Quận 9: Chương trình "Tôi - Người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 09/9/2018 tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 9 đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &quot;T&ocirc;i - Người đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&quot; v&agrave; Lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31377/cn1.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(H&igrave;nh ảnh tại chương tr&igrave;nh)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute; Hồ Tấn Đạt - UVBCH, Ph&oacute; ban Mặt trận - An ninh Quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Trần Th&uacute;y Hằng - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 9.<br /> Tại buổi lễ đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới cho 40 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu được ph&aacute;t triển từ c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2018 c&oacute; đạo đức, phẩm chất tốt, tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31377/cn2.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(H&igrave;nh ảnh tại chương&nbsp; tr&igrave;nh)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong chương tr&igrave;nh ban tổ chức đ&atilde; tặng nhật k&yacute; r&egrave;n luyện cho c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n được kết nạp mới, đ&oacute; l&agrave; những quyển nhật k&yacute; r&egrave;n luyện đầu ti&ecirc;n được ph&aacute;t h&agrave;nh với nội dung được thiết kế c&ocirc; đọng, m&agrave;u sắc bắt mắt gi&uacute;p cụ thể h&oacute;a c&aacute;c tuyến nội dung v&agrave; phần việc để từ đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thực hiện c&oacute; hiệu quả chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31377/cn3.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(H&igrave;nh ảnh tại chương tr&igrave;nh)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ của chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n kết nạp mới được ham quan Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh để từ đ&oacute; biết th&ecirc;m về tiểu sử, sự nghiệp C&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đặc biệt l&agrave; giai đoạn Người ra đi t&igrave;m đường cứu nước với t&ecirc;n gọi Văn Ba.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31377/cn4.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n được kết nạp mới tham quan Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhằm n&acirc;ng cao cuộc vận động văn h&oacute;a đọc, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n kết nạp mới đ&atilde; được tham quan đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31377/cn5.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n tham quan đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, để gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; &yacute; thức chăm lo an sinh x&atilde; hội tại địa phương đặc biệt l&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, Ban Thường vụ đ&atilde; tổ chức cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n được kết nạp mới đi thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 2 em thiếu nhi khuyết tật tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường Phước Long A v&agrave;&nbsp;phường Phước Long B, Quận 9.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31377/cn7.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n được kết nạp mới đi thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho thiếu nhi bị khuyết tật tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường Phước Long A, Quận 9)</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31377/cn6.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>(C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n được kết nạp mới đi thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho thiếu nhi bị khuyết tật tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường Phước Long B, Quận 9)</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TRƯỜNG DUY</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;