Quận 4: Cựu quân nhân gương mẫu và niềm say mê với công tác Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>So với th&acirc;n h&igrave;nh &ldquo;qu&aacute; khổ&rdquo; của m&igrave;nh th&igrave; ch&agrave;ng trai n&agrave;y lại rất nhanh nhẹn v&agrave; năng nổ trong mọi việc. Đ&oacute; l&agrave; những ấn tượng của t&ocirc;i về ch&agrave;ng thanh ni&ecirc;n Nguyễn Th&agrave;nh Thế khi đang t&iacute;ch cực&nbsp;tham gia hoạt động Đo&agrave;n tại Phường 16, Quận 4. Được biết, Thế c&ograve;n l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của C&acirc;u lạc bộ Cựu qu&acirc;n nh&acirc;n của phường.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/37804960_2053214698045572_4871054480637952000_n.jpg?_nc_cat=0&amp;oh=9d2ada7e9d65d1fb06b92caa318bd438&amp;oe=5C0FEEEE" style="font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Gắn b&oacute; với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n&nbsp;v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi của phường nhiều năm, đối với Thế đ&oacute; l&agrave; m&ocirc;i trường tập thể cho m&igrave;nh trưởng th&agrave;nh hơn. Năm 2015, Thế vinh dự được Cấp ủy Chi bộ Khu phố 4 kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đ&oacute;, Thế c&oacute; th&ecirc;m nguồn động lực để ti&ecirc;n phong t&igrave;nh nguyện l&ecirc;n đường thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc. Thế chia sẻ vui :&ldquo;<em>Trước khi nhập ngũ, m&igrave;nh&nbsp;phải cật lực giảm c&acirc;n để đ&uacute;ng theo ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; t&ocirc;i&nbsp;rất vui mừng khi sức khỏe đảm bảo, nhận được Giấy b&aacute;o tr&uacute;ng tuyển. L&uacute;c đ&oacute;, l&atilde;nh đạo phường, c&aacute;c anh chị Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n động vi&ecirc;n v&agrave; chia sẻ gi&uacute;p đỡ gia đ&igrave;nh để m&igrave;nh&nbsp;y&ecirc;n t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong gia đ&igrave;nh Thế l&agrave; con một, ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn, n&ecirc;n ngo&agrave;i việc đi học, Thế c&ograve;n ở nh&agrave; phụ gi&uacute;p gia đ&igrave;nh. B&agrave; V&otilde; Thị Hương &ndash; mẹ Thế chia sẻ: &ldquo;<em>Tốt nghiệp xong trung cấp, Thế cũng b&agrave;n bạc với gia đ&igrave;nh sẽ viết đơn t&igrave;nh nguyện l&ecirc;n đường nhập ngũ để phục vụ cho qu&acirc;n đội. Ai l&agrave;m mẹ thấy con m&igrave;nh đi m&agrave; kh&ocirc;ng buồn chỉ c&ograve;n hai &ocirc;ng b&agrave; lủi thủi với nhau nhưng t&ocirc;i biết đ&oacute; l&agrave; một phần ước mơ của Thế, n&ecirc;n gia đ&igrave;nh cũng động vi&ecirc;n, khuyến kh&iacute;ch để l&agrave;m hậu phương vững chắc cho con y&ecirc;n t&acirc;m l&ecirc;n đường thi h&agrave;nh nghĩa vụ của người thanh ni&ecirc;n, phục vụ cho Tổ quốc&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được kho&aacute;c tr&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o l&iacute;nh, Thế hiểu được tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh n&ecirc;n đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, r&egrave;n luyện học tập. Thế bổi hồi nhớ lại<em>: &ldquo;Trước kia, mỗi khi l&agrave;m việc g&igrave;, chỉ cần gặp một v&agrave;i trở ngại l&agrave; m&igrave;nh&nbsp;c&oacute; thể bỏ cuộc, nhưng trong Qu&acirc;n đội th&igrave; kh&aacute;c, m&igrave;nh r&egrave;n cho m&igrave;nh được sức khỏe khi&ecirc;ng v&aacute;c kh&ocirc;ng biết mệt; h&igrave;nh th&agrave;nh nền nếp, kỷ luật rất tốt về giờ giấc, đặc biệt m&igrave;nh&nbsp;biết nấu cơm gia đ&igrave;nh do được ph&acirc;n c&ocirc;ng của Lữ đo&agrave;n phục vụ trong bếp ăn&rdquo;. Thế cũng kh&ocirc;ng qu&ecirc;n hồi tưởng kể về kỉ niệm nhớ nhất ch&iacute;nh l&agrave; những l&uacute;c c&oacute; ai trong đội bệnh, c&aacute;c chiến sĩ lại cuống cuồng nấu ch&aacute;o v&agrave; xin từng vi&ecirc;n thuốc cho nhau; những buổi tối sinh nhật ấm &aacute;p đậm chất bộ đội, hay những đ&ecirc;m canh g&aacute;c lạnh ngo&agrave;i trời &hellip; Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; những kỷ niệm của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh mang lại những trải nghiệm về nghĩa&nbsp;t&igrave;nh qu&acirc;n - d&acirc;n,...&nbsp; Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; kỷ niệm trước ng&agrave;y tiễn chiến sĩ về địa phương, đơn vị tổ chức gặp mặt, chia tay mọi người c&ugrave;ng cất cao lời ca tiếng h&aacute;t &hellip; v&agrave; cả đ&ecirc;m kh&ocirc;ng ai ngủ được cứ nằm th&igrave; thầm với nhau d&ugrave; ở đ&acirc;u, ai l&agrave;m g&igrave; đi nữa cũng lu&ocirc;n ph&aacute;t huy truyền thống, phẩm chất &ldquo;Bộ đội Cụ Hồ&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/37790584_2053214624712246_594165724189032448_n.jpg?_nc_cat=0&amp;oh=097091be1160878d98a2c343facc711e&amp;oe=5BD6CC2D" style="font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2018, trở về địa phương, Thế tiếp tục cống hiến sức trẻ của m&igrave;nh cho Đo&agrave;n v&agrave; tham gia v&agrave;o C&acirc;u lạc bộ Cựu qu&acirc;n nh&acirc;n. Với vai tr&ograve; l&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố, Thế chủ động phối hợp với c&aacute;c chi hội tổ chức c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a, văn nghệ, chương tr&igrave;nh về nguồn, x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o do phường ph&aacute;t động như: tổ chức ng&agrave;y hội &quot;Thanh ni&ecirc;n khu phố t&ocirc;i&quot; nh&acirc;n dịp kỷ niệm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; ra qu&acirc;n chủ nhật xanh; x&acirc;y dựng bức tường văn minh đầu ti&ecirc;n cho khu phố; c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n trong chi đo&agrave;n thu gom phế liệu c&oacute; thể t&aacute;i chế, b&aacute;n phế liệu tặng tập trắng cho học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn,&hellip; Được biết, việc sinh hoạt Đo&agrave;n ở cơ sở l&acirc;u nay gặp rất nhiều kh&oacute; khăn do số lượng thanh ni&ecirc;n đi l&agrave;m, đi học... V&igrave; thế, Thế lu&ocirc;n phải đổi mới x&acirc;y dựng c&aacute;c hoạt động với h&igrave;nh thức đa dạng, phong ph&uacute; v&agrave; thiết thực. Ngo&agrave;i ra, khi c&oacute; hoạt động g&igrave; ở địa phương th&igrave; phải trực tiếp đến vận động, giải th&iacute;ch &yacute; nghĩa về hoạt động d&ugrave;ng cả t&acirc;m huyết để thanh ni&ecirc;n hiểu c&ugrave;ng tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đối với việc tham gia C&acirc;u lạc bộ Cựu qu&acirc;n nh&acirc;n c&ograve;n trong tuổi Đo&agrave;n, Thế ph&aacute;t huy được vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, nhất l&agrave; việc vận động thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển nghĩa vụ qu&acirc;n sự l&ecirc;n đường nhập ngũ; vận động qu&acirc;n nh&acirc;n trẻ tham gia sinh hoạt v&agrave; trở th&agrave;nh một lực lượng n&ograve;ng cốt trong c&aacute;c phong tr&agrave;o tại địa phương; hỗ trợ c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Quận 4 tổ chức c&aacute;c hoạt động trong m&ugrave;a h&egrave; năm nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chia sẻ nhận x&eacute;t về Nguyễn Th&agrave;nh Thế, anh Nguyễn Ho&agrave;ng Lu&acirc;n &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 16 cho biết: &ldquo;<em>Đến nay cũng gần 6 năm, t&ocirc;i với Thế c&ugrave;ng nhau s&aacute;t c&aacute;nh với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi tại địa phương, t&ocirc;i kh&ocirc;ng sao kể hết về con người cậu ấy chỉ c&oacute; thể n&oacute;i &ldquo;lửa nhiệt huyết d&agrave;nh cho Đo&agrave;n&rdquo; đ&atilde; ăn s&acirc;u v&agrave;o trong tim Thế&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c c&acirc;u chuyện, khi hỏi ho&agrave;i b&atilde;o trong tương lai của bạn&nbsp;l&agrave; g&igrave;? &nbsp;Thế trả lời ngắn gọn &ldquo;tTếp tục phục vụ cho đất nước&rdquo;. Với sự nhiệt t&igrave;nh, tr&aacute;ch nhiệm trong mọi hoạt động của người thủ lĩnh Đo&agrave;n, một qu&acirc;n nh&acirc;n được t&ocirc;i luyện trong m&ocirc;i trường Qu&acirc;n đội, trui r&egrave;n từ&nbsp;Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh th&igrave; tin rằng Nguyễn Th&agrave;nh Thế sẽ l&agrave; người truyền kh&aacute;t vọng tuổi trẻ đến tất cả bạn thanh ni&ecirc;n tại khu phố.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Kh&aacute;nh Ng&acirc;n&nbsp;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;