Phụ trách Đội tham gia Hành trình Du khảo Việt Nam – Lào

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 14/8, 41 phụ tr&aacute;ch Đội của TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham gia lễ xuất qu&acirc;n của Hội trại Du khảo &ldquo;Hữu nghị Việt Nam &ndash; L&agrave;o&rdquo; năm 2018. Hội trại diễn ra từ ng&agrave;y 14/8 &ndash; 22/8 với sự tham gia của 41 đại biểu đi qua c&aacute;c địa điểm th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, tỉnh B&igrave;nh Phước, Đắk Lắk, B&igrave;nh Định v&agrave; tỉnh Champasak, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31312/04.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu l&ecirc;n đường bắt đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh du khảo.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại c&aacute;c địa điểm, 41 đại biểu sẽ tham quan c&aacute;c danh lam, thắng cảnh, di t&iacute;ch lịch sử; tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ; qua đ&oacute; n&acirc;ng cao kiến thức về truyền thống, lịch sử của c&aacute;c địa phương; thăm hỏi v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, gia đ&igrave;nh c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, thương binh, liệt sĩ; thăm, giao lưu với c&aacute;c đơn vị tại c&aacute;c địa phương trong chương tr&igrave;nh du khảo; tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu, trao học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong c&aacute;c trường, c&aacute;c cơ sở x&atilde; hội tại tỉnh Champasak, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o; tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;m hiểu, giao lưu, sinh hoạt tập thể với c&aacute;c Phụ tr&aacute;ch Đội, thanh thiếu nhi tại c&aacute;c địa phương v&agrave; trong nội bộ đo&agrave;n du khảo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội tại tỉnh Champasak, đo&agrave;n đại biểu dự kiến tặng những phần qu&agrave;, học bổng như: 10 xe đạp, 01 bộ loa di động, 10 đ&agrave;n ghita, 1 bộ trống Đội, 30 tr&aacute;i b&oacute;ng rổ, b&oacute;ng chuyền, 500 tập trắng, 20 học bổng trị gi&aacute; 300.000 kip L&agrave;o, 100 &aacute;o gi&oacute;&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n hội trại du khảo được mở rộng phạm vi sang nước bạn L&agrave;o, lan tỏa h&igrave;nh ảnh đẹp của phụ tr&aacute;ch Đội th&agrave;nh phố v&agrave; thắt chặt t&igrave;nh hữu nghị giữa hai nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TIỂU MI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;