Quận 9: Chiến sĩ Hành quân xanh vinh dự được kết nạp Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự dũng cảm, can đảm hi sinh bản th&acirc;n để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ đảm bảo an to&agrave;n cho người d&acirc;n cũng như hoạt động t&iacute;ch cực trong Chiến dịch t&igrave;nh nguyện&nbsp;H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, Thiếu &uacute;y L&ecirc; Nam Hải đ&atilde; vinh dự được kết nạp Đảng v&agrave;o chiều 7/8 tại chi bộ phường Phước Long B, Quận 9.</span></span></em></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Nam Hải ch&iacute;nh thức nhận nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c tại C&ocirc;ng an khu phố 4, phường Phước Long B v&agrave;o th&aacute;ng 10/2017. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, đồng ch&iacute; đ&atilde; c&oacute; lần hi sinh sự an to&agrave;n của bản th&acirc;n, đối mặt với tội phạm ma t&uacute;y đang cầm hung kh&iacute; nguy hiểm, khiến đồng ch&iacute; bị thương nặng v&agrave; phải d&ugrave;ng thuốc chống phơi nhiễm. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; Hải đ&atilde; hoạt động t&iacute;ch cực trong chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, cụ thể l&agrave; tham gia tuy&ecirc;n truyền cho b&agrave; con người d&acirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n về kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y, tham gia tập huấn kỹ năng tho&aacute;t hiểm khi xảy ra sự cố ch&aacute;y nổ, hướng dẫn thao t&aacute;c, sử dụng b&igrave;nh chữa ch&aacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31256/IMG_3950.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31256/IMG_3958.JPG" style="height:95%; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Nam Hải&nbsp;</span>c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật v&agrave; được kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Huỳnh Thiện Ngon - B&iacute; thư chi bộ, Trưởng C&ocirc;ng an phường Phước Long B đ&aacute;nh gi&aacute;: &ldquo;Đồng ch&iacute; Hải đ&atilde; c&oacute; những th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật trong việc đấu tranh ph&ograve;ng chống tội phạm, t&iacute;ch cực đương đầu với nguy hiểm. Điều đ&oacute; đ&atilde; được sự ghi nhận của cơ quan. D&ugrave; kinh nghiệm v&agrave; tuổi đời c&ograve;n &iacute;t, t&ocirc;i mong rằng đồng ch&iacute; Hải sẽ tiếp tục cố gắng, ph&aacute;t huy những g&igrave; m&igrave;nh đ&atilde; đạt được cũng như học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh L&ecirc; Nam Hải trong tư thế trang nghi&ecirc;m đ&atilde; d&otilde;ng dạc đọc lời tuy&ecirc;n thệ dưới l&aacute; cờ vinh quang của d&acirc;n tộc v&agrave; của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến sĩ L&ecirc; Nam Hải chia sẻ: &ldquo;T&ocirc;i cảm thấy rất phấn khởi v&agrave; tự h&agrave;o khi được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; động lực để t&ocirc;i phấn đấu trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c cũng như cống hiến nhiều hơn trong việc phục vụ Nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;.</span></span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify"> <p><strong>Dũng cảm...</strong></p> <p><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;ch đ&acirc;y 6 th&aacute;ng, khoảng 8 giờ s&aacute;ng 16-2 (M&ugrave;ng 1 Tết Mậu Tuất), trong l&uacute;c đang trong ca trực th&igrave; C&ocirc;ng an phường Phước Long B, quận 9 nhận được tin b&aacute;o của người d&acirc;n tại khu vực cầu cống đập Rạch Chiếc (c&ograve;n gọi l&agrave; cầu Nam L&yacute;, thuộc khu phố 6), c&oacute; một đối tượng &ldquo;ng&aacute;o đ&aacute;&rdquo; leo l&ecirc;n cầu đập cao khoảng 5m la h&eacute;t, tr&ecirc;n tay c&oacute; cầm dao Th&aacute;i Lan v&agrave; tự rạch v&agrave;o bụng g&acirc;y chảy m&aacute;u.&nbsp;</em></span><span style="font-size:12px"><em>Ng&agrave;y đầu năm mới lại nhận được tin n&oacute;ng, C&ocirc;ng an phường đ&atilde; cử ngay nh&oacute;m c&ocirc;ng t&aacute;c cấp tốc xuống hiện trường để giải quyết sự việc, nhằm tr&aacute;nh xảy ra chuyện đ&aacute;ng tiếc do kẻ nghiện ma t&uacute;y l&ecirc;n cơn, kh&oacute; lường hậu quả.Khi thấy c&ocirc;ng an, lập tức đối tượng l&agrave; T.T.A (tự L&yacute; Cai, ngụ khu phố 5, phường Phước Long B; từng c&oacute; tiền &aacute;n, tiền sự về tội &ldquo;trộm cắp t&agrave;i sản&rdquo; v&agrave; hiện l&agrave; đối tượng h&igrave;nh sự, c&oacute; dấu hiệu mua b&aacute;n ma t&uacute;y, sử dụng tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y, đang được C&ocirc;ng an theo d&otilde;i) leo xuống đất v&agrave; cầm dao bỏ chạy.</em></span></p> <p><span style="font-size:12px"><em>Tr&ecirc;n đường đi, T.A c&ograve;n chụp lấy c&acirc;y dao chặt dừa của người b&aacute;n dừa ven đường rồi bất ngờ chui v&agrave;o một ph&ograve;ng trọ của người d&acirc;n nằm tr&ecirc;n đường 539 cố thủ. Mặc d&ugrave; trải qua nhiều giờ được c&aacute;c lực lượng vận động, khuy&ecirc;n nhủ nhưng T.A vẫn tỏ th&aacute;i độ hung hăng, l&ecirc;n cơn cầm dao ch&eacute;m, đập ph&aacute; hư hỏng nhiều t&agrave;i sản trong ph&ograve;ng. Chưa dừng lại ở đ&oacute;, kẻ &ldquo;ng&aacute;o đ&aacute;&rdquo; n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; th&aacute;i độ đ&ograve;i x&ocirc;ng ra ch&eacute;m lực lượng c&ocirc;ng an.</em></span></p> <p><span style="font-size:12px"><em>Sự việc k&eacute;o d&agrave;i đến 11 giờ 30 trưa c&ugrave;ng ng&agrave;y, g&acirc;y n&aacute;o loạn cả khu phố khiến người d&acirc;n hoang mang, tụ tập mỗi l&uacute;c c&agrave;ng đ&ocirc;ng g&acirc;y mất an ninh trật tự. Lực lượng cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự, cảnh s&aacute;t ma t&uacute;y C&ocirc;ng an quận 9 v&agrave; lực lượng cảnh s&aacute;t PCCC cũng đ&atilde; c&oacute; mặt để t&igrave;m c&aacute;ch khống chế đối tượng.&nbsp;</em></span><span style="font-size:12px"><em>Đến khi ph&aacute;t hiện T.A. iếp tục l&ecirc;n g&aacute;c đập ph&aacute; đồ đạc, thiếu &uacute;y L&ecirc; Nam Hải (SN 1993, cảnh s&aacute;t khu vực của khu phố 4, phường Phước Long&nbsp;t&igrave;m c&aacute;ch lẻn v&agrave;o ph&iacute;a tr&ecirc;n để tiếp cận. Tuy nhi&ecirc;n, khi thấy anh Hải, T.A vung con dao chặt dừa ch&eacute;m tới tấp.</em></span></p> <p><span style="font-size:12px"><em>Với h&agrave;nh động của t&ecirc;n &ldquo;ng&aacute;o đ&aacute;&rdquo; l&agrave; rất nguy hiểm, hắn cầm dao bổ thẳng v&agrave;o đầu nhưng thiếu &uacute;y Hải đ&atilde; n&eacute; đ&ograve;n, đưa tay l&ecirc;n đỡ khiến con dao đi thẳng v&agrave;o b&agrave;n tay. Mặc d&ugrave; bị thượng, nhưng anh vẫn cố lao v&agrave;o khống chế kẻ hung hăng n&agrave;y v&agrave; được hai người d&acirc;n dũng cảm l&agrave; c&aacute;c anh Huỳnh Hữu T&iacute;n (SN 1973, nh&acirc;n vi&ecirc;n bảo vệ qu&aacute;n ăn Ba Con Cừu) v&agrave; Trần Văn Sớm (SN 1993, qu&ecirc; B&igrave;nh Phước) x&ocirc;ng v&agrave;o khống chế được đối tượng đưa về phường xử l&yacute;.</em></span></p> <p><span style="font-size:12px"><em>Ngay sau đ&oacute; anh Hải được đồng nghiệp đưa v&agrave;o bệnh viện cấp cứu, băng b&oacute; vết thương. B&aacute;c sĩ cho biết, anh bị đứt g&acirc;n duỗi, g&atilde;y xương đầu ng&oacute;n &uacute;t tr&aacute;i v&agrave; vết thương hở ng&oacute;n 4 tay tr&aacute;i khoảng 1cm n&ecirc;n phải tiến h&agrave;nh phẫu thuật. Do đối tượng nghiện ma t&uacute;y n&ecirc;n anh Hải đ&atilde; được uống thuốc phơi nhiễm HIV kịp thời để ph&ograve;ng ngừa.</em></span></p> <p><span style="font-size:12px"><em>Đ&oacute; l&agrave; một trong những th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật trong việc đấu tranh ph&ograve;ng chống tội phạm, t&iacute;ch cực đương đầu với nguy hiểm.&nbsp;</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; HUỆ MẪN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;