Anh Đào Trọng Tuấn - Công ty Dịch vụ Công ích Quận 10 "Gắn bó, trưởng thành từ Công tác Đoàn và các chiến dịch Tình nguyện Hè"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp x&uacute;c với &ldquo;Thủ lĩnh Thanh ni&ecirc;n&rdquo; Đ&agrave;o Trọng Tuấn khi anh kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, song ngọn lửa thanh ni&ecirc;n trong anh vẫn bừng ch&aacute;y khi anh t&acirc;m sự với ch&uacute;ng t&ocirc;i những suy nghĩ, những kỷ niệm về qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, những lần tham gia chiến dịch T&igrave;nh nguy&ecirc;n H&egrave; s&ocirc;i nổi v&agrave; những chuyến đi kết nối cộng đồng&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31333/5.jpg" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đồng ch&iacute; Đ&agrave;o Trọng Tuấn bắt đầu c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n từ năm 2000, l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty dịch vụ c&ocirc;ng &iacute;ch từ năm 2008; từ năm 2010 đến năm 2014 anh l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n 10, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Dịch vụ C&ocirc;ng &iacute;ch. Nhớ lại chặng đường gần 15 năm l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n của m&igrave;nh, anh Tuấn chia sẻ: chẳng những việc tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n kh&ocirc;ng g&acirc;y trở ngại cho thời gian lao động, học tập m&agrave; tr&aacute;i lại c&ograve;n gi&uacute;p anh bản lĩnh, trưởng th&agrave;nh hơn, n&acirc;ng cao khả năng tiếp cận v&agrave; giải quyết c&ocirc;ng việc; khơi dậy trong anh nhiệt huyết cống hiến, thực hiện nhiều c&aacute;c hoạt động thiện nguyện v&agrave; cho anh những người bạn tốt, những kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anh Tuấn kể, l&uacute;c l&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Dịch vụ C&ocirc;ng &iacute;ch, anh đ&atilde; c&ugrave;ng với Ban chấp h&agrave;nh chi đo&agrave;n mạnh dạn tham mưu, đề xuất với Cấp ủy, Ban gi&aacute;m đốc tạo điều kiện để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong chi đo&agrave;n thực hiện nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n thiết thực như: tạo lập &quot;Vườn ươm thanh ni&ecirc;n&rdquo; để ươm c&aacute;c giống c&acirc;y l&aacute; m&agrave;u trồng tại c&aacute;c tiểu đảo, bồn c&acirc;y tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến đường; d&ugrave;ng động cơ xe m&aacute;y cũ chế m&aacute;y tời k&eacute;o d&acirc;y phục vụ việc nạo v&eacute;t cống r&atilde;nh tại c&aacute;c tuyến đường, hẻm nhỏ được thuận lợi; chế tạo Camera ph&ugrave; hợp để gi&uacute;p việc kiểm tra đường ống cống tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận được thực hiện hi&ecirc;u quả hơn; l&agrave;m đ&egrave;n t&iacute;n hiệu bằng điện tử lắp tr&ecirc;n c&aacute;c th&ugrave;ng r&aacute;c để c&ocirc;ng nh&acirc;n vệ sinh qu&eacute;t r&aacute;c v&agrave;o ban đ&ecirc;m thay v&igrave; đ&egrave;n dầu như trước&hellip; Những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n đ&atilde; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả trong lao động, sản xuất, l&agrave;m lợi cho c&ocirc;ng ty h&agrave;ng trăm triệu đồng; đặc biệt l&agrave; đ&atilde; n&acirc;ng cao vị tr&iacute;, vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n trong cơ quan, đơn vị v&agrave; x&atilde; hội. Đồng thời, trong thời gian đ&oacute;, để giải quyết những kh&oacute; khăn về kinh ph&iacute; hoạt động Đo&agrave;n, anh đ&atilde; c&ugrave;ng Ban chấp h&agrave;nh chi đo&agrave;n tham mưu Cấp ủy, Ban gi&aacute;m đốc giao cho chi đo&agrave;n th&ecirc;m một số ca qu&eacute;t c&aacute;c tuyến đường, cho chi đo&agrave;n được tận dụng c&aacute;c phế liệu thu gom được v&agrave; c&aacute;c dụng cụ, vật dụng hỏng để b&aacute;n g&acirc;y quỹ cho c&aacute;c hoạt động của chi đo&agrave;n. Từ đ&oacute; chi đo&agrave;n c&oacute; điều kiện để tổ chức c&aacute;c hoạt động đầu tư c&oacute; chiều s&acirc;u hơn, c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo an sinh x&atilde; hội cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại chi đo&agrave;n cũng như chăm lo học bổng cho học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận được thực hiện xuy&ecirc;n suốt, hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi n&oacute;i về một trong những điều t&acirc;m đắc nhất trong thời gian l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, anh Tuấn chia sẻ: Những hoạt động t&igrave;nh nguyện H&egrave;, hoạt động t&igrave;nh nguyện x&atilde; hội đến với những v&ugrave;ng xa, v&ugrave;ng kh&oacute; khăn để thăm hỏi, động vi&ecirc;n, tặng qu&agrave;; c&ugrave;ng với người d&acirc;n thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết thực như sửa nh&agrave;, x&acirc;y cầu, đắp đường, tổ chức kh&aacute;m, tư vấn sức khỏe v&agrave; ph&aacute;t thuốc cho gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi cho thiếu nhi, c&aacute;c s&acirc;n chơi giao lưu văn h&oacute;a, văn nghệ&hellip; Tất cả những hoạt động đ&oacute; đ&atilde; để lại trong anh những kỷ niệm kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n trong cuộc đời, khơi dậy trong anh nhiệt huyết cống hiến, bồi dưỡng trong anh t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước v&agrave; đ&oacute; l&agrave; những kho b&aacute;u tuổi trẻ đi theo anh suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh cuộc đời. Để rồi ch&uacute;ng ta thấy một &ldquo;Thủ lĩnh Thanh ni&ecirc;n&rdquo; hăng say trong c&ocirc;ng việc, nhiệt t&igrave;nh, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; hết l&ograve;ng v&igrave; thế hệ trẻ với những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng được tuy&ecirc;n dương, học tập noi theo.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC BẢO</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Vừa qua, Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu “Làm theo lời Bác” và gương gia đình 3 thế hệ “Chung ngọn cờ hồng” tiêu biểu năm 2019.

Agile Việt Nam
;