Thiếu nhi vui hè an toàn bổ ích, phụ huynh an tâm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/DSC_0631.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 30/8, hội nghị tổng kết hoạt động h&egrave; năm 2018 với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi Th&agrave;nh phố vui h&egrave; an to&agrave;n, bổ &iacute;ch&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại hội trường Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu - Ph&oacute; Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Chỉ đạo sinh hoạt h&egrave; Th&agrave;nh phố năm 2018 v&agrave; đại diện Ban Chỉ đạo h&egrave; c&aacute;c cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o tổng kết hoạt động h&egrave; trong năm qua. Từ c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị, vận động thiếu nhi tham gia đến qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện c&aacute;c hoạt động sinh hoạt h&egrave; đều diễn ra ho&agrave;n thiện v&agrave;&nbsp;đạt nhiều kết quả t&iacute;ch cực. Song vẫn c&ograve;n một số hạn chế cần khắc phục.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/DSC_0003.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố - b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động sinh hoạt h&egrave; cho thiếu nhi</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Cụ thể, trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, Ban Chỉ đạo h&egrave; đ&atilde; x&acirc;y dựng trang cộng đồng &ldquo;Hoạt động h&egrave; năm 2018 &ndash; TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; v&agrave; thu h&uacute;t được nhiều sự quan t&acirc;m. C&aacute;c cơ quan b&aacute;o đ&agrave;i cũng t&iacute;ch cực đưa tin để c&aacute;c hoạt động được lan tỏa. C&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n nhi đồng về truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống, tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật cũng đươc triễn khai với nhiều hoạt động như: tham quan bảo t&agrave;ng, ng&agrave;y hội &ldquo;B&aacute;c Hồ với tuổi thơ&rdquo;, chương tr&igrave;nh bữa cơm &nbsp;gia đ&igrave;nh ấm &aacute;p y&ecirc;u thương, c&aacute;c s&acirc;n chơi thiếu nhi,&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; hoạt đ&ocirc;ng vui chơi, giải tr&iacute;, n&acirc;ng cao sức khỏe, thể chất cho c&aacute;c em cũng được đẩy mạnh với c&aacute;c hoạt động: ng&agrave;y hội &ldquo;V&igrave; sức khỏe trẻ em&rdquo;, tuy&ecirc;n truyền quy tr&igrave;nh can thiệp, trợ gi&uacute;p trẻ em bị x&acirc;m hại t&igrave;nh dục, &hellip; Những hoạt động thường ni&ecirc;n như tuy&ecirc;n tuyền về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, bảo vệ m&ocirc;i trường vẫn tiếp tục duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/SC_0035.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/1234.png" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/ANH%202.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Khắp 24 quận, huyện l&agrave; h&agrave;ng trăm s&acirc;n chơi, ng&agrave;y hội thiếu nhi vui h&egrave; với nhiều hoạt động đa dạng v&agrave; hấp dẫn&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ những kết quả đạt được, c&oacute; thể thấy từ cấp Th&agrave;nh đến cấp cơ sở đ&atilde; đầu tư tổ chức sinh hoạt h&egrave;, c&aacute;c hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, nội dung hoạt động h&egrave; được thiết kế theo chủ đề h&agrave;ng tuần, c&oacute; định hướng tạo điều kiện thuận lợi cho Ban chỉ đạo c&aacute;c cấp. Đặc biệt, c&aacute;c s&acirc;n chơi d&acirc;n gian, hoạt động trải nghiệm được duy tr&igrave;, g&oacute;p phần duy tr&igrave; tỉ lệ sinh hoạt h&egrave; Th&agrave;nh phố l&agrave; 65,7%.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, một số hạn chế c&ograve;n cần khắc phục như: thực tế nhu cầu, sở th&iacute;ch của thiếu nhi lu&ocirc;n thay đổi, mong muốn gi&aacute;o dục ngo&agrave;i nh&agrave; trường của phụ huynh ng&agrave;y c&agrave;ng cao, do đ&oacute; cần tiếp tục đổi mới h&igrave;nh thức , nội dung sinh hoạt để ph&ugrave; hợp, thu h&uacute;t thiếu nhi. Ph&aacute;t huy sự chủ động trong tham mưu, phối hợp tổ chức, khai th&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội để tạo điều kiện cho thiếu nhi tham gia vui chơi giải tr&iacute; nhiều hơn. Lực lượng phụ tr&aacute;ch h&egrave; ở một số nơi c&ograve;n mới, chưa c&oacute; kinh nghiệm v&agrave; kỹ năng tổ chức hoạt động, cần tiếp tục tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ cho lực lượng phụ tr&aacute;ch h&egrave; ở cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/ANH%204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Hoạt động &quot;Gia sư &aacute;o xanh&quot;&nbsp;tiếp tục ph&aacute;t huy hiệu quả trong việc tổ chức &ocirc;n tập h&egrave; cho con em của c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động&nbsp;</em></span></span><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tại c&aacute;c khu lưu tr&uacute;&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị, b&aacute;o c&aacute;o tham luận về c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức sinh hoạt h&egrave;, chăm lo cho con em c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, thiếu nhi tại khu chung cư của đơn vị quận Đo&agrave;n 7 v&agrave; &nbsp;b&aacute;o c&aacute;o &nbsp;về giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng sinh hoạt h&egrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường của đơn vị phường B&igrave;nh Kh&aacute;nh (quận 2) cũng đ&atilde; được tr&igrave;nh b&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/DSC_0038.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu - Ph&oacute; Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố b&agrave;y tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được: &ldquo;C&aacute;c hoạt động h&egrave; năm nay được đầu tư hơn, s&acirc;u sắc hơn từ h&igrave;nh thức đến nội dung, kết quả đạt được thực sự đ&aacute;ng ghi nhận. Đặc biệt t&ocirc;i v&ocirc; c&ugrave;ng vui mừng v&igrave; đến hết h&egrave;, kh&ocirc;ng c&oacute; bất cứ một b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;o từ địa phương về sự cố xảy ra với c&aacute;c em thiếu nhi. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong m&ugrave;a h&egrave; vừa qua của ch&uacute;ng ta&rdquo;.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết&nbsp;th&uacute;c hội nghị, UBND th&agrave;nh phố đ&atilde; trao tặng bằng khen cho 28 tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức sinh hoạt h&egrave; vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/DSC_0065.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;