Thiếu nhi vui hè an toàn bổ ích, phụ huynh an tâm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/DSC_0631.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 30/8, hội nghị tổng kết hoạt động h&egrave; năm 2018 với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi Th&agrave;nh phố vui h&egrave; an to&agrave;n, bổ &iacute;ch&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại hội trường Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu - Ph&oacute; Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Chỉ đạo sinh hoạt h&egrave; Th&agrave;nh phố năm 2018 v&agrave; đại diện Ban Chỉ đạo h&egrave; c&aacute;c cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o tổng kết hoạt động h&egrave; trong năm qua. Từ c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị, vận động thiếu nhi tham gia đến qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện c&aacute;c hoạt động sinh hoạt h&egrave; đều diễn ra ho&agrave;n thiện v&agrave;&nbsp;đạt nhiều kết quả t&iacute;ch cực. Song vẫn c&ograve;n một số hạn chế cần khắc phục.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/DSC_0003.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố - b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động sinh hoạt h&egrave; cho thiếu nhi</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Cụ thể, trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, Ban Chỉ đạo h&egrave; đ&atilde; x&acirc;y dựng trang cộng đồng &ldquo;Hoạt động h&egrave; năm 2018 &ndash; TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; v&agrave; thu h&uacute;t được nhiều sự quan t&acirc;m. C&aacute;c cơ quan b&aacute;o đ&agrave;i cũng t&iacute;ch cực đưa tin để c&aacute;c hoạt động được lan tỏa. C&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n nhi đồng về truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống, tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật cũng đươc triễn khai với nhiều hoạt động như: tham quan bảo t&agrave;ng, ng&agrave;y hội &ldquo;B&aacute;c Hồ với tuổi thơ&rdquo;, chương tr&igrave;nh bữa cơm &nbsp;gia đ&igrave;nh ấm &aacute;p y&ecirc;u thương, c&aacute;c s&acirc;n chơi thiếu nhi,&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; hoạt đ&ocirc;ng vui chơi, giải tr&iacute;, n&acirc;ng cao sức khỏe, thể chất cho c&aacute;c em cũng được đẩy mạnh với c&aacute;c hoạt động: ng&agrave;y hội &ldquo;V&igrave; sức khỏe trẻ em&rdquo;, tuy&ecirc;n truyền quy tr&igrave;nh can thiệp, trợ gi&uacute;p trẻ em bị x&acirc;m hại t&igrave;nh dục, &hellip; Những hoạt động thường ni&ecirc;n như tuy&ecirc;n tuyền về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, bảo vệ m&ocirc;i trường vẫn tiếp tục duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/SC_0035.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/1234.png" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/ANH%202.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Khắp 24 quận, huyện l&agrave; h&agrave;ng trăm s&acirc;n chơi, ng&agrave;y hội thiếu nhi vui h&egrave; với nhiều hoạt động đa dạng v&agrave; hấp dẫn&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ những kết quả đạt được, c&oacute; thể thấy từ cấp Th&agrave;nh đến cấp cơ sở đ&atilde; đầu tư tổ chức sinh hoạt h&egrave;, c&aacute;c hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, nội dung hoạt động h&egrave; được thiết kế theo chủ đề h&agrave;ng tuần, c&oacute; định hướng tạo điều kiện thuận lợi cho Ban chỉ đạo c&aacute;c cấp. Đặc biệt, c&aacute;c s&acirc;n chơi d&acirc;n gian, hoạt động trải nghiệm được duy tr&igrave;, g&oacute;p phần duy tr&igrave; tỉ lệ sinh hoạt h&egrave; Th&agrave;nh phố l&agrave; 65,7%.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, một số hạn chế c&ograve;n cần khắc phục như: thực tế nhu cầu, sở th&iacute;ch của thiếu nhi lu&ocirc;n thay đổi, mong muốn gi&aacute;o dục ngo&agrave;i nh&agrave; trường của phụ huynh ng&agrave;y c&agrave;ng cao, do đ&oacute; cần tiếp tục đổi mới h&igrave;nh thức , nội dung sinh hoạt để ph&ugrave; hợp, thu h&uacute;t thiếu nhi. Ph&aacute;t huy sự chủ động trong tham mưu, phối hợp tổ chức, khai th&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội để tạo điều kiện cho thiếu nhi tham gia vui chơi giải tr&iacute; nhiều hơn. Lực lượng phụ tr&aacute;ch h&egrave; ở một số nơi c&ograve;n mới, chưa c&oacute; kinh nghiệm v&agrave; kỹ năng tổ chức hoạt động, cần tiếp tục tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ cho lực lượng phụ tr&aacute;ch h&egrave; ở cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/ANH%204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Hoạt động &quot;Gia sư &aacute;o xanh&quot;&nbsp;tiếp tục ph&aacute;t huy hiệu quả trong việc tổ chức &ocirc;n tập h&egrave; cho con em của c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động&nbsp;</em></span></span><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tại c&aacute;c khu lưu tr&uacute;&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị, b&aacute;o c&aacute;o tham luận về c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức sinh hoạt h&egrave;, chăm lo cho con em c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, thiếu nhi tại khu chung cư của đơn vị quận Đo&agrave;n 7 v&agrave; &nbsp;b&aacute;o c&aacute;o &nbsp;về giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng sinh hoạt h&egrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường của đơn vị phường B&igrave;nh Kh&aacute;nh (quận 2) cũng đ&atilde; được tr&igrave;nh b&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/DSC_0038.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu - Ph&oacute; Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố b&agrave;y tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được: &ldquo;C&aacute;c hoạt động h&egrave; năm nay được đầu tư hơn, s&acirc;u sắc hơn từ h&igrave;nh thức đến nội dung, kết quả đạt được thực sự đ&aacute;ng ghi nhận. Đặc biệt t&ocirc;i v&ocirc; c&ugrave;ng vui mừng v&igrave; đến hết h&egrave;, kh&ocirc;ng c&oacute; bất cứ một b&aacute;o c&aacute;o n&agrave;o từ địa phương về sự cố xảy ra với c&aacute;c em thiếu nhi. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong m&ugrave;a h&egrave; vừa qua của ch&uacute;ng ta&rdquo;.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết&nbsp;th&uacute;c hội nghị, UBND th&agrave;nh phố đ&atilde; trao tặng bằng khen cho 28 tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức sinh hoạt h&egrave; vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31359/DSC_0065.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;