Hội Sinh viên Việt Nam

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>NH&#7918;NG HI&#7874;U BI&#7870;T C&#416; B&#7842;N V&#7872; H&#7896;I SI</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" color="#0750a9" size="2">NH&#7918;NG HI&#7874;U BI&#7870;T C&#416; B&#7842;N V&#7872; H&#7896;I SINH VIÊN VI&#7878;T NAM </font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img height="90" hspace="8" src="logo_SV.gif" width="90" align="right" vspace="8" border="0">H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam là t&#7893; ch&#7913;c chính tr&#7883; - xã h&#7897;i c&#7911;a gi&#7899;i sinh viên Vi&#7879;t Nam. H&#7897;i bao g&#7891;m nh&#7919;ng sinh viên Vi&#7879;t Nam &#273;ang h&#7885;c t&#7841;i các tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7841;i h&#7885;c, Cao &#273;&#7859;ng &#7903; trong và ngoài n&#432;&#7899;c có m&#7909;c &#273;ích ph&#7845;n &#273;&#7845;u cho n&#432;&#7899;c Vi&#7879;t Nam hòa bình, &#273;&#7897;c l&#7853;p, dân ch&#7911;, giàu m&#7841;nh, v&#259;n minh và vì nh&#7919;ng quy&#7873;n h&#7907;p pháp c&#7911;a sinh viên. <br> <br> H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam t&#7893; ch&#7913;c và ho&#7841;t &#273;&#7897;ng theo nguyên t&#7855;c: t&#7921; nguy&#7879;n, hi&#7879;p th&#432;&#417;ng dân ch&#7911;, ph&#7889;i h&#7907;p và th&#7889;ng nh&#7845;t hành &#273;&#7897;ng. <br> <br> H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam có t&#432; cách pháp nhân, có c&#417; quan th&#432;&#7901;ng tr&#7921;c, có bi&#7875;u tr&#432;ng riêng. Tr&#7909; s&#7903; c&#7911;a H&#7897;i &#273;&#7863;t t&#7841;i Hà N&#7897;i, th&#7911; &#273;ô n&#432;&#7899;c C&#7897;ng hòa Xã h&#7897;i ch&#7911; ngh&#297;a Vi&#7879;t Nam. Ngày truy&#7873;n th&#7889;ng c&#7911;a H&#7897;i là 9 thang giêng - Ngày h&#7885;c sinh, sinh viên Vi&#7879;t Nam. <br> <br> H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam ho&#7841;t &#273;&#7897;ng trong khuôn kh&#7893; Hi&#7871;n pháp và pháp lu&#7853;t c&#7911;a n&#432;&#7899;c C&#7897;ng hòa Xã h&#7897;i Ch&#7911; ngh&#297;a Vi&#7879;t Nam. H&#7897;i ho&#7841;t &#273;&#7897;ng d&#432;&#7899;i s&#7921; lãnh &#273;&#7841;o c&#7911;a &#272;&#7843;ng c&#7897;ng s&#7843;n Vi&#7879;t Nam, s&#7921; qu&#7843;n lý c&#7911;a Nhà n&#432;&#7899;c và trong s&#7921; ph&#7889;i h&#7907;p ch&#7863;t ch&#7869; v&#7899;i &#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh, trong &#273;ó &#272;oàn Thanh niên c&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh có vai trò nòng c&#7889;t. <br> <br> H&#7897;i là thành viên c&#7911;a M&#7863;t tr&#7853;n T&#7893; qu&#7889;c Vi&#7879;t Nam, H&#7897;i Liên hi&#7879;p Thanh niên Vi&#7879;t Nam và H&#7897;i Liên hi&#7879;p Sinh viên qu&#7889;c t&#7871;. <br> <br> <b>H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam có m&#7909;c &#273;ích: </b><br> <br> - &#272;oan k&#7871;t t&#7853;p h&#7907;p r&#7897;ng rãi nh&#7919;ng sinh viên Vi&#7879;t Nam ph&#7845;n &#273;&#7845;u cho n&#432;&#7899;c Vi&#7879;t Nam &#273;&#7897;c l&#7853;p, dân ch&#7911;, giàu m&#7841;nh và v&#259;n minh theo con &#273;&#432;&#7901;ng xã h&#7897;i ch&#7911; ngh&#297;a. <br> <br> - Ho&#7841;t &#273;&#7897;ng vì s&#7921; ti&#7871;n b&#7897; và vì nh&#7919;ng quy&#7873;n h&#7907;p pháp c&#7911;a sinh viên Vi&#7879;t Nam. <br> <br> - Ph&#7845;n &#273;&#7845;u gi&#7919; gìn b&#7843;n s&#7855;c v&#259;n hóa t&#7889;t &#273;&#7865;p c&#7911;a dân t&#7897;c và ti&#7871;p thu tinh hoa v&#259;n hóa c&#7911;a nhân lo&#7841;i. <br> <br> - &#272;oàn k&#7871;t và h&#7907;p tác bình &#273;&#7859;ng v&#7899;i sinh viên các n&#432;&#7899;c trên th&#7871; gi&#7899;i vì m&#7909;c tiêu hòa bình, &#273;&#7897;c l&#7853;p dân t&#7897;c, dân ch&#7911; và phát tri&#7875;n. </font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam có nhi&#7879;m v&#7909;: <br> </b><br> 1) &#272;oàn k&#7871;t, giúp &#273;&#7905; sinh viên trong h&#7885;c t&#7853;p và rèn luy&#7879;n, hoàn thành nhi&#7879;m v&#7909; c&#7911;a ng&#432;&#7901;i sinh viên trong nhà tr&#432;&#7901;ng và ngoài xã h&#7897;i. <br> <br> 2) Cùng v&#7899;i các c&#417; quan nhà n&#432;&#7899;c và các t&#7893; ch&#7913;c xã h&#7897;i khác ch&#259;m lo &#273;&#7901;i s&#7889;ng v&#7853;t ch&#7845;t, tinh th&#7847;n và b&#7843;o v&#7879; các quy&#7873;n h&#7907;p pháp c&#7911;a sinh viên. <br> <br> 3) &#272;&#7897;ng viên sinh viên tham gia xây d&#7921;ng và qu&#7843;n lý nhà tr&#432;&#7901;ng, tham gia ho&#7841;t &#273;&#7897;ng xã h&#7897;i, nhân &#273;&#7841;o, t&#7915; thi&#7879;n. <br> <br> 4) Phát tri&#7875;n quan h&#7879; h&#7907;p tác v&#7899;i các t&#7893; ch&#7913;c sinh viên các n&#432;&#7899;c vì m&#7909;c tiêu hòa bình, h&#7919;u ngh&#7883; và ti&#7871;n b&#7897; xã h&#7897;i. <br> <br> <font color="#000080"><b>Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i:<br> </b>&#272;&#7883;a ch&#7881;: 64 Bà Tri&#7879;u, Hà N&#7897;i<br> &#272;i&#7879;n tho&#7841;i: 8263874<br> <br> <b>H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam – thành ph&#7889; H&#7891; Chí Minh:</b><br> &#272;&#7883;a ch&#7881;: 33 Nguy&#7877;n Th&#7883; Minh Khai Q1, Thành ph&#7889; H&#7891; Chí Minh<br> &#272;i&#7879;n tho&#7841;i: 8225123</font></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;