Đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ Người Cộng sản trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Tối 27/8/2018, tại Cơ sở cai nghiện ma t&uacute;y số 1, Đo&agrave;n Lực lượng TNXP tổ chức sinh hoạt, giao lưu giữa c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ Người Cộng sản trẻ qu&yacute; 3/2018.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="Thành viên các câu lạc bộ tham gia thảo luận" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31351/20180827_184729.jpg" style="font-size:14px; height:338px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Gần 60 th&agrave;nh vi&ecirc;n đại diện 05 C&acirc;u lạc bộ &ldquo;Người cộng sản trẻ&rdquo; của c&aacute;c đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP đ&atilde; thảo luận chuy&ecirc;n đề &ldquo;X&acirc;y dựng t&aacute;c phong, phong c&aacute;ch l&agrave;m việc của đo&agrave;n vi&ecirc;n, đảng vi&ecirc;n trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; gắn với thực tiễn tại đơn vị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; tham gia thảo luận với nhiều &yacute; kiến g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức đo&agrave;n vi&ecirc;n, đảng vi&ecirc;n trẻ như: Gương mẫu từ việc chấp h&agrave;nh tốt nội quy đơn vị; cần x&acirc;y dựng kế hoạch c&ocirc;ng việc cụ thể, t&aacute;c phong l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, đo&agrave;n kết; r&egrave;n luyện sự b&igrave;nh tĩnh, biết lắng nghe v&agrave; học tập, đặc biệt l&agrave; lắng nghe t&acirc;m tư, nguyện vọng của học vi&ecirc;n nhằm hỗ trợ tốt c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; học vi&ecirc;n;...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Phong, B&iacute; thư Đo&agrave;n Lực lượng đề nghị mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n cần c&oacute; h&agrave;nh động cụ thể đối với c&aacute;c &yacute; kiến thiết thực; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị; x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ đo&agrave;n gương mẫu, tr&aacute;ch nhiệm, năng động, s&aacute;ng tạo, d&aacute;m nghĩ biết l&agrave;m, gần gủi - gắn b&oacute; mật thiết với thanh ni&ecirc;n, ham học hỏi, c&oacute; kỹ năng ph&ugrave; hợp; tăng cường nh&acirc;n rộng v&agrave; lan tỏa c&aacute;c tấm gương điển h&igrave;nh trong đơn vị...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n đ&atilde; đến viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk R&rsquo;Lấp, tỉnh Đắk N&ocirc;ng; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa, chống dột v&agrave; lợp lại m&aacute;i t&ocirc;n nh&agrave; v&agrave; đến thăm, tặng qu&agrave; cho 02 hộ gia đ&igrave;nh người d&acirc;n tộc M&#39;n&ocirc;ng c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Đắk RT&iacute;h, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk N&ocirc;ng. Tổng kinh ph&iacute; hơn 7 triệu đồng, do c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ Người Cộng sản trẻ của c&aacute;c đơn vị đ&oacute;ng g&oacute;p.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">NHƯ QUỲNH</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;