Cô Tôn Nữ Thị Ninh: “Khởi nghiệp bắt đầu từ việc tự khám phá bản thân”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong buổi giao lưu tr&ograve; chuyện với giới trẻ tại kh&ocirc;ng gian của &ldquo;C&agrave; Ph&ecirc; thứ Bảy Trẻ&rdquo; (Quận 3) được tổ chức ng&agrave;y 26/8,&nbsp;Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ Nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội,&nbsp;Cựu Đại sứ Việt Nam tại EU v&agrave; Bỉ - T&ocirc;n Nữ Thị Ninh cho rằng con đường khởi nghiệp bắt đầu từ việc tự kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khởi nghiệp bắt đầu từ đ&acirc;u</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi giao lưu, c&ocirc; T&ocirc;n Nữ Thị Ninh kể về những ng&agrave;y th&aacute;ng đầu ti&ecirc;n sự nghiệp. &ldquo;T&ocirc;i bắt đầu bằng việc chọn con đường tự kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n m&igrave;nh trong sự đa dạng v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh logic nội tại từ đầu đến cuối. Tức l&agrave; d&ugrave; bắt đầu c&ocirc;ng việc n&agrave;o t&ocirc;i cũng tự t&igrave;m t&ograve;i kh&aacute;m ph&aacute;, lu&ocirc;n tự tạo cơ hội cho ch&iacute;nh bản th&acirc;n. V&agrave; l&agrave;m bất cứ c&ocirc;ng việc g&igrave; cũng l&agrave;m hết sức m&igrave;nh với n&oacute;&rdquo;, c&ocirc; Ninh cho biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từng học t&acirc;p tại Việt Nam v&agrave; Ch&acirc;u &Acirc;u, c&ocirc; T&ocirc;n Nữ Thị Ninh bắt đầu sự nghiệp với vai tr&ograve; giảng vi&ecirc;n đại học tại Đại học Sorbonne (Paris) v&agrave; Đại học Cambidge (Anh). Sau đ&oacute;, c&ocirc; hoạt động ngoại giao hơn 20 năm, chuy&ecirc;n tr&aacute;ch c&aacute;c vấn đề to&agrave;n cầu (h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; an ninh thế giới, c&aacute;c vấn đề về ph&aacute;t triển, m&ocirc;i trường, v&agrave; nh&acirc;n quyền) v&agrave; c&aacute;c tổ chức đa phương. Quyển s&aacute;ch đầu ti&ecirc;n của c&ocirc; &ldquo;Tư duy v&agrave; Chia sẻ&rdquo; đ&atilde; được t&aacute;i bản lần thứ s&aacute;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về vấn đề khởi nghiệp v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng, c&ocirc; Ninh cho biết, để đ&aacute;nh gi&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng của sự nghiệp, bạn phải đ&aacute;nh gi&aacute; dựa tr&ecirc;n sự th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; thất bại. Thất bại gi&uacute;p bản th&acirc;n t&iacute;ch lũy kinh nghiệm. Đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; tổn thương m&agrave; l&agrave; chặng đường phải c&oacute; tr&ecirc;n con đường trưởng th&agrave;nh sự nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Thanh ni&ecirc;n Việt Nam muốn khởi nghiệp cần phải c&oacute; đức t&iacute;nh tự trọng. Tự trọng l&agrave; bạn phải biết đứng tr&ecirc;n đ&ocirc;i ch&acirc;n của m&igrave;nh, suy nghĩ bằng đầu của m&igrave;nh v&agrave; l&agrave;m bằng đ&ocirc;i tay của m&igrave;nh. Đ&atilde; tự trọng l&agrave; kh&ocirc;ng dựa dẫm v&agrave;o bất cứ ai khi khả năng bạn c&oacute; thể giải quyết được vấn đề đ&oacute;. Trong sự tự trọng, bạn cũng phải c&oacute; bản lĩnh, biết &ldquo;n&oacute;i kh&ocirc;ng&rdquo; trước những vấn đề ti&ecirc;u cực của x&atilde; hội&rdquo;, c&ocirc; Ninh nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đức t&iacute;nh thứ hai quan trọng của người khởi nghiệp theo nh&agrave; ngoại giao T&ocirc;n Nữ Thị Ninh l&agrave; dung h&ograve;a lợi &iacute;ch chung của m&igrave;nh v&agrave; đối t&aacute;c. Trong bất cứ lĩnh vực n&agrave;o, đặc biệt l&agrave; ngoại giao đ&agrave;m ph&aacute;n, bạn phải t&igrave;m ra được mẫu số chung - lợi &iacute;ch chung của hai b&ecirc;n. Đến thời điểm th&iacute;ch hợp của cuộc đ&agrave;m bạn, h&atilde;y đưa ra &yacute; tưởng về lợi &iacute;ch đ&oacute; để thuyết phục đối t&aacute;c một c&aacute;ch bất ngờ nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phải c&oacute; lập trường v&agrave;&nbsp;bản lĩnh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng tại buổi tr&ograve; chuyện c&ocirc; Ninh cho rằng thanh ni&ecirc;n Việt Nam vẫn c&ograve;n thiếu sự tranh luận. Tranh luận trước một vấn đề l&agrave; một nghệ thuật của ngoại giao. Bạn kh&ocirc;ng thể bị ảnh hưởng của số đ&ocirc;ng m&agrave; phải c&oacute; khả năng lập luận, tranh luận trước &yacute; kiến của người kh&aacute;c. Muốn tranh luận giỏi, bạn phải c&oacute; kế hoạch, nguy&ecirc;n tắc v&agrave; phương ph&aacute;p r&egrave;n luyện cụ thể v&agrave; đ&uacute;ng đắn.</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31348/IMG_3284.JPG" style="height:478.156px; width:717.25px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; T&ocirc;n Nữ Thị Ninh tham gia chuy&ecirc;n đề c&ugrave;ng sự quan t&acirc;m của nhiều bạn trẻ.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Phạm Nguyễn (22 tuổi, Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Nh&acirc;n sự, tư vấn nghề nghiệp tuyển sinh) hỏi: &ldquo;C&oacute; nhiều bạn vẫn c&ograve;n chọn nghề theo định hướng của gia đ&igrave;nh, đến l&uacute;c học xong th&igrave; bơ vơ, kh&ocirc;ng định hướng tương lai. Vậy l&agrave;m c&aacute;ch n&agrave;o để bạn trẻ c&oacute; thể thuyết phục gia đ&igrave;nh theo con đường m&igrave;nh muốn. Hiện nay, c&oacute; nhiều bạn thay đổi c&ocirc;ng việc li&ecirc;n tục m&agrave; kh&ocirc;ng định hướng sẵn dẫn đến lạc lối. Vậy yếu tố n&agrave;o để bạn trẻ x&aacute;c định việc chuyển hướng nghề nghiệp của m&igrave;nh?&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Ninh cho rằng, ngay thời điểm bị &aacute;p lực từ cha mẹ cũng l&agrave; l&uacute;c đ&ograve;i hỏi bạn phải c&oacute; sự tự trọng v&agrave; bản lĩnh. Sự tự trọng thể hiện ở chỗ bạn phải chuẩn bị lập luận r&otilde; r&agrave;ng để thuyết phục cha mẹ rằng con đường bạn muốn đi ho&agrave;n to&agrave;n đ&uacute;ng. C&ograve;n bản lĩnh thể hiện&nbsp; việc bạn biết dũng cảm quyết liệt để đi đến c&ugrave;ng con đường ấy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về vấn đề chuyển hướng nghề nghiệp, nh&agrave; ngoại giao n&oacute;i: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&oacute; ưu điểm tiếp thu kh&aacute; nhanh nhẹn nhưng mắc lỗi nhảy việc li&ecirc;n tục. Muốn giải quyết vấn đề n&agrave;y, người trẻ cần x&aacute;c định sự nghiệp giai đoạn ban đầu của m&igrave;nh v&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave; đến c&ugrave;ng. Trước b&agrave;n c&acirc;n giữa 50 đ&ocirc; la, 100 đ&ocirc; la v&agrave; sự ph&aacute;t triển sự nghiệp, bạn n&ecirc;n c&acirc;n nhắc lựa chọn kĩ c&agrave;ng. C&ograve;n với tổ chức doanh nghiệp, bạn phải đ&aacute;nh gi&aacute; được tiềm năng của nh&acirc;n vi&ecirc;n, c&ugrave;ng x&acirc;y dựng lộ tr&igrave;nh c&ocirc;ng việc v&agrave; từng bước tạo động lực cho nh&acirc;n vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;