Đoàn HFIC: Con đường tình nguyện trong Kỳ nghỉ hồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 15/7/2018, sau gần một tuần dưới sự thi c&ocirc;ng trực tiếp của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sỹ Kỳ nghỉ hồng C&ocirc;ng ty Cổ phần C&ocirc;ng tr&igrave;nh Giao th&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; C&ocirc;ng ty CP Chiếu s&aacute;ng C&ocirc;ng cộng TP. Hồ Ch&iacute; Minh trực thuộc Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n X&acirc;y mới v&agrave; lắp đặt đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng tuyến đường n&ocirc;ng th&ocirc;n tại ấp An H&ograve;a, x&atilde; An Thới Đ&ocirc;ng, huyện Cần Giờ đ&atilde; được kh&aacute;nh th&agrave;nh trong sự h&acirc;n hoan của c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n địa phương.&nbsp;</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; V&otilde; Anh T&uacute; &ndash; Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần C&ocirc;ng tr&igrave;nh Giao th&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, đồng ch&iacute; Huỳnh Văn Goul - C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Hồ Hồng Th&agrave;nh T&iacute;nh &ndash; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Cần Giờ, đồng ch&iacute; Nh&acirc;m Ngọc Dũng &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận T&agrave;i S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV, cụm trưởng cụm X&acirc;y dựng - Giao th&ocirc;ng, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Trường An &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HFIC), c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n c&aacute;c đơn vị trong cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n tại địa phương.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Hồ Hồng Th&agrave;nh T&iacute;nh &ndash; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Cần Giờ đại diện địa phương ph&aacute;t biểu b&agrave;y tỏ sự vui mừng của ch&iacute;nh quyền địa phương&nbsp;v&igrave; từ nay đ&atilde; c&oacute; con đường mới, sạch đẹp, khang trang thuận tiện cho việc đi lại trong cả hai m&ugrave;a mưa nắng cho nh&acirc;n d&acirc;n, đồng thời&nbsp;cảm ơn sự cố gắng, c&ocirc;ng sức đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c chiến sỹ Kỳ nghỉ hồng HFIC đ&atilde; cố gắng đẩy nhanh ho&agrave;n th&agrave;nh tiến độ thi c&ocirc;ng&nbsp;sớm hơn dự kiến, mang lại gi&aacute; trị to lớn cho kinh tế, x&atilde; hội địa phương.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<br /> &Ocirc;ng Nguyễn Văn Bảy ngụ tại ấp An H&ograve;a, x&atilde; An Thới Đ&ocirc;ng cho biết tuyến đường n&agrave;y từ l&acirc;u đ&atilde; l&agrave; nỗi &aacute;m ảnh đối với người d&acirc;n khi mưa xuống cũng như khi lũ về v&igrave;&nbsp;đường đất rất trơn trượt, kh&oacute; di chuyển, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, nay c&oacute; được con đường mời người d&acirc;n rất phấn khởi v&agrave; cảm ơn c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền, ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể đ&atilde; c&ugrave;ng chung tay g&oacute;p sức x&acirc;y dựng con đường cho người&nbsp;d&acirc;n đi lại dễ d&agrave;ng, thuận tiện.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<br /> C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n X&acirc;y mới v&agrave; lắp đặt đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng tuyến đường n&ocirc;ng th&ocirc;n tại ấp An H&ograve;a, x&atilde; An Thới Đ&ocirc;ng, huyện Cần Giờ với tổng chiều d&agrave;i con đường hơn 60 m, chiều rộng 1,2m, lắp đặt 05 b&oacute;ng đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng, được x&acirc;y dựng ho&agrave;n to&agrave;n mới với tổng kinh ph&iacute; ước t&iacute;nh 35 triệu đồng, đ&aacute;p ứng nhu cầu đi lại cho hơn 30 hộ d&acirc;n sinh sống khu vực xung quanh.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31104/Đường An Thới Đông 1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px"><em>Ảnh: Cắt băng kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến đường n&ocirc;ng th&ocirc;n Ấp An H&ograve;a, </em></span><span style="font-size:14px"><em>X&atilde; An Thới Đ&ocirc;ng, huyện Cần Giờ</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31104/Đường An Thới Đông 2 - Võ Anh Tú.jpg" style="height:600px; width:292px" /></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px"><em>Ảnh: C&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu cắm bảng t&ecirc;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh cho tuyến đường&nbsp;</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31104/Đường An Thới Đông 3.jpg" style="height:533px; width:400px" /></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px"><em>Ảnh: To&agrave;n cảnh tuyến đường tại ấp An H&ograve;a, x&atilde; An Thới Đ&ocirc;ng, </em></span><span style="font-size:14px"><em>huyện Cần Giờ vừa kh&aacute;nh th&agrave;nh</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31104/Tuyến đường An Thới Đông 4.jpg" style="height:600px; width:291px" /></td> </tr> <tr> <td><span style="font-size:14px"><em>Ảnh: Chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng HFIC trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng tuyến đường</em></span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><strong>HO&Agrave;NG KHẢI</strong></p> </div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;