Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Lớp cảm tình Đoàn lần 2 - năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&egrave; của Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (1994 - 2018), kỷ niệm 11 năm th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố, nhằm củng cố v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đo&agrave;n, n&acirc;ng cao chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới trong năm 2018. Ng&agrave;y 28/7/2018 tại Hội trường Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức lớp t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh với sự tham gia của hơn 41 thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n của Khối.</p> <p style="text-align: justify;">Lớp học được đồng ch&iacute; Chu Thị Hiền - Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng Hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng b&aacute;o c&aacute;o. Qua lớp học, c&aacute;c thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; đ&atilde; được giới thiệu qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển cũng như truyền thống v&agrave; tầm quan trọng của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh qua 87 năm x&acirc;y dựng v&agrave; trưởng th&agrave;nh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c thanh ni&ecirc;n cũng được t&igrave;m hiểu về sự quan t&acirc;m của to&agrave;n Đảng, nh&agrave; nước v&agrave; x&atilde; hội đến vai tr&ograve; v&agrave; vị tr&iacute; của Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, đồng thời được hiểu biết th&ecirc;m về tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của Đo&agrave;n vi&ecirc;n đối với đất nước, sự nghiệp của Đảng. Sau khi nghe c&aacute;c giảng vi&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o, c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; đ&atilde; viết một b&agrave;i thu hoạch nhằm tổng quan lại kiến thức đ&atilde; được học.</p> <p style="text-align: justify;">Bồi dưỡng cảm t&igrave;nh Đo&agrave;n để kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới l&agrave; một nội dung quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n. Tổ chức Đo&agrave;n muốn vững mạnh, ph&aacute;t triển cả về số lượng v&agrave; chất lượng để đ&aacute;p ứng những y&ecirc;u cầu nhiệm vụ thực tiễn c&aacute;ch mạng th&igrave; cần phải coi c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển đo&agrave;n vi&ecirc;n mới l&agrave; nguồn bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho Đo&agrave;n v&agrave; cũng l&agrave; vấn đề quan trọng trong giai đoạn hiện nay.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Th&ugrave;y Dương</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;