“Bác sĩ Kỳ nghỉ hồng” khám sức khoẻ miễn phí cho hàng trăm đồng bào Khmer

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(55).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện của Cụm Dịch vụ khu vực&nbsp;C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; về tỉnh Tr&agrave; Vinh thực hiện nhiều hoạt động chăm lo an sinh x&atilde; hội cho đồng b&agrave;o Khmer.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại x&atilde; T&acirc;n Hiệp - x&atilde; ngh&egrave;o nhất của huyện Tr&agrave; C&uacute;, tập trung đ&ocirc;ng d&acirc;n cư l&agrave; đồng b&agrave;o Khmer, c&aacute;c y b&aacute;c sĩ t&igrave;nh nguyện của bệnh viện Nh&acirc;n d&acirc;n Gia Định đ&atilde; lập một &ldquo;ph&ograve;ng kh&aacute;m&rdquo; ngay tại trụ sở UBND x&atilde; để kh&aacute;m sức khoẻ v&agrave; cấp thuốc điều trị bệnh cho hơn h&agrave;ng trăm lượt người d&acirc;n trong chiều 28/7. Kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; kh&aacute;m v&agrave; k&ecirc; đơn ph&aacute;t thuốc, những b&aacute;c sĩ trẻ phải vừa kh&aacute;m vừa nghe phi&ecirc;n dịch v&igrave; đa phần người d&acirc;n đến đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c cụ gi&agrave; người Khmer kh&ocirc;ng thể n&oacute;i tiếng Việt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(17).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy c&oacute; đ&ocirc;i ch&uacute;t kh&oacute; khăn nhưng nhờ sự hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh của địa phương, c&aacute;c b&aacute;c sĩ đ&atilde; tận t&igrave;nh kh&aacute;m bệnh v&agrave; hướng dẫn cho từng người d&acirc;n c&aacute;ch chăm s&oacute;c sức khoẻ đ&uacute;ng đắn. Nhiều cụ gi&agrave; sau khi được c&aacute;c y b&aacute;c sĩ ph&aacute;t thuốc v&agrave; dặn d&ograve; tỉ mỉ c&aacute;ch d&ugrave;ng đ&atilde; rất vui v&agrave; x&uacute;c động trước t&igrave;nh cảm của b&aacute;c sĩ trẻ t&igrave;nh nguyện, vừa kh&aacute;m bệnh rất &ldquo;m&aacute;t tay&rdquo; vừa tận t&igrave;nh chia sẻ những đau bệnh của từng người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(18).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(23).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c y b&aacute;c sĩ t&igrave;nh nguyện &acirc;n cần kh&aacute;m v&agrave; hướng dẫn tỉ mỉ c&aacute;ch sử dụng thuốc cho người d&acirc;n.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng kh&iacute; tại đ&acirc;y cũng trở n&ecirc;n rất s&ocirc;i động khi c&aacute;c bạn chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng đ&atilde; tổ chức nhiều s&acirc;n chơi với c&aacute;c tr&ograve; chơi hấp dẫn v&agrave; l&ocirc;i cuốn đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c em thiếu nhi tham gia. Vừa được vui chơi v&agrave; thi t&agrave;i, c&aacute;c bạn nhỏ c&ograve;n được tặng những chiếc bong b&oacute;ng tạo h&igrave;nh cực k&igrave; ngộ nghĩnh, được tự tay chọn những bức tượng y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; t&ocirc; m&agrave;u cho th&ecirc;m sặc sỡ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(11).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(15).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(53).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi hấp dẫn l&ocirc;i cuốn c&aacute;c bạn nhỏ h&agrave;o hứng tham gia.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y c&aacute;c đơn vị của cụm Dịch vụ cũng trao tặng 50 phần qu&agrave; cho những hộ ngh&egrave;o, đồng b&agrave;o Khmer c&oacute; đời sống c&ograve;n kh&oacute; khăn thiếu thốn tại x&atilde; T&acirc;n Hiệp, đồng thời tặng 5 m&aacute;y bơm xịt nước hỗ trợ sinh kế cho c&aacute;c thanh ni&ecirc;n địa phương v&agrave; tặng 2 m&aacute;y t&iacute;nh cho ủy ban x&atilde; l&agrave;m phương tiện phục vụ người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ chăm lo cho đời sống người d&acirc;n, c&aacute;c đơn vị cũng hết sức quan t&acirc;m đến c&aacute;c em thiếu nhi, c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của x&atilde; T&acirc;n Hiệp của huyện Tr&agrave; C&uacute; v&agrave; x&atilde; Long Thới của huyện Tiểu Cần. 100 chiếc ba l&ocirc; học sinh v&agrave; 100 th&ugrave;ng sữa dinh dưỡng được c&aacute;c bạn &ldquo;chiến sĩ &aacute;o hồng t&igrave;nh nguyện&rdquo; trao tận tay c&aacute;c em học sinh, hỗ trợ một phần dụng cụ học tập cho c&aacute;c em trước khi bước v&agrave;o năm học mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(43).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(61).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những phần qu&agrave; được c&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng gửi tặng người d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c em học sinh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, 2 s&acirc;n chơi thiếu nhi với kinh ph&iacute; đầu tư do c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện t&iacute;ch cực vận động đ&atilde; được kh&aacute;nh th&agrave;nh, đặt tại trường tiểu học Long Thới A v&agrave; Trung t&acirc;m y tế x&atilde; T&acirc;n Hiệp. Tổng gi&aacute; trị c&aacute;c hoạt động chăm lo an sinh x&atilde; hội cho người d&acirc;n tại Tr&agrave; Vinh dịp n&agrave;y l&agrave; gần 200 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(93).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(71).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vinh dự hơn khi c&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng tại mặt trận Tr&agrave; Vinh được đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM đến thăm, động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ v&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c bạn tặng những phần qu&agrave; cho học sinh v&agrave; người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31176/KNH_cum%20Dich%20vu%20(99).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM - đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn đến dự buổi kh&aacute;nh th&agrave;nh s&acirc;n chơi thiếu nhi c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng cụm Dịch vụ.</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;