CLB Sao Bắc Đẩu Phú Nhuận tròn 10 tuổi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">S&aacute;ng 26/8 vừa qua, Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Sao Bắc Đẩu quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh sinh nhật 10 tuổi (2008 &ndash; 2018). Đến tham dự c&oacute; chị Trần Ngọc Hạnh &ndash; Đại diện Ban D&acirc;n vận Quận ủy; anh L&ecirc; Ph&uacute; Cường - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; anh Nguyễn Minh Tuấn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận Ph&uacute; Nhuận.</p> <p style="text-align:justify">C&acirc;u lạc bộ Sao Bắc Đẩu Ph&uacute; Nhuận trực thuộc Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận, trong những năm qua đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ l&agrave; nơi sinh hoạt, giao lưu v&agrave; r&egrave;n luyện kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho thanh thiếu nhi, th&ocirc;ng qua c&aacute;c buổi sinh hoạt c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong c&acirc;u lạc bộ được gặp gỡ trao đổi học tập&nbsp; kỹ năng sinh hoạt tập thể (Quản tr&ograve;, m&uacute;a, h&aacute;t, s&aacute;ng t&aacute;c..), kỹ năng hoạt động trại (Morse, semaphore, mật thư, dấu đường&hellip;), kỹ năng d&atilde; ngoại (Phương hương, ước đạc, bản đồ&hellip;), kỹ năng phục vụ đời sống (Kh&eacute;o tay, trang tr&iacute;&hellip;), kỹ năng văn h&oacute;a, thể dục thể thao, kỹ năng truyền th&ocirc;ng giao tiếp, kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m. Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&ograve;n được trao đổi về nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội th&ocirc;ng qua c&aacute;c buổi chuy&ecirc;n đề về ch&iacute;nh trị x&atilde; hội, kiến thức t&acirc;m l&yacute; gi&aacute;o dục, kiến thức lịch sử, c&aacute;c buổi l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội. Hiện tại, c&acirc;u lạc bộ với hơn 70 th&agrave;nh vi&ecirc;n, được chia th&agrave;nh 03 nh&oacute;m theo độ tuổi, từng nh&oacute;m tổ chức sinh hoạt ri&ecirc;ng với nhau gồm c&oacute; tiểu sao l&agrave; c&aacute;c em từ 05 tuổi đến 08 tuổi (c&oacute; 32 th&agrave;nh vi&ecirc;n), Sao Mộc gồm c&aacute;c em từ 8 đến 12 tuổi (20 th&agrave;nh vi&ecirc;n), Sao Hiệp sĩ gồm c&aacute;c em từ 13 tuổi trở l&ecirc;n (c&oacute; 18 th&agrave;nh vi&ecirc;n).</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31349/Sinh%20nhat%2010%20nam%20SBD%20Phu%20Nhuan.jpeg" style="height:334px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, anh Nguyễn Minh Tuấn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận đ&atilde; ch&uacute;c mừng C&acirc;u lạc bộ Sao Bắc Đẩu Ph&uacute; Nhuận tr&ograve;n 10 tuổi, giao nhiệm vụ cho Ban chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ tiếp tục ph&aacute;t huy năng lực, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng c&acirc;u lạc bộ ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh, c&aacute;c bạn th&agrave;nh vi&ecirc;n th&igrave; sắp xếp thời gian học tập, c&ocirc;ng việc để c&ugrave;ng gặp nhau v&agrave;o s&aacute;ng Chủ nhật h&agrave;ng tuần.</p> <p style="text-align:right"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; THANH TR&Iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;