CLB Sao Bắc Đẩu Phú Nhuận tròn 10 tuổi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">S&aacute;ng 26/8 vừa qua, Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Sao Bắc Đẩu quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh sinh nhật 10 tuổi (2008 &ndash; 2018). Đến tham dự c&oacute; chị Trần Ngọc Hạnh &ndash; Đại diện Ban D&acirc;n vận Quận ủy; anh L&ecirc; Ph&uacute; Cường - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; anh Nguyễn Minh Tuấn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận Ph&uacute; Nhuận.</p> <p style="text-align:justify">C&acirc;u lạc bộ Sao Bắc Đẩu Ph&uacute; Nhuận trực thuộc Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận, trong những năm qua đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ l&agrave; nơi sinh hoạt, giao lưu v&agrave; r&egrave;n luyện kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho thanh thiếu nhi, th&ocirc;ng qua c&aacute;c buổi sinh hoạt c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong c&acirc;u lạc bộ được gặp gỡ trao đổi học tập&nbsp; kỹ năng sinh hoạt tập thể (Quản tr&ograve;, m&uacute;a, h&aacute;t, s&aacute;ng t&aacute;c..), kỹ năng hoạt động trại (Morse, semaphore, mật thư, dấu đường&hellip;), kỹ năng d&atilde; ngoại (Phương hương, ước đạc, bản đồ&hellip;), kỹ năng phục vụ đời sống (Kh&eacute;o tay, trang tr&iacute;&hellip;), kỹ năng văn h&oacute;a, thể dục thể thao, kỹ năng truyền th&ocirc;ng giao tiếp, kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m. Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&ograve;n được trao đổi về nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội th&ocirc;ng qua c&aacute;c buổi chuy&ecirc;n đề về ch&iacute;nh trị x&atilde; hội, kiến thức t&acirc;m l&yacute; gi&aacute;o dục, kiến thức lịch sử, c&aacute;c buổi l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội. Hiện tại, c&acirc;u lạc bộ với hơn 70 th&agrave;nh vi&ecirc;n, được chia th&agrave;nh 03 nh&oacute;m theo độ tuổi, từng nh&oacute;m tổ chức sinh hoạt ri&ecirc;ng với nhau gồm c&oacute; tiểu sao l&agrave; c&aacute;c em từ 05 tuổi đến 08 tuổi (c&oacute; 32 th&agrave;nh vi&ecirc;n), Sao Mộc gồm c&aacute;c em từ 8 đến 12 tuổi (20 th&agrave;nh vi&ecirc;n), Sao Hiệp sĩ gồm c&aacute;c em từ 13 tuổi trở l&ecirc;n (c&oacute; 18 th&agrave;nh vi&ecirc;n).</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31349/Sinh%20nhat%2010%20nam%20SBD%20Phu%20Nhuan.jpeg" style="height:334px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, anh Nguyễn Minh Tuấn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận đ&atilde; ch&uacute;c mừng C&acirc;u lạc bộ Sao Bắc Đẩu Ph&uacute; Nhuận tr&ograve;n 10 tuổi, giao nhiệm vụ cho Ban chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ tiếp tục ph&aacute;t huy năng lực, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng c&acirc;u lạc bộ ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh, c&aacute;c bạn th&agrave;nh vi&ecirc;n th&igrave; sắp xếp thời gian học tập, c&ocirc;ng việc để c&ugrave;ng gặp nhau v&agrave;o s&aacute;ng Chủ nhật h&agrave;ng tuần.</p> <p style="text-align:right"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; THANH TR&Iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;