Hội Sinh viên Việt Nam

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>NH&#7918;NG HI&#7874;U BI&#7870;T C&#416; B&#7842;N V&#7872; H&#7896;I SI</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" color="#0750a9" size="2">NH&#7918;NG HI&#7874;U BI&#7870;T C&#416; B&#7842;N V&#7872; H&#7896;I SINH VIÊN VI&#7878;T NAM </font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img height="90" hspace="8" src="logo_SV.gif" width="90" align="right" vspace="8" border="0">H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam là t&#7893; ch&#7913;c chính tr&#7883; - xã h&#7897;i c&#7911;a gi&#7899;i sinh viên Vi&#7879;t Nam. H&#7897;i bao g&#7891;m nh&#7919;ng sinh viên Vi&#7879;t Nam &#273;ang h&#7885;c t&#7841;i các tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7841;i h&#7885;c, Cao &#273;&#7859;ng &#7903; trong và ngoài n&#432;&#7899;c có m&#7909;c &#273;ích ph&#7845;n &#273;&#7845;u cho n&#432;&#7899;c Vi&#7879;t Nam hòa bình, &#273;&#7897;c l&#7853;p, dân ch&#7911;, giàu m&#7841;nh, v&#259;n minh và vì nh&#7919;ng quy&#7873;n h&#7907;p pháp c&#7911;a sinh viên. <br> <br> H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam t&#7893; ch&#7913;c và ho&#7841;t &#273;&#7897;ng theo nguyên t&#7855;c: t&#7921; nguy&#7879;n, hi&#7879;p th&#432;&#417;ng dân ch&#7911;, ph&#7889;i h&#7907;p và th&#7889;ng nh&#7845;t hành &#273;&#7897;ng. <br> <br> H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam có t&#432; cách pháp nhân, có c&#417; quan th&#432;&#7901;ng tr&#7921;c, có bi&#7875;u tr&#432;ng riêng. Tr&#7909; s&#7903; c&#7911;a H&#7897;i &#273;&#7863;t t&#7841;i Hà N&#7897;i, th&#7911; &#273;ô n&#432;&#7899;c C&#7897;ng hòa Xã h&#7897;i ch&#7911; ngh&#297;a Vi&#7879;t Nam. Ngày truy&#7873;n th&#7889;ng c&#7911;a H&#7897;i là 9 thang giêng - Ngày h&#7885;c sinh, sinh viên Vi&#7879;t Nam. <br> <br> H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam ho&#7841;t &#273;&#7897;ng trong khuôn kh&#7893; Hi&#7871;n pháp và pháp lu&#7853;t c&#7911;a n&#432;&#7899;c C&#7897;ng hòa Xã h&#7897;i Ch&#7911; ngh&#297;a Vi&#7879;t Nam. H&#7897;i ho&#7841;t &#273;&#7897;ng d&#432;&#7899;i s&#7921; lãnh &#273;&#7841;o c&#7911;a &#272;&#7843;ng c&#7897;ng s&#7843;n Vi&#7879;t Nam, s&#7921; qu&#7843;n lý c&#7911;a Nhà n&#432;&#7899;c và trong s&#7921; ph&#7889;i h&#7907;p ch&#7863;t ch&#7869; v&#7899;i &#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh, trong &#273;ó &#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh có vai trò nòng c&#7889;t. <br> <br> H&#7897;i là thành viên c&#7911;a M&#7863;t tr&#7853;n T&#7893; qu&#7889;c Vi&#7879;t Nam, H&#7897;i Liên hi&#7879;p Thanh niên Vi&#7879;t Nam và H&#7897;i Liên hi&#7879;p Sinh viên qu&#7889;c t&#7871;. <br> <br> <b>H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam có m&#7909;c &#273;ích: </b><br> <br> - &#272;oan k&#7871;t t&#7853;p h&#7907;p r&#7897;ng rãi nh&#7919;ng sinh viên Vi&#7879;t Nam ph&#7845;n &#273;&#7845;u cho n&#432;&#7899;c Vi&#7879;t Nam &#273;&#7897;c l&#7853;p, dân ch&#7911;, giàu m&#7841;nh và v&#259;n minh theo con &#273;&#432;&#7901;ng xã h&#7897;i ch&#7911; ngh&#297;a. <br> <br> - Ho&#7841;t &#273;&#7897;ng vì s&#7921; ti&#7871;n b&#7897; và vì nh&#7919;ng quy&#7873;n h&#7907;p pháp c&#7911;a sinh viên Vi&#7879;t Nam. <br> <br> - Ph&#7845;n &#273;&#7845;u gi&#7919; gìn b&#7843;n s&#7855;c v&#259;n hóa t&#7889;t &#273;&#7865;p c&#7911;a dân t&#7897;c và ti&#7871;p thu tinh hoa v&#259;n hóa c&#7911;a nhân lo&#7841;i. <br> <br> - &#272;oàn k&#7871;t và h&#7907;p tác bình &#273;&#7859;ng v&#7899;i sinh viên các n&#432;&#7899;c trên th&#7871; gi&#7899;i vì m&#7909;c tiêu hòa bình, &#273;&#7897;c l&#7853;p dân t&#7897;c, dân ch&#7911; và phát tri&#7875;n. </font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam có nhi&#7879;m v&#7909;: <br> </b><br> 1) &#272;oàn k&#7871;t, giúp &#273;&#7905; sinh viên trong h&#7885;c t&#7853;p và rèn luy&#7879;n, hoàn thành nhi&#7879;m v&#7909; c&#7911;a ng&#432;&#7901;i sinh viên trong nhà tr&#432;&#7901;ng và ngoài xã h&#7897;i. <br> <br> 2) Cùng v&#7899;i các c&#417; quan nhà n&#432;&#7899;c và các t&#7893; ch&#7913;c xã h&#7897;i khác ch&#259;m lo &#273;&#7901;i s&#7889;ng v&#7853;t ch&#7845;t, tinh th&#7847;n và b&#7843;o v&#7879; các quy&#7873;n h&#7907;p pháp c&#7911;a sinh viên. <br> <br> 3) &#272;&#7897;ng viên sinh viên tham gia xây d&#7921;ng và qu&#7843;n lý nhà tr&#432;&#7901;ng, tham gia ho&#7841;t &#273;&#7897;ng xã h&#7897;i, nhân &#273;&#7841;o, t&#7915; thi&#7879;n. <br> <br> 4) Phát tri&#7875;n quan h&#7879; h&#7907;p tác v&#7899;i các t&#7893; ch&#7913;c sinh viên các n&#432;&#7899;c vì m&#7909;c tiêu hòa bình, h&#7919;u ngh&#7883; và ti&#7871;n b&#7897; xã h&#7897;i. <br> <br> <font color="#000080"><b>Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i:<br> </b>&#272;&#7883;a ch&#7881;: 64 Bà Tri&#7879;u, Hà N&#7897;i<br> &#272;i&#7879;n tho&#7841;i: 8263874<br> <br> <b>H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam – thành ph&#7889; H&#7891; Chí Minh:</b><br> &#272;&#7883;a ch&#7881;: 33 Nguy&#7877;n Th&#7883; Minh Khai Q1, Thành ph&#7889; H&#7891; Chí Minh<br> &#272;i&#7879;n tho&#7841;i: 8225123</font></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;