Tân Bình: Kỳ Nghỉ Hồng 2018 "Chiến sĩ Tân Bình chung tay xây dựng nông thôn mới"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Nhằm ch&agrave;o mừng 36 năm ng&agrave;y truyền thống c&ocirc;ng nh&acirc;n tp Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1982 - 15/10/2018), ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; hiệu quả c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tham gia ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội. Ng&agrave;y 04/8/2018, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh Kỳ nghỉ Hồng 2018 với chủ đề &quot;Chiến sĩ T&acirc;n B&igrave;nh chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&quot;&nbsp;tại x&atilde; An Nhơn T&acirc;y, Củ Chi.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh c&oacute; 116 đo&agrave;n vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n thuộc khối lực lượng vũ trang, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động c&ugrave;ng doanh nghiệp ngo&agrave;i nh&agrave; nước.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="0" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/0.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="1" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/1.jpg" style="border:0px; height:338px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Đ/c Mai Đ&igrave;nh Phượng - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Đ/c Nguyễn Văn Ph&uacute;c - Ph&oacute; chủ tịch hội Cựu Chiến Binh Quận, Đ/c Trần Tuấn Phong - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n trao khăn cho c&aacute;c chiến sĩ</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau buổi lễ ra qu&acirc;n tại Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh, đo&agrave;n đ&atilde; đến viếng thăm mộ c&aacute;c liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, nơi an t&aacute;ng những liệt sĩ của mảnh &ldquo;Đất th&eacute;p th&agrave;nh đồng&rdquo; Củ Chi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="2" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/2.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="3" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/3.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đối với cộng đồng, x&atilde; hội; thể hiện l&ograve;ng nhiệt huyết, sức trẻ của thanh ni&ecirc;n v&agrave; vận dụng kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ trong c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;m</span><span style="color:rgb(29, 33, 41)">&nbsp;bệnh, ph&aacute;t thuốc cho b&agrave; con, tặng 1 Tấn gạo cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; tại trường tiểu học An Nhơn T&acirc;y.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="6" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/6.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="7" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/7.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="8" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/8.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="9" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/9.jpg" style="border:0px; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="10" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/10.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Với tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của c&aacute;c chiến sĩ h&agrave;nh qu&acirc;n xanh c&ugrave;ng c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thuộc dịch vụ c&ocirc;ng &iacute;ch quận sữa chữa 1 căn nh&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch (trị gi&aacute; 30.000.000đ)</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="11" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/11.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="12" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/12.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Nằm trong chuỗi chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; với mục ti&ecirc;u &quot;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&quot;, t</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">ổ chức s&acirc;n chơi cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n s&acirc;n trường tiểu học An Nhơn t&acirc;y với nhiều tr&ograve; chơi th&uacute; vị cho c&aacute;c em.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="14" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/14.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="15" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/15.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="16" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/16.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Nhằm ghi nhớ c&ocirc;ng ơn cũng như chăm lo cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde;, tổ chức thăm v&agrave; tặng 20 phần qu&agrave; cho c&aacute;c mẹ.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="12-1" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/12-1.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="13" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/13.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tổ chức giao lưu văn nghệ v&agrave; trao đổi kinh nghiệm c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a h&egrave; xanh c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n x&atilde; An Nhơn T&acirc;y, trao 10 suất học bổng, 1000 tập trắng cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&nbsp;tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="18" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/18.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="19" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31237/19.jpg" style="border:0px; height:400px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Minh Vương</span></span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;