Quận 10 thực hiện phát 1500 quạt tay tuyên truyền phòng chống tội phạm cho người dân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay v&igrave; c&aacute;ch tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng thường l&agrave; bằng lời n&oacute;i, BCH chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Quận 10 đ&atilde; s&aacute;ng tạo &aacute;p dụng đưa những th&ocirc;ng tin tuy&ecirc;n truyền phồng chống tội phạm th&agrave;nh ấn phẩm quạt tay nhỏ gọn để người d&acirc;n c&oacute; thể sử dụng, theo d&otilde;i những thủ đoạn tinh vi của tội phạm v&agrave; bi&ecirc;n ph&aacute;m ph&ograve;ng chống trộm cắp t&agrave;i sản.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31260/IMG_8502.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng nay 09/8/2018, tr&ecirc;n to&agrave;n địa b&agrave;n Quận 10, BCH chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh đ&atilde; thực hiện ph&acirc;n ph&aacute;t 1500 quạt tay tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng chống tội phạm cho c&aacute;c hộ d&acirc;n, hộ kinh doanh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Đ&acirc;y l&agrave; một sản phẩm tuy&ecirc;n truyền s&aacute;ng tạo m&agrave; BCH chiến dịch đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; cao về tầm ứng dụng thực tế của n&oacute; trong rộng r&atilde;i đời sống người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31260/IMG_8507.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC BẢO</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;