Sinh viên tình nguyện Malaysia tham gia Mùa hè xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Malaysia sẽ tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh với nhiều phần việc &yacute; nghĩa, thiết thực tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31096/IMG_3414.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><font color="#000000"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Malaysia chụp ảnh lưu niệm trong lễ ra qu&acirc;n M&ugrave;a h&egrave; xanh </span></font></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><font color="#000000"><span style="font-size:14px">c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></font></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện quốc tế trong khu&ocirc;n khổ chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 25 năm 2018 sẽ được diễn ra từ ng&agrave;y 14/7/2018 đến ng&agrave;y 13/8/2018 với mục đ&iacute;ch th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện quốc tế sẽ g&oacute;p phần thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với c&aacute;c quốc gia. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đến từ Malaysia c&ograve;n phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Việt Nam tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện bằng những việc l&agrave;m thiết thực như: sinh hoạt h&egrave; v&agrave; &ocirc;n tập h&egrave; cho học sinh ở địa phương; tập huấn kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội; truyền th&ocirc;ng v&agrave; gi&aacute;o dục sức khỏe; t&igrave;m hiểu v&agrave; hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c chữa bệnh, cấp ph&aacute;t thuốc; x&acirc;y dựng, sửa chữa đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n, nh&agrave; t&igrave;nh thương, nh&agrave; t&igrave;nh bạn; thăm v&agrave; giao lưu với c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng;&hellip; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 12, huyện Nh&agrave; B&egrave;, huyện Củ Chi, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Sunderesan Krishnan (23 tuổi &ndash; sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh Biology, Malaysia) cho biết, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n bạn tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại Việt Nam. Krishnan hy vọng khi tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện n&agrave;y, bạn sẽ học th&ecirc;m được văn h&oacute;a, lối sống cũng như ng&ocirc;n ngữ của người Việt Nam. Hơn thế nữa, bạn mong rằng sẽ c&oacute; cơ hội gi&uacute;p đỡ, gặp gỡ, giao lưu với nhiều sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Việt Nam hơn.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Dương Thị Thu Miền (sinh vi&ecirc;n năm 2 &ndash; trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Ch&iacute; Minh) cho biết, mặc d&ugrave; đ&acirc;y l&agrave; lần thứ hai bạn được tham gia lễ đ&oacute;n sinh vi&ecirc;n quốc tế đến với Việt Nam. Nhưng bạn kh&ocirc;ng khỏi lo lắng khi l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị cho buổi lễ. V&igrave; vậy, bạn lu&ocirc;n phải chuẩn bị đầy đủ c&aacute;c phương &aacute;n, kế hoạch từ rất sớm. Khi tham gia chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p m&igrave;nh giao lưu, kết bạn với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i m&agrave; c&ograve;n tạo cơ hội đề bạn c&oacute; thể trau dồi vốn tiếng Anh, khả năng giao tiếp, sự tự tin của bản th&acirc;n.</span></span></span></p> <p style="margin-left: 216pt; text-align: right;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>YẾN THANH &ndash; PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;