Trau dồi kỹ năng qua những thử thách

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt d&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố (huyện Cần Giờ), Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ Đăng quang Trại r&egrave;n luyện bậc II &ndash; Trại &ldquo;Phạm Ngọc Thạch&rdquo; lần 8 năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 3 ng&agrave;y tranh t&agrave;i, 118 trại sinh đ&atilde; xuất sắc trải qua 20 m&ocirc;n thi. Năm nay, đối tượng trại sinh dự thi đa phần l&agrave; c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;n bộ Hội đến từ khắp c&aacute;c quận huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Với khẩu hiệu &ldquo;Tường lịch sử - Vững kiến thức &ndash; Thạo kỹ năng. Chinh phục thử th&aacute;ch &ndash; Vượt l&ecirc;n ch&iacute;nh m&igrave;nh &ndash; Đến đỉnh vinh quang&rdquo;, c&aacute;c bạn trại sinh c&ugrave;ng nhau vượt qua c&aacute;c thử th&aacute;ch, b&agrave;i thi do ban tổ chức chuẩn bị c&oacute; kiến thức về lịch sử, địa l&yacute;, văn h&oacute;a, kinh tế, x&atilde; hội; c&aacute;c kỹ năng truyền tin, trại, sinh hoạt tập thể,&hellip;. Ngo&agrave;i việc phải thực hiện những phần thi theo y&ecirc;u cầu, c&aacute;c trại sinh c&ograve;n tham gia c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội, giao lưu lửa trại, chơi tr&ograve; chơi lớn,&hellip; Khi tham gia trại c&aacute;c bạn trại sinh kh&ocirc;ng chỉ được t&iacute;ch lũy kiến thức m&agrave; c&ograve;n được trải nghiệm thực tế qua c&aacute;c b&agrave;i thi được thiết kế c&ocirc;ng phu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để lựa chọn những gương mặt xuất sắc thật sự l&agrave; c&ocirc;ng việc kh&oacute; khăn, Ban gi&aacute;m khảo đ&atilde; l&agrave;m việc rất c&ocirc;ng t&acirc;m, kh&aacute;ch quan để c&oacute; những điểm số ch&iacute;nh x&aacute;c nhất. Trại r&egrave;n luyện năm nay t&ocirc;n vinh 01 Thủ khoa, 02 &Aacute; khoa v&agrave; 02 Khuyến kh&iacute;ch. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đ&ecirc;m đăng quang c&ograve;n vinh danh c&aacute;c trại sinh l&agrave; thủ khoa c&aacute;c m&ocirc;n, đ&atilde; c&oacute; 15 trại sinh được trao giải trong đ&oacute; c&oacute; nhiều m&ocirc;n thi lần đầu ti&ecirc;n được đưa v&agrave;o thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31361/IMG_0138.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn sẽ vững v&agrave;ng kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c Hội qua Trại r&egrave;n luyện.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gi&acirc;y ph&uacute;t x&uacute;c động nhất của Lễ Đăng quang Trại r&egrave;n luyện ch&iacute;nh l&agrave; l&uacute;c xướng t&ecirc;n 95/118 trại sinh được c&ocirc;ng nhận đạt chuẩn r&egrave;n luyện bậc II. Rất nhiều trại sinh đ&atilde; x&uacute;c động với khoảnh khắc n&agrave;y. Trại sinh Hoắc Anh Thư &ndash; Đơn vị Quận 12 x&uacute;c động chia sẻ: &ldquo;Thật sự em rất l&agrave; hồi hộp, v&igrave; c&oacute; v&agrave;i h&ocirc;m em l&agrave;m b&agrave;i kh&ocirc;ng ổn, t&igrave;nh h&igrave;nh t&acirc;m trạng của em kh&ocirc;ng được tốt nữa, c&oacute; l&uacute;c em muốn bỏ thi lu&ocirc;n nhưng m&agrave; cũng mừng v&igrave; em đ&atilde; cố gắng hết sức, hồi n&atilde;y em run lắm, em hồi hộp lắm em muốn kh&oacute;c lu&ocirc;n, em được c&ocirc;ng nhận đạt chuẩn r&egrave;n luyện bậc II n&ecirc;n b&acirc;y giờ em cảm thấy vui lắm&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi kết quả thủ khoa được c&ocirc;ng bố, niềm hạnh ph&uacute;c nhất l&uacute;c b&acirc;y giờ c&oacute; lẽ thuộc về Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; khi Thủ khoa Trại r&egrave;n luyện năm nay l&agrave; bạn Vũ Trần Bảo Ng&acirc;n thuộc đơn vị Quận T&acirc;n Ph&uacute;, một c&ocirc; g&aacute;i c&oacute; v&oacute;c d&aacute;ng nhỏ nhắn. Kết quả c&aacute;c giải c&ograve;n lại, &Aacute; kh&oacute;a 1 thuộc về Trần Thị Thanh Tiền &ndash; đơn vị huyện Củ Chi; &Aacute; khoa 2 thuộc về Đỗ Hồng Qu&acirc;n &ndash; đơn vị Quận 2; Giải khuyến kh&iacute;ch thuộc về Lưu Quốc Kh&aacute;nh &ndash; đơn vị Quận 10, Lục Thị Ngọc Nữ - đơn vị huyện Củ Chi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Danh hiệu Thủ khoa Trại r&egrave;n luyện l&agrave; một th&agrave;nh quả cho sự cố gắng vượt bậc của mỗi c&aacute; nh&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam. V&igrave; thế kh&ocirc;ng bất ngờ g&igrave; khi c&aacute;c bạn được vinh danh trong Lễ Đăng quang cảm thấy rất x&uacute;c động khi được vinh danh. Thủ khoa Vũ Trần Bảo Ng&acirc;n x&uacute;c động chia sẻ: &ldquo;Em cảm thấy rất l&agrave; vui v&agrave; hạnh ph&uacute;c v&igrave; m&igrave;nh đ&atilde; nhận được thủ khoa v&agrave; em cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng bất ngờ với kết quả n&agrave;y. Bởi v&igrave; h&ocirc;m nay em nghĩ l&agrave; kết quả của m&igrave;nh chưa thật sự tốt, em rất bất ngờ khi được c&ocirc;ng bố kết quả l&agrave; thủ khoa của Trại r&egrave;n luyện năm nay. Em c&aacute;m ơn c&aacute;c anh chị trong ban huấn luyện của T&acirc;n Ph&uacute;, em c&aacute;m ơn c&aacute;c anh chị trong c&acirc;u lạc bộ kỹ năng đ&atilde; gi&uacute;p cho em c&oacute; đủ những kiến thức để em c&oacute; thể đi hết con đường của trại r&egrave;n luyện th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trại r&egrave;n luyện Bậc II &ndash; Trại &ldquo;Phạm Ngọc Thạch&rdquo; lần 8 năm 2018 tiếp tục đ&aacute;nh dấu những điểm nhấn mới trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức v&agrave; đạt được nhiều th&agrave;nh quả. Trại r&egrave;n luyện sẽ l&agrave; m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng chỉ r&egrave;n luyện về chuy&ecirc;n m&ocirc;n cho c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi để giao lưu, kết t&igrave;nh bạn b&egrave;, chia sẻ kinh nghiệm.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">YẾN THANH &ndash; MINH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;