Đoàn HFIC: Con đường tình nguyện trong Kỳ nghỉ hồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 15/7/2018, sau gần một tuần dưới sự thi c&ocirc;ng trực tiếp của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sỹ Kỳ nghỉ hồng C&ocirc;ng ty Cổ phần C&ocirc;ng tr&igrave;nh Giao th&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; C&ocirc;ng ty CP Chiếu s&aacute;ng C&ocirc;ng cộng TP. Hồ Ch&iacute; Minh trực thuộc Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n X&acirc;y mới v&agrave; lắp đặt đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng tuyến đường n&ocirc;ng th&ocirc;n tại ấp An H&ograve;a, x&atilde; An Thới Đ&ocirc;ng, huyện Cần Giờ đ&atilde; được kh&aacute;nh th&agrave;nh trong sự h&acirc;n hoan của c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n địa phương.&nbsp;</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; V&otilde; Anh T&uacute; &ndash; Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần C&ocirc;ng tr&igrave;nh Giao th&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, đồng ch&iacute; Huỳnh Văn Goul - C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Hồ Hồng Th&agrave;nh T&iacute;nh &ndash; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Cần Giờ, đồng ch&iacute; Nh&acirc;m Ngọc Dũng &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận T&agrave;i S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV, cụm trưởng cụm X&acirc;y dựng - Giao th&ocirc;ng, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Trường An &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HFIC), c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n c&aacute;c đơn vị trong cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n tại địa phương.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Hồ Hồng Th&agrave;nh T&iacute;nh &ndash; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Cần Giờ đại diện địa phương ph&aacute;t biểu b&agrave;y tỏ sự vui mừng của ch&iacute;nh quyền địa phương&nbsp;v&igrave; từ nay đ&atilde; c&oacute; con đường mới, sạch đẹp, khang trang thuận tiện cho việc đi lại trong cả hai m&ugrave;a mưa nắng cho nh&acirc;n d&acirc;n, đồng thời&nbsp;cảm ơn sự cố gắng, c&ocirc;ng sức đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c chiến sỹ Kỳ nghỉ hồng HFIC đ&atilde; cố gắng đẩy nhanh ho&agrave;n th&agrave;nh tiến độ thi c&ocirc;ng&nbsp;sớm hơn dự kiến, mang lại gi&aacute; trị to lớn cho kinh tế, x&atilde; hội địa phương.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<br /> &Ocirc;ng Nguyễn Văn Bảy ngụ tại ấp An H&ograve;a, x&atilde; An Thới Đ&ocirc;ng cho biết tuyến đường n&agrave;y từ l&acirc;u đ&atilde; l&agrave; nỗi &aacute;m ảnh đối với người d&acirc;n khi mưa xuống cũng như khi lũ về v&igrave;&nbsp;đường đất rất trơn trượt, kh&oacute; di chuyển, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, nay c&oacute; được con đường mời người d&acirc;n rất phấn khởi v&agrave; cảm ơn c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền, ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể đ&atilde; c&ugrave;ng chung tay g&oacute;p sức x&acirc;y dựng con đường cho người&nbsp;d&acirc;n đi lại dễ d&agrave;ng, thuận tiện.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<br /> C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n X&acirc;y mới v&agrave; lắp đặt đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng tuyến đường n&ocirc;ng th&ocirc;n tại ấp An H&ograve;a, x&atilde; An Thới Đ&ocirc;ng, huyện Cần Giờ với tổng chiều d&agrave;i con đường hơn 60 m, chiều rộng 1,2m, lắp đặt 05 b&oacute;ng đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng, được x&acirc;y dựng ho&agrave;n to&agrave;n mới với tổng kinh ph&iacute; ước t&iacute;nh 35 triệu đồng, đ&aacute;p ứng nhu cầu đi lại cho hơn 30 hộ d&acirc;n sinh sống khu vực xung quanh.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31104/Đường An Thới Đông 1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px"><em>Ảnh: Cắt băng kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến đường n&ocirc;ng th&ocirc;n Ấp An H&ograve;a, </em></span><span style="font-size:14px"><em>X&atilde; An Thới Đ&ocirc;ng, huyện Cần Giờ</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31104/Đường An Thới Đông 2 - Võ Anh Tú.jpg" style="height:600px; width:292px" /></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px"><em>Ảnh: C&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu cắm bảng t&ecirc;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh cho tuyến đường&nbsp;</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31104/Đường An Thới Đông 3.jpg" style="height:533px; width:400px" /></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px"><em>Ảnh: To&agrave;n cảnh tuyến đường tại ấp An H&ograve;a, x&atilde; An Thới Đ&ocirc;ng, </em></span><span style="font-size:14px"><em>huyện Cần Giờ vừa kh&aacute;nh th&agrave;nh</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31104/Tuyến đường An Thới Đông 4.jpg" style="height:600px; width:291px" /></td> </tr> <tr> <td><span style="font-size:14px"><em>Ảnh: Chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng HFIC trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng tuyến đường</em></span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><strong>HO&Agrave;NG KHẢI</strong></p> </div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;