Hai công nhân trẻ Công ty Thoát nước đô thị được kết nạp Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Nỗ lực hết m&igrave;nh để bước v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng&rdquo; &ndash; Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ ch&acirc;n th&agrave;nh của 2 chiến sỹ Kỹ nghỉ hồng - Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Tho&aacute;t nước đ&ocirc; thị Th&agrave;nh phố trong buổi lễ kết nạp Đảng s&aacute;ng 8.8 tại Nh&agrave; m&aacute;y Xử l&yacute; nước thải B&igrave;nh Hưng (H. B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31262/IMG_6726.JPG" style="height:467px; width:700px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><em>Anh L&ecirc; Thanh Tuấn (thứ tư từ phải qua) v&agrave; anh Nguyễn Trung Th&agrave;nh (thứ năm từ tr&aacute;i qua)&nbsp;tại Lễ kết nạp Đảng​</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tự h&agrave;o bước v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong lao động, sản xuất v&agrave; trong c&aacute;c hoạt động đo&agrave;n thể, s&aacute;ng 8.8, Đảng bộ C&ocirc;ng ty TNHH MTV Tho&aacute;t nước đ&ocirc; thị Th&agrave;nh phố đ&atilde; ra quyết định kết nạp hai đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam bao gồm: đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Tuấn v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Trung Th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự lễ kết nạp c&oacute; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Huỳnh Hiệp Sỹ - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Huỳnh Minh Đắc - B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối Doanh nghiệp Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Thắng - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty c&ugrave;ng c&aacute;c đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của c&ocirc;ng ty.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu trong c&ocirc;ng việc v&agrave; hoạt động, hai đồng ch&iacute; đ&atilde; vinh dự bước v&agrave;o đội ngũ của Đảng. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Tuấn (sinh năm 1989) sinh ra tại B&igrave;nh Phước, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave; kỹ thuật vi&ecirc;n c&ocirc;ng nghiệp đồng thời l&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n của&nbsp; X&iacute; nghiệp xử l&yacute; nước thải B&igrave;nh Hưng. Anh đ&atilde; c&ocirc;ng t&aacute;c tại x&iacute; nghiệp được 6 năm v&agrave; đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c. Đặc biệt l&agrave; giải nhất trong cuộc thi &ldquo;B&agrave;n tay v&agrave;ng&rdquo; do C&ocirc;ng Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Tho&aacute;t nước đ&ocirc; thị Th&agrave;nh phố tổ chức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chia sẻ cảm x&uacute;c khi được kết nạp Đảng, Thanh Tuấn chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh thấy v&ocirc; c&ugrave;ng hạnh ph&uacute;c v&agrave; tự h&agrave;o. Đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh quả đạt được sau nhiều nỗ lực l&agrave;m việc v&agrave; l&agrave; động lực để m&igrave;nh tiếp tục cố gắng trong lao động sản xuất&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Trung Th&agrave;nh (sinh năm 1987), qu&ecirc; gốc H&agrave; Nội cũng c&oacute; nhiều nỗ lực trong 7 năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại trạm bơm nước thải Nhi&ecirc;u Lộc - Thị Ngh&egrave;. Anh l&agrave; kỹ sư c&ocirc;ng nghệ tự động. Gia đ&igrave;nh vốn c&oacute; truyền thống c&aacute;ch mạng, bố mẹ anh đều đạt nhiều hu&acirc;n chương kh&aacute;ng chiến của Đảng, do đ&oacute;, khi được kết nạp Đảng, Nguyễn Trung Th&agrave;nh cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng tự h&agrave;o v&igrave; đ&atilde; tiếp bước được truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của gia đ&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nỗ lực với tư c&aacute;ch mới</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để trở th&agrave;nh Đảng vi&ecirc;n mới, cả hai đồng ch&iacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực trong c&ocirc;ng việc m&agrave; c&ograve;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia c&aacute;c hoạt động.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Thanh Tuấn chia sẻ, năm n&agrave;o đến m&ugrave;a hoạt động t&igrave;nh nguyện, Tuấn&nbsp;đều cố gắng tham gia c&aacute;c chiến dịch. Năm nay, với tư c&aacute;ch l&agrave; chiến sỹ Kỳ nghỉ hồng,&nbsp; Thanh Tuấn v&agrave; cả Trung Th&agrave;nh đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia nhiều hoạt động như: ph&aacute;t quang đường s&aacute;, khơi th&ocirc;ng k&ecirc;nh rạch, sơn vẽ nắp cống,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trung Th&agrave;nh cho hay, mỗi hoạt động tuy nhỏ nhưng với anh đều c&oacute; &yacute; nghĩa lớn lao: &ldquo;M&igrave;nh chỉ m&atilde;i l&agrave;m việc theo chuy&ecirc;n m&ocirc;n cũng kh&ocirc;ng hẳn tốt. Khi tham gia c&aacute;c chiến dịch, m&igrave;nh gặp gỡ nhiều anh em, gi&uacute;p đỡ được nhiều b&agrave; con, g&oacute;p phần l&agrave;m th&agrave;nh phố th&ecirc;m sạch đẹp&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với nhiệm vụ&nbsp;l&agrave; những nh&acirc;n vi&ecirc;n của c&ocirc;ng ty xử l&iacute; nước thải, g&oacute;p phần l&agrave;m đẹp cho m&ocirc;i trường thảng phố, điều m&agrave; hai Đảng vi&ecirc;n n&agrave;y hi vọng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; l&agrave;m việc hết m&igrave;nh để x&acirc;y dựng n&ecirc;n th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.&nbsp;Quan trọng hơn, cả hai đảng vi&ecirc;n trẻ mong muốn lan tỏa được th&ocirc;ng điệp tốt đẹp đến người d&acirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện. Để mỗi người d&acirc;n tự m&igrave;nh n&acirc;ng cao &yacute; thức về bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc được kết nạp v&agrave;o Đảng ch&iacute;nh l&agrave; niềm tự h&agrave;o cũng l&agrave; tiếp th&ecirc;m động lực để hai đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Tuấn v&agrave; Nguyễn Trung Th&agrave;nh tiếp tục nỗ lực trong c&ocirc;ng việc. Cả hai đảng vi&ecirc;n trẻ&nbsp;đều đang v&agrave; sẽ cố gắng để thực hiện tốt sứ mệnh của một Đảng vi&ecirc;n của C&ocirc;ng ty TNHH MTV Tho&aacute;t nước đ&ocirc; thị Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31262/Anh%20Ngo%20Minh%20Hai%20tham%20quan%20nha%20may.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Ng&ocirc; Minh Hải c&ugrave;ng đo&agrave;n&nbsp;tham quan nh&agrave; m&aacute;y xử l&yacute; nước thải B&igrave;nh Hưng &ndash; nơi hai chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng được kết nạp​</em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;