Chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng về Tây Ninh thực hiện hàng loạt công trình phục vụ người dân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0093.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Gần 100 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng đ&atilde; thực hiện h&agrave;ng loạt c&ocirc;ng tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện phục vụ người d&acirc;n ở x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh - m&ocirc;t trong những nơi kh&oacute; khăn nhất tỉnh T&acirc;y Ninh </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong đợt hoạt động cao điểm &ldquo;V&igrave; an sinh x&atilde; hội&rdquo;, trong hai ng&agrave;y 21 v&agrave; 22/7, những thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n thuộc Cụm Sản xuất gồm: Tổng c&ocirc;ng ty (TCT) Điện lực Th&agrave;nh phố, TCT Liksin, TCT C&ocirc;ng nghiệp &amp; N&ocirc;ng nghiệp, c&ocirc;ng ty Dược S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n khối Doanh nghiệp C&ocirc;ng nghiệp Trung ương v&agrave; Đo&agrave;n Khu c&ocirc;ng nghiệp đ&atilde; c&ugrave;ng nhau về x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh, huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n, tỉnh T&acirc;y Ninh để thực hiện h&agrave;ng loạt c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh phục vụ an sinh x&atilde; hội. Đ&acirc;y l&agrave; l&agrave; một trong năm địa phương kh&oacute; khăn v&agrave; c&oacute; t&igrave;nh h&igrave;nh d&acirc;n cư phức tạp nhất của tỉnh T&acirc;y Ninh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/IMG_0022.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7 giờ s&aacute;ng, c&aacute;c chiến sĩ &aacute;o hồng đ&atilde; c&oacute; mặt tại địa phương để chuẩn bị c&aacute;c phần việc&nbsp;tổ chức những hoạt động t&igrave;nh nguyện&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh, c&aacute;c &ldquo;b&aacute;c sĩ hồng&rdquo; của Đo&agrave;n cty Dược SG đ&atilde; lập một &ldquo;ph&ograve;ng kh&aacute;m t&igrave;nh nguyện&rdquo; để kh&aacute;m bệnh v&agrave; cấp ph&aacute;t thuốc cho hơn 300 lượt bệnh nh&acirc;n l&agrave; người d&acirc;n tại địa phương. C&aacute;c &ldquo;bệnh nh&acirc;n&rdquo; t&igrave;m đến đa phần l&agrave; người cao tuổi, c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; thương - bệnh binh, người khuyết tật, người ngh&egrave;o &hellip; đang sống chật vật v&agrave; kh&oacute; khăn bằng những c&ocirc;ng việc mưu sinh chỉ để đắp đổi qua ng&agrave;y. Đội ngũ y b&aacute;c sĩ trẻ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tiếp x&uacute;c &acirc;n cần, hỏi han cặn kẽ v&agrave; từ tốn chia sẻ nỗi đau thể x&aacute;c với từng trường hợp bệnh nh&acirc;n, v&agrave; tất nhi&ecirc;n c&aacute;c &ldquo;b&aacute;c sĩ hồng&rdquo; cũng kh&aacute;m v&agrave; hướng dẫn sử dụng thuốc rất cặn kẽ, rất c&oacute; t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0019.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0009.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Đội ngũ y b&aacute;c sĩ trẻ&nbsp;tận t&igrave;nh kh&aacute;m bệnh cho h&agrave;ng trăm lượt người d&acirc;n&nbsp;&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0038.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-size:12px">C&ocirc; Nguyễn Thị Nga đang chăm ch&uacute; nghe b&aacute;c sĩ hướng dẫn việc thuốc thang, điều dưỡng v&agrave; tập luyện tại nh&agrave; để b&agrave;n ch&acirc;n m&agrave;u l&agrave;nh sau tai nạn giao th&ocirc;ng. Đ&oacute; cũng l&agrave; ch&acirc;n duy nhất để c&ocirc; c&oacute; thể mưu sinh &quot;kiếm cơm&quot; qua ng&agrave;y bằng nghề b&aacute;n v&eacute; số, khi ch&acirc;n c&ograve;n lại đ&atilde; bị dị tật teo cơ từ nhỏ.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0031.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0024.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> B&ecirc;n cạnh ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; gi&uacute;p người d&acirc;n điều trị, c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện c&ograve;n chuẩn bị h&agrave;ng trăm suất ch&aacute;o dinh dưỡng cho mỗi lượt bệnh nh&acirc;n.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đi s&acirc;u v&agrave;o những con đường đất đỏ ngoằn ngh&egrave;o chưa bao giờ được s&aacute;ng đ&egrave;n về đ&ecirc;m l&agrave; nơi tập trung sinh sống của h&agrave;ng chục hộ d&acirc;n, c&oacute; những hộ kh&oacute; khăn đến mức kh&ocirc;ng c&oacute; kinh ph&iacute; để sửa chữa đường d&acirc;y điện đ&atilde; bị mục n&aacute;t, xuống cấp. C&aacute;c anh thợ điện của TCT Điện lực TP đ&atilde; t&igrave;nh nguyện đến thi c&ocirc;ng, lắp đặt hệ thống điện tiết kiệm thắp s&aacute;ng cho h&agrave;ng chục ng&ocirc;i nh&agrave; của c&aacute;c hộ ngh&egrave;o, k&eacute;o đường d&acirc;y v&agrave; lắp đặt hơn 20 b&oacute;ng đ&egrave;n đường, đồng thời l&agrave;m lại đường điện mới cho Ban chỉ huy qu&acirc;n sự x&atilde; v&agrave; một điểm trường tiểu học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0045.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0050.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t huy tinh thần &quot;Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n vừa hồng - vừa chuy&ecirc;n&quot;, c&aacute;c anh thợ điện trẻ đ&atilde; tiến h&agrave;nh sửa chữa hệ thống điện cho rất nhiều hộ d&acirc;n kh&oacute; khăn. Tại nh&agrave; anh V&otilde; Văn Thắng, đội thợ điện đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng thay mới to&agrave;n bộ đường d&acirc;y v&agrave; ổ điện sau khi ph&aacute;t hiện c&oacute; nhiều dấu vết mục n&aacute;t dễ g&acirc;y chập điện v&agrave; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến gia đ&igrave;nh anh Thắng bị hao ph&iacute; điện mỗi th&aacute;ng cả trăm ng&agrave;n đồng.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0065.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span><br /> <em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia đội h&igrave;nh sửa chữa điện cho c&aacute;c hộ kh&oacute; khăn, anh Cao Thế H&ugrave;ng h&agrave;o hứng chia sẻ: &quot;Mặc d&ugrave; đ&atilde; hết tuổi Đo&agrave;n 3 năm rồi, nhưng v&igrave; qu&aacute; y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; muốn&nbsp;đến những v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa&nbsp;hoạt động t&igrave;nh nguyện n&ecirc;n năm n&agrave;o anh cũng xung phong tham gia.&quot; Được biết trước đ&acirc;y anh H&ugrave;ng l&agrave; một đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, tham gia rất t&iacute;ch cực&nbsp;v&agrave; kh&ocirc;ng bỏ s&oacute;t&nbsp;c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện n&agrave;o của Đo&agrave;n TCT Điện lực TP từ 10 năm nay.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ograve;n tại điểm trường tiểu học ấp T&acirc;n Thạnh, c&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng của c&ocirc;ng ty Liksin lại thực hiện một c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&ocirc; c&ugrave;ng th&uacute; vị v&agrave; đặc biệt: sơn mới to&agrave;n bộ c&aacute;c d&atilde;y ph&ograve;ng học v&agrave; &ldquo;h&ocirc; biến&rdquo; cả ng&ocirc;i trường th&agrave;nh một m&agrave;u hồng - m&agrave;u &aacute;o t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y l&agrave; điểm trường nh&aacute;nh, lại nằm gần khu vực bi&ecirc;n giới với nước bạn Campuchia n&ecirc;n &iacute;t được tu sửa thường xuy&ecirc;n. Do đ&oacute; c&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng đ&atilde; d&agrave;nh 2 ng&agrave;y nghỉ cuối tuần để h&agrave;nh qu&acirc;n đến sơn sửa lại to&agrave;n bộ cả trong, ngo&agrave;i ng&ocirc;i trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0081.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0088.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0118.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Tỉ mỉ sơn phết cho ng&ocirc;i trường trở n&ecirc;n tươi tắn hơn, với mong muốn gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh c&oacute; m&ocirc;i trường học tập thật khang trang.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0107.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0095.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Ng&ocirc;i trường đ&atilde; kho&aacute;c l&ecirc;n chiếc &aacute;o m&agrave;u hồng t&igrave;nh nguyện, sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n c&aacute;c em học sinh về tựu trường năm học mới.&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng phục vụ người d&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n t&igrave;nh nguyện c&ograve;n tổ chức đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng v&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c mẹ &ocirc;n lại lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n T&acirc;y Ninh trong cuộc kh&aacute;ng chiến gi&agrave;nh độc lập, thống nhất đất nước. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/IMG_0078.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/IMG_0127.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c Mẹ VNAH tại huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n - nơi c&oacute; truyền thống c&aacute;ch mạng anh dũng nhất tỉnh T&acirc;y Ninh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0161.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31120/DSC_0165.JPG" style="height:419px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn cũng chuẩn bị 10 suất học bổng, 20 chiếc cặp học sinh v&agrave; h&agrave;ng ng&agrave;n quyển tập trắng gửi tặng cho những em học sinh vượt kh&oacute; học giỏi tại địa phương.</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;