Giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Chương tr&igrave;nh Giao lưu văn h&oacute;a trại h&egrave; thiếu nhi 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia năm 2018 đ&atilde; diễn ratại Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia của 200 đại biểu thiếu nhi 3 nước v&agrave; hơn 250 thiếu nhi đến từ c&aacute;c quận huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31251/IMG_0248.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a 3 nước tại trại h&egrave; thiếu nhi l&agrave; một trong những hoạt động ch&iacute;nh của trại h&egrave; c&aacute;c năm. Đ&acirc;y l&agrave; dịp để 3 nước tr&igrave;nh diễn c&aacute;c tiết mục mang đậm bản sắc d&acirc;n tộc của mỗi nước. Gi&uacute;p cho c&aacute;c em thiếu nhi thưởng thức, t&igrave;m hiểu về văn h&oacute;a nghệ thuật nước bạn, th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; sự gắn kết t&igrave;nh bạn, t&igrave;nh hữu nghị 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia bằng lời ca, tiếng h&aacute;t, điệu m&uacute;a. Đặc biệt, những tiết mục văn nghệ n&agrave;y do ch&iacute;nh c&aacute;c bạn trại sinh biểu diễn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương &ndash; B&iacute; thư Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam; &ocirc;ng Chanpheng Sengmani &ndash; Tổng L&atilde;nh sự qu&aacute;n CHDCND L&agrave;o; đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp &ndash; Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. HCM; &ocirc;ng Prak Chitra &ndash; Ph&oacute; gi&aacute;m đốc hợp t&aacute;c quốc tế của cựu thanh ni&ecirc;n, Bộ Gi&aacute;o dục Thanh ni&ecirc;n v&agrave; thể thao, Trưởng Đo&agrave;n đại biểu thiếu nhi Vương quốc Campuchia; đồng ch&iacute; Soumaly Thamma Vong &ndash; Quyền B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o Thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. HCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. HCM c&ugrave;ng c&aacute;c l&atilde;nh đạo 3 nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a 3 nước, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. HCM nhấn mạnh: &ldquo;Quan hệ gắn kết anh em giữa 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia từ l&acirc;u đ&atilde; trở th&agrave;nh truyền thống tốt đẹp, 3 nước ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng chung d&ograve;ng chảy của s&ocirc;ng M&ecirc; K&ocirc;ng, c&ugrave;ng bắt nguồn chung từ nền văn minh l&uacute;a nước n&ecirc;n nền văn h&oacute;a của 3 nước c&oacute; n&eacute;t tương đồng. Từ đ&oacute; văn h&oacute;a sẽ l&agrave; sợi d&acirc;y kết nối chặt chẽ hơn nữa t&igrave;nh đo&agrave;n kết gắn b&oacute; keo sơn của 3 nước ch&uacute;ng ta&rdquo;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh gửi lời thăm hỏi ch&acirc;n t&igrave;nh đến tỉnh Attapeu, nơi vừa xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện v&agrave; tặng 2000 tập trắng, 50 triệu đồng đến thiếu nhi tỉnh Attapeu vượt qua kh&oacute; khăn hiện tại, chuẩn bị năm học mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lần thứ hai tham gia trại h&egrave; 3 nước Đ&ocirc;ng Dương, bạn Nguyễn Phương Thủy &ndash; đại biểu thiếu nhi Việt Nam chia sẻ: &ldquo;C&aacute;c bạn L&agrave;o v&agrave; Campuchia c&ograve;n chỉ em n&oacute;i tiếng của nước bạn, c&aacute;c điệu m&uacute;a. Em được thưởng thức v&agrave; học c&aacute;c điệu m&uacute;a của c&aacute;c bạn mặc d&ugrave; điệu m&uacute;a hơi kh&oacute;&rdquo;. Bạn Lay Somaly đến từ đo&agrave;n Campuchia h&agrave;o hứng chia sẻ: &ldquo;h&ocirc;m nay em rất vui, c&aacute;c tiết mục văn nghệ đều hay v&agrave; t&agrave;i năng, c&aacute;c bạn nữ nước L&agrave;o v&agrave; Việt Nam rất dễ thương&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&uacute;c h&aacute;t Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia Samaki trong đ&ecirc;m giao lưu văn h&oacute;a v&agrave; những ng&agrave;y tiếp theo của hội trại 3 nước sẽ tiếp tục được h&aacute;t vang. C&aacute;c em thiếu nhi sẽ c&oacute; dịp để trao đổi, giao lưu v&agrave; chia sẻ về văn h&oacute;a d&acirc;n tộc của nước m&igrave;nh. Trại h&egrave; tiếp tục l&agrave; m&ocirc;i trường gắn kết t&igrave;nh hữu nghị giữa Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;