Quận 10: Ngọn Lửa thanh niên luôn rực cháy của cựu "Thủ lĩnh thanh niên" Đoàn Minh Tuấn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Đo&agrave;n Minh Tuấn - Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Đảng ủy Khối&nbsp;Doanh nghiệp&nbsp;Quận 10,&nbsp;nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ.&nbsp;Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 10, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Quận 10.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp x&uacute;c, thực hiện b&agrave;i viết với &ldquo;Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n&rdquo; Đo&agrave;n Minh Tuấn khi anh kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, song ngọn lửa thanh ni&ecirc;n trong anh vẫn bừng ch&aacute;y khi anh t&acirc;m sự với ch&uacute;ng t&ocirc;i những suy nghĩ của m&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31242/1932554_526916527443898_7952758229347991069_o.jpg" style="height:480px; width:320px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh được kết nạp Đo&agrave;n năm 1998 tại trường THCS Ho&agrave;ng Văn Thụ, anh tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a H&egrave; Xanh đầu ti&ecirc;n năm 2001 l&uacute;c c&ograve;n l&agrave; học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến. Từ năm 2004 đến năm 2016 anh tham gia nhiều hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; từng giữ nhiều vị tr&iacute; quan trọng như: B&iacute; Thư Đo&agrave;n Phường 12, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ,&nbsp;Trưởng ban Tuy&ecirc;n Gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 10, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Quận 10.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhớ lại chặng đường hơn 15 năm c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội, từ khi c&ograve;n l&agrave; cậu học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến đến khi về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Quận Ủy Quận 10, anh Tuấn chia sẻ&nbsp;về khoảng thời gian chỉ đạo, điều h&agrave;nh, tổ chức c&aacute;c hoạt động trong chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh từ cấp Phường đến Quận:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với vai tr&ograve; l&agrave; chỉ huy trưởng chiến dịch m&ugrave;a h&egrave; xanh phường 12, anh nghĩ lực lượng m&ugrave;a h&egrave; xanh tại khu phố, tại địa phương sẽ l&agrave; lực lượng n&ograve;ng cốt xuy&ecirc;n suốt của m&igrave;nh khi bước v&agrave;o chiến dịch. Bởi v&igrave; đ&acirc;y sẽ l&agrave; lực lượng thường trực gần như 24/7 đối với c&aacute;c c&ocirc;ng việc cần thiết v&agrave; cấp b&aacute;ch trong chiến dịch, ch&iacute;nh v&igrave; vậy anh đ&atilde; x&acirc;y dựng đội ngũ m&ugrave;a h&egrave; xanh tại địa phương từ lực lượng thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tại phường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;N&oacute;i &ldquo;t&igrave;nh nguyện&rdquo; l&agrave;&nbsp;vậychứ thật sự đối tượng thanh ni&ecirc;n của t&ocirc;i tập hợp l&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; được t&ocirc;i &ldquo;năn nĩ&rdquo;, &ldquo;dỗ ngon, dỗ ngọt&rdquo; bằng nhiều h&igrave;nh thức để c&aacute;c bạn hiểu được thế n&agrave;o l&agrave; t&igrave;nh nguyện, thế n&agrave;o l&agrave; gi&uacute;p đỡ mọi người tr&ecirc;n địa b&agrave;n của m&igrave;nh. Bởi v&igrave; kh&ocirc;ng phải ai cũng hiểu được c&aacute;i &ldquo;cảnh&rdquo; đi dọn &ldquo;vệ sinh đường phố&rdquo;, &ldquo;cạo cột điện&rdquo;,&nbsp; &ldquo;đi đứng đường&rdquo; hay c&ograve;n gọi một c&aacute;i t&ecirc;n văn vẻ l&agrave; ph&acirc;n luồng giao th&ocirc;ng,&hellip; đ&oacute; l&agrave; những c&ocirc;ng việc thường xuy&ecirc;n của một chiến sĩ&nbsp;M&ugrave;a h&egrave; xanh khi tham gia chiến dịch. Sau một thời gian t&ocirc;i đ&atilde; x&acirc;y dựng được một đội chiến sĩ m&ugrave;a h&egrave; xanh tại phường với số lượng l&agrave; khoảng 30 bạn. Mặc d&ugrave; biết l&agrave; bị m&igrave;nh bị &ldquo;dụ&rdquo; nhưng c&aacute;c bạn vẫn vui vẻ, h&agrave;o hứng, v&agrave; rất &ldquo;sung&rdquo; trong c&aacute;c hoạt động của chiến dịch&quot; - Anh Tuấn chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi x&acirc;y dựng được đội h&igrave;nh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện anh Tuấn mới nghĩ ngo&agrave;i c&aacute;c c&ocirc;ng việc thường ng&agrave;y như đ&atilde; kể ở tr&ecirc;n th&igrave; phải l&agrave;m g&igrave; th&ecirc;m g&igrave; nữa để c&oacute; thể tăng t&iacute;nh đo&agrave;n kết cũng như x&acirc;y dựng lực lượng của m&igrave;nh mạnh v&agrave; đ&ocirc;ng hơn? </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi họp với Ban Chỉ huy chiến dịch t&ocirc;i mới quyết định cứ mỗi một tuần sau khi hoạt động xong th&igrave; Ban Chỉ huy chiến dịch sẽ c&ugrave;ng với c&aacute;c bạn tổ chức một buổi &ldquo;tổng kết&rdquo; nho nhỏ tại nh&agrave; của một bạn chiến sĩ n&agrave;o đ&oacute; hoặc ngay tại trụ sở c&aacute;c khu phố m&agrave; m&igrave;nh vừa tổ chức hoạt động. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; để đảm bảo cho c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển lực lượng cứ mỗi tối thứ 6 của tuần t&ocirc;i c&ugrave;ng Ban chỉ huy v&agrave; một số bạn chiến sĩ &ldquo;giỏi ăn n&oacute;i&rdquo; đi một v&ograve;ng c&aacute;c khu phố để tiếp tục &ldquo;dụ&rdquo; c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c tham gia v&agrave;o chiến dịch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về hoạt động của chiến dịch, anh Tuấn cho biết nnếu muốn thanh ni&ecirc;n của m&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tham gia th&igrave; phải c&aacute;c hoạt động của chiến dịch phải mang t&iacute;nh &ldquo;bề nổi&rdquo; nhiều, phải tổ chức ngo&agrave;i trời, phải s&ocirc;i động, phải n&aacute;o nhiệt th&igrave; thanh ni&ecirc;n họ mới th&iacute;ch v&agrave; tham gia. Ch&iacute;nh v&igrave; thế trong thời gian anh tham gia chỉ huy chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh c&aacute;c hoạt động t&ocirc;i đ&atilde; tổ chức đều mang t&iacute;nh s&ocirc;i nổi, rộn r&agrave;ng v&agrave; n&aacute;o nhiệt như: diễu h&agrave;nh xe đạp hoa v&igrave; đường phố sạch đẹp, ph&acirc;n luồng giao th&ocirc;ng tại tuyến đường L&ecirc; Hồng Phong (d&agrave;i 30m), tổ chức đ&ecirc;m thời trang từ vật dụng t&aacute;i chế cho c&aacute;c em thiếu nhi kh&oacute; khăn tại trường Ho&agrave;ng Diệu,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; rồi 4 tuần chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh&nbsp;cũng qua đi, nhưng lực lượng t&igrave;nh nguyện của anh vẫn c&ograve;n đ&oacute;, c&aacute;c bạn vẫn tiếp tục tham gia c&aacute;c hoạt động do Đo&agrave;n - Hội tổ chức v&agrave; đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; nguồn c&aacute;n bộ đo&agrave;n sau n&agrave;y tiếp tục x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n Hội của phường 12 quận 10.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năng nổ, tự tin, nhiệt t&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c, nhưng đ&ocirc;i lần anh gặp phải thất bại v&igrave; những l&yacute; do kh&aacute;ch quan lẫn chủ quan.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua mỗi &ldquo;sự cố&rdquo;, anh lại r&uacute;t những b&agrave;i học kinh nghiệm v&agrave; t&iacute;ch lũy được nhiều kiến thức cho bản th&acirc;n. Đối với anh, động lực quan trọng nhất l&agrave; tinh thần đo&agrave;n kết của tập thể. V&igrave; ch&iacute;nh sự đo&agrave;n kết sẽ gi&uacute;p bản th&acirc;n l&agrave;m được nhiều việc hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Quận Đo&agrave;n 10, điều kiện c&ocirc;ng việc &aacute;p lực hơn, đ&ograve;i hỏi t&iacute;nh chuy&ecirc;n s&acirc;u hơn nhưng anh kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn v&agrave; t&igrave;m ra những phương ph&aacute;p ph&ugrave; hợp để điều h&agrave;nh tốt c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều t&ocirc;i ấn tượng nhất ở anh l&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m việc &ldquo;Nhiệt huyết, năng động, s&aacute;ng tạo, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC BẢO</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;