrave;o khi m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m điều c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội, g&oacute;p sức nhỏ của m&igrave;nh cho cộng động. V&agrave; đặc biệt l&agrave; để lại một dấu ấn đẹp trong thời sinh vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Đ&igrave;nh Dương (CĐ C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức) b&agrave;y tỏ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ ba m&igrave;nh tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh rồi. Lần đầu tham gia m&igrave;nh cũng l&agrave;m việc tr&ecirc;n ch&iacute;nh con k&ecirc;nh Cầu Đ&uacute;c Nhỏ n&agrave;y. Với mong muốn được giao lưu với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n kh&aacute;c v&agrave; c&oacute; trải nghiệm mới m&igrave;nh đ&atilde; chọn tham gia l&agrave;m chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh. Lần đầu ti&ecirc;n ấy m&igrave;nh cảm thấy bỡ ngỡ, rụt r&egrave; nhưng dần dần rồi quen&quot;.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Hồi cấp 3 m&igrave;nh được mấy chị kể l&agrave; tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh vui lắm. M&igrave;nh cũng xem tivi thấy c&aacute;c anh, chị trong m&agrave;u &aacute;o xanh khiến m&igrave;nh th&iacute;ch v&ocirc; c&ugrave;ng. N&ecirc;n m&igrave;nh đ&atilde; chọn l&agrave;m một chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh. D&ugrave; đ&acirc;y l&agrave; lần đầu tham gia nhưng m&igrave;nh kh&ocirc;ng thấy kh&oacute; khăn qu&aacute; nhiều, c&ocirc;ng việc vừa sức v&agrave; được giao lưu với c&aacute;c bạn kh&aacute;c đem lại cho m&igrave;nh nhiều niềm vui. M&igrave;nh hi vọng năm sau sẽ tiếp tục kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o xanh t&igrave;nh nguyện n&agrave;y&rdquo; - Nguyễn Thị Thu Na (ĐH Giao th&ocirc;ng Vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ.</span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HUỆ MẪN</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;